Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0093(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0001/2012

Debatter :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Omröstningar :

PV 11/12/2012 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0474

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg

4. Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I - Enhetligt patentskydd * - Jurisdiktion vid patenttvister (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd [2011/0093(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang [2011/0094(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Betänkande om jurisdiktion vid patenttvister [2011/2176(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre och Klaus-Heiner Lehne redogjorde för betänkandena.

Talare: Loucas Louca och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Alajos Mészáros (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Auke Zijlstra, grupplös, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr och Judith A. Merkies.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Antonio López-Istúriz White och Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo och Mitro Repo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Milan Zver och Petru Constantin Luhan.

Talare: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre och Bernhard Rapkay.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 11.12.2012, punkt 8.10 i protokollet av den 11.12.2012 och punkt 8.11 i protokollet av den 11.12.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy