Zoznam 
Zápisnica
PDF 255kWORD 225k
Pondelok, 10. decembra 2012 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Výklad rokovacieho poriadku
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Zloženie výborov
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 10.Presun rozpočtových prostriedkov
 11.Petície
 12.Kroky podniknuté na základe žiadosti o zbavenie imunity
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (rozprava)
 16.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru *** (rozprava)
 17.Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***II (rozprava)
 18.Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike ***I (rozprava)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom (stručná prezentácia)
 21.Dokončenie jednotného digitálneho trhu (stručná prezentácia)
 22.Rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (stručná prezentácia)
 23.Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov (stručná prezentácia)
 24.Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Výklad rokovacieho poriadku

V súlade s článkom 211 ods. 3 rokovacieho poriadku predseda informoval Parlament o tom, že Výbor pre ústavné veci, ktorý bol poverený posúdením výkladu článku 187 rokovacieho poriadku, navrhuje tento výklad:

V prípade uvoľnenia miesta riadneho člena výboru je stály náhradník z rovnakej politickej skupiny oprávnený zúčastniť sa na hlasovaní namiesto riadneho člena, avšak len do rozhodnutia o prechodnom náhradníkovi riadneho člena podľa článku 186 ods. 5, alebo ak nedôjde k prechodnému nahradeniu, do vymenovania nového riadneho člena. Toto oprávnenie vychádza z rozhodnutia Parlamentu o počte členov výboru a jeho cieľom je zaručiť, aby sa na hlasovaní zúčastňoval rovnaký počet členov príslušnej politickej skupiny ako predtým, než došlo k uvoľneniu miesta.

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie proti tomuto výkladu námietku (článok 211 ods. 4 rokovacieho poriadku) do otvorenia zajtrajšieho rokovania, t. j. do utorka 11. decembra 2012, výklad sa považuje za prijatý. V opačnom prípade sa výklad predloží na hlasovanie v Parlamente.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné litovské úrady oznámili, že Justina Vitkauskaite bola s účinnosťou od 21. novembra 2012 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Viktora Uspaskicha.

Príslušné úrady Bulharskej republiky oznámili, že Monika Hans Panayotova bola s účinnosťou od 6. decembra 2012 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Emila Stoyanova.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania ich osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu sa Justina Vitkauskaite a Monika Hans Panayotova zúčastňujú na rokovaniach Európskeho parlamentu a jeho orgánov a požívajú všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné francúzske orgány predložili žiadosť o zbavenie imunity poslankyne Marine Le Penovej, ktorú predložil generálny prokurátor pri Odvolacom súde v Lyone.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupín ALDE a Verts/ALE a od sekretariátu nezaradených poslancov tieto žiadosti o menovania:

výbor REGI: Justina Vitkauskaite

Ewald Stadler už nie je riadnym členom

výbor AGRI: Ewald Stadler

Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí: Jan Philipp Albrecht namiesto Nicole Kiilovej-Nielsenovej

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazíliou podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 týkajúcej sa úpravy koncesií ohľadom spracovaného hydinového mäsa uvedeného v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu ku GATT z roku 1994, a dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Thajskom podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 týkajúcej sa úpravy koncesií ohľadom spracovaného hydinového mäsa uvedeného v zozname EÚ, ktorý tvorí prílohu ku GATT z roku 1994, a o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v súvislosti s pristúpením Chorvátska k Európskej únii zavádzajú osobitné dočasné opatrenia na prijímanie úradníkov a dočasných zamestnancov Únie (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).


8. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na schôdzi v septembri 2012 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


9. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku)

- (O-000164/2012), ktorú položili Syed Kamall a James Elles v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Rast v EÚ (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012), ktorú položil Klaus-Heiner Lehne, v mene výboru Výbor pre právne veci, pre Komisiu: Mediácia v občianskych a obchodných veciach (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012), ktorú položili Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric a Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Rast EÚ (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012), ktorú položil Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Rast EÚ (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012), ktorú položili Jürgen Creutzmann, Toine Manders a Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Rast EÚ (B7-0551/2012).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău a Giommaria Uggias o podpore námorného cestovného ruchu v Európskej únii (0038/2012).


10. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhom Výboru regiónov na presun rozpočtových prostriedkov INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 a INF 15/2012 nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu európskeho ombudsmana na presun rozpočtových prostriedkov 4/2012 nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu Dvora audítorov na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-12/C12 nevznesie námietky.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet v súlade s článkami 22 a 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2012, DEC 2/2012 a DEC 3/2012 nevznesie námietky.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkami 22 a 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu Výboru regiónov na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2012 nevznesie námietky.

°
° ° °

Súdny dvor v súlade s článkom 24 nariadenia o rozpočtových pravidlách informoval rozpočtový orgán o svojich návrhoch na presun rozpočtových prostriedkov 6/2012 a 7/2012.

°
° ° °

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných ustanoveniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 47 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že proti návrhu európskeho ombudsmana týkajúcemu sa zmeny plánu pracovných miest na rozpočtový rok 2012 nevznesie námietky.


11. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 6. decembra 2012

José María Álvarez Álvarez (č. 1345/2012); Dany Cristian (č. 1346/2012); (meno je utajené) (č. 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (č. 1348/2012); (meno je utajené) (č. 1349/2012); Claudiu Coldea (č. 1350/2012); Antonia Ros Martínez (č. 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (č. 1352/2012); (meno je utajené) (č. 1353/2012); (meno je utajené) (č. 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (č. 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (č. 1356/2012); (meno je utajené) (č. 1357/2012); (meno je utajené) (č. 1358/2012); (meno je utajené) (č. 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (č. 1360/2012); (meno je utajené) (č. 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (č. 1362/2012); Manole Ion (č. 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (č. 1364/2012); Ioan Filip (č. 1365/2012); Constantin Gherghina (č. 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (č. 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (č. 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (č. 1369/2012); Pamfil Marin (č. 1370/2012); Christian Paulussen (č. 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (č. 1372/2012); Udo Loggen (č. 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 podpisov) (č. 1374/2012); (meno je utajené) (č. 1375/2012); (meno je utajené) (č. 1376/2012); Andreas Jähne (č. 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (č. 1378/2012); Hermann Falke (č. 1379/2012); (meno je utajené) (č. 1380/2012); (meno je utajené) (č. 1381/2012); Oliver Strixner (č. 1382/2012); Johannes Maaz (č. 1383/2012); (meno je utajené) (č. 1384/2012); Dieter Werthenbach (č. 1385/2012); Steffen Beier (č. 1386/2012); (meno je utajené) (č. 1387/2012); Winfried Hanemann (č. 1388/2012); Viera Langschová (č. 1389/2012); Krisztina Orosz (č. 1390/2012); Cristinel Farsch (94 podpisov) (č. 1391/2012); Tamás Nagy (č. 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (č. 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (č. 1394/2012); Antonis Kanakis (č. 1395/2012); Kamil Brahmi (č. 1396/2012); (meno je utajené) (č. 1397/2012); Radosław Judycki (č. 1398/2012); Janne Liukkonen (č. 1399/2012); Marián Holý (č. 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (č. 1401/2012); Petur Stoyanov (č. 1402/2012); (meno je utajené) (č. 1403/2012); Martin Slingenberg (č. 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (č. 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (č. 1406/2012); (meno je utajené) (č. 1407/2012); (meno je utajené) (č. 1408/2012); Louise A Peberdy (č. 1409/2012); Jacek Antonowicz (č. 1410/2012); Yuriy Nikolaev (č. 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (č. 1412/2012); Monika Ortlepp (č. 1413/2012); Marian Mroziewski (č. 1414/2012); Michele Fiorentino (č. 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 podpisy) (č. 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (č. 1417/2012); Romeo Ruggiero (č. 1418/2012); Antonio Maida (č. 1419/2012); Yan Maria Li (č. 1420/2012); Gennaro Del Prete (č. 1421/2012); Claire Lavirotte (č. 1422/2012); Delio Delledonne (č. 1423/2012); (meno je utajené) (č. 1424/2012); Mario Fico (č. 1425/2012); Maric Dragan (č. 1426/2012); Francesco Iurato (č. 1427/2012); Nevin Colin (č. 1428/2012); Agnès Lassallette (č. 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (č. 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (č. 1431/2012); Barbara Schneider (č. 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (č. 1433/2012); (meno je utajené) (č. 1434/2012); Hajar Atila (č. 1435/2012); Olga Baltag (č. 1436/2012); Olga Baltag (č. 1437/2012); Marcello Mazza (č. 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (č. 1439/2012); Rizwan Islam (č. 1440/2012); Didier Malé (č. 1441/2012); Massimiliano Masala (č. 1442/2012); Danutė Drungytė (č. 1443/2012); Antonio Casarini (č. 1444/2012); Umberto Mazziotti (č. 1445/2012); (meno je utajené) (č. 1446/2012); Hadrien Lagneau (č. 1447/2012); (meno je utajené) (č. 1448/2012); (meno je utajené) (č. 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (č. 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (2 podpisy) (č. 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (č. 1452/2012); (meno je utajené) (č. 1453/2012); William Sanders (č. 1454/2012); (meno je utajené) (č. 1455/2012); Nello Cavallina (č. 1456/2012); Ryan McGowan (č. 1457/2012); Paul Duvauchelle (č. 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (č. 1459/2012); Collectif Carmen (č. 1460/2012); Massimo Tendi (č. 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (č. 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Avocat à la Cour (Barreau de Paris)) (č. 1463/2012); Georges Dupont (č. 1464/2012); Jozef Sliwinski (č. 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (č. 1466/2012); (meno je utajené) (č. 1467/2012); Christiane Henker (č. 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (č. 1469/2012).


12. Kroky podniknuté na základe žiadosti o zbavenie imunity

Na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu z 23. októbra 2012 o zbavení imunity poslanca Martina Ehrenhausera v súvislosti s vyšetrovacím konaním Generálnej prokuratúry vo Viedni (bod 6.1 zápisnice zo dňa 23.10.2012) príslušné rakúske orgány v súlade s článkom 7 ods. 9 rokovacieho poriadku informovali Parlament o ukončení trestnoprávneho konania.

Toto oznámenie bude postúpené pre informáciu výboru JURI.


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Osobitná správa č. 15/2012 (absolutórium za rok 2011) - Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 - 2012/2284(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 39/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 47/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 53/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 54/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 55/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o určitých aspektoch leteckých služieb medzi Európskou úniou a vládou Srílanskej demokratickej socialistickej republiky (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady ovšeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život vrámci možností našej planéty“ (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide ofinancovanie európskych politických strán (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
V súlade s ustanovením článku 322 ZFEÚ bude predseda konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

AFCO, JURI, CONT

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady odostupnosti webových stránok orgánov verejného sektora (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Osobitná správa č. 16/2012 (absolutórium za rok 2011) – Účinnosť režimu jednotnej platby na plochu ako prechodného režimu podpory poľnohospodárov v nových členských štátoch (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO, REGI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 51/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Nový návrh rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 - pozícia Rady zo 6. decembra 2012 (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2012 – pozícia Rady zo 6. decembra 2012 (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

- Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov (COM(2012)0675 – článok 318 ZFEÚ)   

pridelené

gestorský výbor :

CONT, ECON, JURI, LIBE

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (prepracované znenie) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov na trhu (prepracované znenie) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (prepracované znenie) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

- ***I Správa Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: José Bové (A7-0279/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Louis Grech (A7-0280/2012)

- ***ISpráva o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

- ***Návrh predbežnej správy o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách pozemnej obsluhy na letiskách Únie, ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/67/ES (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Artur Zasada (A7-0364/2012)

- ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike o vnímaní bezpečnosti v súvislosti s trestnou činnosťou (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod s psami, mačkami a fretkami v rámci Únie a ich dovoz do Únie (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

- Správa Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov EÚ: ľahšia dostupnosť úverov na podporu internacionalizácie (2012/2114(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o právnom predpise o administratívnych postupoch Európskej únie (2012/2024(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Únie v rámci vyváženého prístupu a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

- Správa Mikrobiálna výzva – rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (2012/2041(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

- Správa Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ (2012/2094(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

- Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2012/2145(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

- Správa o prehodnotení stratégie EÚ v oblasti ľudských práv (2012/2062(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Rui Tavares (A7-0378/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie (prepracované znenie) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Béla Kovács (A7-0382/2012)

- Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010 – 2011) (2011/2069(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Mário David (A7-0388/2012)

- *Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č. .../..., ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Sven Giegold (A7-0393/2012)

- Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Anni Podimata (A7-0396/2012)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní s ohľadom na prijatie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0363/2012)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

- ***II Návrh odporúčania do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0389/2012)

3) poslancov

3.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Nuno Melo. Návrh uznesenia o zvyšujúcom sa počte krádeží neželezných kovov v členských štátoch EÚ (B7-0530/2012)

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o posilnení spoločných ustanovení proti falšovaniu spoločne s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami (B7-0531/2012)

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, IMCO

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o bezpečnostných normách pre zamestnancov v európskych podnikoch, ktoré presunuli svoju činnosť do tretích krajín (B7-0532/2012)

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

3.2) návrhy na zmenu rokovacieho poriadku (čl. 212 rokovacieho poriadku)

- Zita Gurmai a Mikael Gustafsson. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu – Zmena a doplnenie článku 49 ods. 2 rokovacieho poriadku (B7-0529/2012)

pridelené

gestorský výbor :

AFCO


14. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu prebiehajúcej schôdze (PE 500.368/PDOJ). Nebola navrhnutá žiadna zmena.

Týmto bol stanovený program práce.


15. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (rozprava)

Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra uviedol správu a odporúčanie.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy (k niektorým vyjadreniam Karla de Guchta), Eva Joly (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE a Luis Yáñez-Barnuevo García v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Renate Weber v mene skupiny ALDE, Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, Edvard Kožušník v mene skupiny ECR, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek a Pablo Zalba Bidegain ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpili: Karel De Gucht a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 11.12.2012 a bod 8.14 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


16. Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Mário David (A7-0388/2012)

Mário David uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Pino Arlacchi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ulrike Lunacek, Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lange, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Murphy, et Luis Yáñez-Barnuevo García.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: João Ferreira, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Luisovi Yáñez-Barnuevo Garcíovi, ktorý na ňu odpovedal, María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, a Richard Howitt, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira a Andrew Henry William Brons.

Vystúpili: Karel De Gucht, Mário David a Richard Howitt, ktorý vystúpil s osobným vyhlásením k vystúpeniu Karla De Guchta.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


17. Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***II (rozprava)

Návrh odporúčania do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami [2010/0197(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0389/2012)

Vital Moreira uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE, Josefa Andrés Barea v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Paweł Zalewski, Gianluca Susta a Andreas Mölzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău a Franz Obermayr.

Vystúpili títo poslanci: Karel De Gucht a Vital Moreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


18. Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike [2011/0458(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Vital Moreira uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paolo Bartolozzi v mene skupiny PPE a George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Metin Kazak v mene skupiny ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi a Alojz Peterle.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Andreas Mölzer.

Vystúpili: Karel De Gucht a Vital Moreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis a Evelyn Regner.


20. Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom (stručná prezentácia)

Správa o prevencii ženských chorôb súvisiacich s vekom [2012/2129(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Roberta Angelilli uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik a Sari Essayah.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.17 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


21. Dokončenie jednotného digitálneho trhu (stručná prezentácia)

Správa o dokončení jednotného digitálneho trhu [2012/2030(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Pablo Arias Echeverría uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a Ildikó Gáll-Pelcz.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


22. Rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie (stručná prezentácia)

Správa o mikrobiálnej výzve – rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie [2012/2041(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Anna Rosbach uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki a Zofija Mazej Kukovič.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


23. Financovanie obchodu a investovania malých a stredných podnikov (stručná prezentácia)

Správa o financovaní obchodu a investovania malých a stredných podnikov EÚ: ľahšia dostupnosť úverov na podporu internacionalizácie [2012/2114(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

Jan Zahradil uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău a Seán Kelly.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 21.12.2012.


24. Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ (stručná prezentácia)

Správa – Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ [2012/2094(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

Marietje Schaake uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 11.12.2012.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 500.368/OJMA).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.55 h.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia