Index 
Proces-verbal
PDF 269kWORD 234k
Luni, 10 decembrie 2012 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Interpretarea Regulamentului de procedură
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 6.Componenţa comisiilor
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 8.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere)
 10.Transferuri de credite
 11.Petiţii
 12.Cursul dat unei cereri de ridicare a imunităţii
 13.Depunere de documente
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Acordul de asociere între UE și America Centrală (dezbatere)
 16.Acordul comercial dintre UE și Columbia/Peru *** (dezbatere)
 17.Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe ***II (dezbatere)
 18.Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan ***I (dezbatere)
 19.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Prevenirea bolilor legate de vârstă care afectează femeile (prezentare succintă)
 21.Finalizarea pieţei unice digitale (prezentare succintă)
 22.Amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (prezentare succintă)
 23.Finanţarea comerţului şi a investițiilor pentru IMM-uri (prezentare succintă)
 24.O strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE (prezentare succintă)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 26.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreședinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Interpretarea Regulamentului de procedură

Președintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarea interpretare a articolului 187 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, formulată de Comisia pentru afaceri constituționale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea dispoziției respective:

„În cazul unui loc vacant al membrului titular al unei comisii, un membru supleant permanent din acelaşi grup politic are dreptul să participe la vot în locul său, cu titlu temporar, până la înlocuirea provizorie a membrului titular în conformitate cu articolul 186 alineatul (5) sau, în lipsa unei astfel de înlocuiri provizorii, până la numirea unui nou membru titular. Acest drept este întemeiat pe decizia Parlamentului privind componenţa numerică a comisiei şi vizează garantarea participării la vot a unui număr de membri ai grupului politic în cauză egal cu numărul existent înainte ca postul să devină vacant.”

În cazul în care nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a cel puţin patruzeci de deputaţi (articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură), formulată până la deschiderea şedinţei de mâine, marţi, 11 decembrie 2012, această interpretare este considerată adoptată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot în Parlament.


4. Componenţa Parlamentului

Autorităţile competente din Lituania au comunicat alegerea în Parlamentul European a Justinei Vitkauskaite, în locul lui Viktor Uspaskich, ca deputată în Parlament, cu începere de la 21 noiembrie 2012.

Autorităţile competente din Republica Bulgaria au comunicat alegerea în Parlamentul European a Monikăi Hans Panayotova, în locul lui Emil Stoyanov, ca deputată în Parlament, cu începere de la 6 decembrie 2012.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Justina Vitkauskaite şi Monika Hans Panayotova participă la lucrările Parlamentului European și ale organelor acestuia cu exercitarea deplină a drepturilor, cu condiţia să fi efectuat în prealabil declaraţia că nu deţin o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Autoritățile franceze competente au transmis o cerere de ridicare a imunității parlamentare a deputatei Marine Le Pen, adresată de către Procurorul General de pe lângă Curtea de Apel din Lyon.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


6. Componenţa comisiilor

Preşedintele a primit din partea grupurilor ALDE şi Verts/ALE şi a Secretariatului deputaţilor neafiliaţi următoarele cereri de numire:

Comisia REGI: Justina Vitkauskaite

Ewald Stadler nu mai este membru titular.

Comisia AGRI: Ewald Stadler

Comisia specială pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani: Jan Philipp Albrecht, care o înlocuieşte pe´Nicole Kiil-Nielsen

Aceste numiri se consideră ratificate, dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (reformare) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în lista UE anexată la GATT 1994 şi a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzută în lista UE anexată la GATT 1994 şi de modificare şi completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de instituire, cu ocazia aderării Croaţiei la Uniunea Europeană, a unor măsuri speciale şi temporare privind recrutarea de funcţionari şi agenţi temporari ai Uniunii (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federaţia Rusă către Uniunea Europeană (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiţii încheiate între state membre şi ţări terţe (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).


8. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune septembrie 2012 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


9. Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură)

- (O-000164/2012), adresată Comisiei de către Syed Kamall și James Elles, în numele Grupului ECR: Creșterea economică UE (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012) adresată Comisiei de către Klaus-Heiner Lehne, în numele Comisiei pentru afaceri juridice: Medierea în materie civilă și comercială (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012) adresată Comisiei de către Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric și Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL: Creșterea economică a UE (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012) adresată Comisiei de către Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D: Creșterea în UE (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012) adresată Comisiei de către Jürgen Creutzmann, Toine Manders și Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE: (B7-0551/2012).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău și Giommaria Uggias, referitoare la intensificarea turismului nautic în Uniunea Europeană (0038/2012).


10. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor privind transferurile de credite INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 şi INF 15/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Ombudsmanul European privind transferul de credite 4/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Curtea de Conturi privind transferul de credite V/AB-12/C/12.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Comitetul Economic şi Social European privind transferurile de credite DEC 1/2012, DEC 2/2012 şi DEC 3/2012.

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor privind transferul de credite DEC 1/2012.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 24 din Regulamentul financiar, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la propunerile sale de transferuri de credite 6/2012 şi 7/2012.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 48/2012, prezentată de Comisie (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

În conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiuni la proiectul prezentat de Ombudsmanul European privind modificarea schemei de personal 1 – exerciţiul financiar 2012.


11. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

6 decembrie 2012

José María Álvarez Álvarez (nr. 1345/2012); Dany Cristian (nr. 1346/2012); (nume confidenţial) (nr. 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (nr. 1348/2012); (nume confidenţial) (nr. 1349/2012); Claudiu Coldea (nr. 1350/2012); Antonia Ros Martínez (nr. 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (nr. 1352/2012); (nume confidenţial) (nr. 1353/2012); (nume confidenţial) (nr. 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nr. 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (nr. 1356/2012); (nume confidenţial) (nr. 1357/2012); (nume confidenţial) (nr. 1358/2012); (nume confidenţial) (nr. 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (nr. 1360/2012); (nume confidenţial) (nr. 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (nr. 1362/2012); Manole Ion (nr. 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (nr. 1364/2012); Ioan Filip (nr. 1365/2012); Constantin Gherghina (nr. 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (nr. 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (nr. 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (nr. 1369/2012); Pamfil Marin (nr. 1370/2012); Christian Paulussen (nr. 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (nr. 1372/2012); Udo Loggen (nr. 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 de semnături) (nr. 1374/2012); (nume confidenţial) (nr. 1375/2012); (nume confidenţial) (nr. 1376/2012); Andreas Jähne (nr. 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (nr. 1378/2012); Hermann Falke (nr. 1379/2012); (nume confidenţial) (nr. 1380/2012); (nume confidenţial) (nr. 1381/2012); Oliver Strixner (nr. 1382/2012); Johannes Maaz (nr. 1383/2012); (nume confidenţial) (nr. 1384/2012); Dieter Werthenbach (nr. 1385/2012); Steffen Beier (nr. 1386/2012); (nume confidenţial) (nr. 1387/2012); Winfried Hanemann (nr. 1388/2012); Viera Langschová (nr. 1389/2012); Krisztina Orosz (nr. 1390/2012); Cristinel Farsch (94 de semnături) (nr. 1391/2012); Tamás Nagy (nr. 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (nr. 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (nr. 1394/2012); Antonis Kanakis (nr. 1395/2012); Kamil Brahmi (nr. 1396/2012); (nume confidenţial) (nr. 1397/2012); Radosław Judycki (nr. 1398/2012); Janne Liukkonen (nr. 1399/2012); Marián Holý (nr. 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (nr. 1401/2012); Petur Stoyanov (nr. 1402/2012); (nume confidenţial) (nr. 1403/2012); Martin Slingenberg (nr. 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1406/2012); (nume confidenţial) (nr. 1407/2012); (nume confidenţial) (nr. 1408/2012); Louise A Peberdy (nr. 1409/2012); Jacek Antonowicz (nr. 1410/2012); Yuriy Nikolaev (nr. 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (nr. 1412/2012); Monika Ortlepp (nr. 1413/2012); Marian Mroziewski (nr. 1414/2012); Michele Fiorentino (nr. 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 semnături) (nr. 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1417/2012); Romeo Ruggiero (nr. 1418/2012); Antonio Maida (nr. 1419/2012); Yan Maria Li (nr. 1420/2012); Gennaro Del Prete (nr. 1421/2012); Claire Lavirotte (nr. 1422/2012); Delio Delledonne (nr. 1423/2012); (nume confidenţial) (nr. 1424/2012); Mario Fico (nr. 1425/2012); Maric Dragan (nr. 1426/2012); Francesco Iurato (nr. 1427/2012); Nevin Colin (nr. 1428/2012); Agnès Lassallette (nr. 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (nr. 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1431/2012); Barbara Schneider (nr. 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (nr. 1433/2012); (nume confidenţial) (nr. 1434/2012); Hajar Atila (nr. 1435/2012); Olga Baltag (nr. 1436/2012); Olga Baltag (nr. 1437/2012); Marcello Mazza (nr. 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (nr. 1439/2012); Rizwan Islam (nr. 1440/2012); Didier Malé (nr. 1441/2012); Massimiliano Masala (nr. 1442/2012); Danutė Drungytė (nr. 1443/2012); Antonio Casarini (nr. 1444/2012); Umberto Mazziotti (nr. 1445/2012); (nume confidenţial) (nr. 1446/2012); Hadrien Lagneau (nr. 1447/2012); (nume confidenţial) (nr. 1448/2012); (nume confidenţial) (nr. 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (2 semnături) (nr. 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (nr. 1452/2012); (nume confidenţial) (nr. 1453/2012); William Sanders (nr. 1454/2012); (nume confidenţial) (nr. 1455/2012); Nello Cavallina (nr. 1456/2012); Ryan McGowan (nr. 1457/2012); Paul Duvauchelle (nr. 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (nr. 1459/2012); Collectif Carmen (nr. 1460/2012); Massimo Tendi (nr. 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (nr. 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Avocat à la Cour (Barreau de Paris)) (nr. 1463/2012); Georges Dupont (nr. 1464/2012); Jozef Sliwinski (nr. 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (nr. 1466/2012); (nume confidenţial) (nr. 1467/2012); Christiane Henker (nr. 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (nr. 1469/2012).


12. Cursul dat unei cereri de ridicare a imunităţii

În urma deciziei din 23 octombrie 2012 a Parlamentului European de ridicare a imunităţii lui Martin Ehrenhauser în cadrul unei proceduri aflate pe rol la Parchetul din Viena (punctul 6.1 al PV din 23.10.2012), autorităţile competente din Austria au informat Parlamentul European, în conformitate cu articolul 7 alineatul (9) din Regulamentul de procedură, că urmărirea penală a luat sfârşit.

Comunicarea menţionată va fi transmisă, spre informare, Comisiei JURI.


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Raportul special nr. 15/2012 ( Descărcare 2011) - Gestionarea conflictelor de interese în cadrul unor agenţii selectate ale UE (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 - 2012/2284(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

ENVI, TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

- Propunere de virament de credite DEC 39/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 47/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 53/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 54/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 55/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 în ceea ce privește finanțarea partidelor politice europene (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
În conformitate cu dispoziţiile de la articolul 322 din TFUE, Preşedintele va proceda la consultarea Curţii de Conturi.

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFCO, JURI, CONT

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Raportul special nr. 16/2012 ( Descărcare 2011) – Eficacitatea schemei de plată unică pe suprafață, ca sistem tranzitoriu de sprijin pentru fermieri în noile state membre (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO, REGI

- Propunere de virament de credite DEC 51/2012 - Sectiunea III - Comisie (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Noul proiect de buget al Uniunii Europene pentru 2013 - Poziţia Consiliului din 6 decembrie 2012 (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general pe 2012: Poziția Consiliului din 6 decembrie 2012 (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

  • Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea finanțelor Uniunii pe baza rezultatelor obținute (COM(2012)0675 – Articolul 318 din TFUE)
  •    retrimis      fond:   CONT, BUDG, PETI, FEMM, AFCO, DEVE,
    CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE,
    JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI
  • Curtea de Conturi: Avizul nr. 8/2012 referitor la Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (Articolul 325 din TFUE)
  •    retrimis      fond:   CONT, ECON, JURI, LIBE

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte:

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a instrumentelor de cântărire neautomate (reformare) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare (reformare) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (reformare) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - IMCO - Raportoare: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - AGRI - Raportor: José Bové (A7-0279/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - IMCO - Raportor: Louis Grech (A7-0280/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - ENVI - Raportor: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - ENVI - Raportor: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

- ***Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET - Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET - Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - TRAN - Raportor: Artur Zasada (A7-0364/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de securitate față de criminalitate (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - LIBE - Raportor: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de câini, pisici și dihori domestici (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - ENVI - Raportor: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

- Raport referitor la finanțarea comerțului și a investițiilor pentru IMM-urile din UE: facilitarea accesului la credite pentru sprijinirea internaționalizării (2012/2114(INI)) - INTA - Raportor: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene (2012/2024(INI)) - JURI - Raportor: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind circulația necomercială a animalelor de companie (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - ENVI - Raportor: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - TRAN - Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

- Raport referitor la provocarea microbiană – amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (2012/2041(INI)) - ENVI - Raportoare: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

- Raport referitor la Strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE (2012/2094(INI)) - AFET - Raportoare: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

- Raport referitor la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2012/2145(INI)) - AFET - Raportor: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

- Raport referitor la revizuirea strategiei UE privind drepturile omului (2012/2062(INI)) - AFET - Raportor: Rui Tavares (A7-0378/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene (reformare) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - TRAN - Raportor: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - ITRE - Raportor: Béla Kovács (A7-0382/2012)

- Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011) (2011/2069(INI)) - LIBE - Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

- ***Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - INTA - Raportor: Mário David (A7-0388/2012)

- *Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - ECON - Raportoare: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - ECON - Raportor: Sven Giegold (A7-0393/2012)

- Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - ECON - Raportoare: Anni Podimata (A7-0396/2012)

2.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***IIRecomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Deciziei Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0363/2012)

- ***IIRecomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - TRAN - Raportor: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

- ***IIRecomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0389/2012)

3) de către deputaţi:

3.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Nuno Melo. Propunere de rezoluţie referitoare la creşterea numărului de furturi de metale neferoase în ţările UE (B7-0530/2012)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

IMCO

- Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis Matteo Salvini. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea dispozițiilor comune privind combaterea contrafacerii împreună cu țările terțe și organizațiile internaționale (B7-0531/2012)

retrimis

fond :

JURI

aviz :

INTA, IMCO

- Cristiana Muscardini. Propunere de rezoluție referitoare la standardele de siguranță pentru lucrătorii din întreprinderile europene delocalizate în țări terțe (B7-0532/2012)

retrimis

fond :

EMPL

3.2) Propuneri de modificare a Regulamentului de procedură (articolul 212 din Regulamentul de procedură)

- Zita Gurmai Mikael Gustafsson. Propunere de modificare a Regulamentului de procedură al Parlamentului European - Modificarea articolului 49 alineatul (2) din Regulamentul de procedură (B7-0529/2012)

retrimis

fond :

AFCO


14. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al prezentei perioade de sesiune (PE 500.368/PDOJ) a fost distribuit. Nu s-a propus nicio modificare.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


15. Acordul de asociere între UE și America Centrală (dezbatere)

Raport interimar referitor la încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte. [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a prezentat raportul şi recomandarea.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jean-Pierre Audy (cu privire la anumite declaraţii pronunţate de către Karel De Gucht), Eva Joly (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, și Luis Yáñez-Barnuevo García, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreședintă

Au intervenit: Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, Edvard Kožušník, în numele Grupului ECR, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek și Pablo Zalba Bidegain (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău și Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Karel De Gucht și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.13 al PV din 11.12.2012 și punctul 8.14 al PV din 11.12.2012.


16. Acordul comercial dintre UE și Columbia/Peru *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Mário David (A7-0388/2012)

Mário David a prezentat recomandarea.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Pino Arlacchi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ulrike Lunacek, Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Lange, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Murphy, et Luis Yáñez-Barnuevo García.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreședinte

Au intervenit: João Ferreira, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Luis Yáñez-Barnuevo García, care a răspuns, María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, şi Richard Howitt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira și Andrew Henry William Brons.

Au intervenit: Karel De Gucht, Mário David și Richard Howitt, acesta din urmă exprimându-se în legătură cu o chestiune de ordin personal în urma intervenției lui Karel De Gucht.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.15 al PV din 11.12.2012.


17. Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe [2010/0197(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Vital Moreira (A7-0389/2012)

Vital Moreira a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, Josefa Andrés Barea, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Paweł Zalewski, Gianluca Susta și Andreas Mölzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău și Franz Obermayr.

Au intervenit: Karel De Gucht și Vital Moreira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 11.12.2012.


18. Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan [2011/0458(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Vital Moreira a prezentat raportul.

A intervenit Karel De Gucht (membru al Comisiei).

Au intervenit: Paolo Bartolozzi, în numele Grupului PPE, și George Sabin Cutaş, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit: Metin Kazak, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi și Alojz Peterle.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Andreas Mölzer.

Au intervenit: Karel De Gucht și Vital Moreira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 11.12.2012.


19. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis și Evelyn Regner.


20. Prevenirea bolilor legate de vârstă care afectează femeile (prezentare succintă)

Raport referitor la bolile legate de vârstă care afectează femeile [2012/2129(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Roberta Angelilli a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik și Sari Essayah.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreședintă

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.17 al PV din 11.12.2012.


21. Finalizarea pieţei unice digitale (prezentare succintă)

Raport referitor la finalizarea pieței unice digitale [2012/2030(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Pablo Arias Echeverría a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid și Ildikó Gáll-Pelcz.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.3 al PV din 11.12.2012.


22. Amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (prezentare succintă)

Raport referitor la provocarea microbiană – amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene [2012/2041(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Anna Rosbach a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki și Zofija Mazej Kukovič.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.18 al PV din 11.12.2012.


23. Finanţarea comerţului şi a investițiilor pentru IMM-uri (prezentare succintă)

Raport referitor la finanțarea comerțului și a investițiilor pentru IMM-urile din UE: facilitarea accesului la credite pentru sprijinirea internaționalizări [2012/2114(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

Jan Zahradil a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău și Seán Kelly.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.4 al PV din 21.12.2012.


24. O strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE (prezentare succintă)

Raport referitor la Strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE [2012/2094(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

Marietje Schaake a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly și Jaroslav Paška.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8.5 al PV din 11.12.2012.


25. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 500.368/OJMA).


26. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.55.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate