Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0303(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0387/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0387/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0473

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

8.8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα [2010/0303(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2012)0473)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου