Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2281(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0409/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0485

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 - Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 – όλα τα τμήματα [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Giovanni La Via και Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Οι Francesca Balzani, Giovanni La Via και Derek Vaughan παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνουν οι Λουκάς Λουκά (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του George Lyon, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier και Jutta Haug.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Γεώργιος Σταυρακάκης, Angelika Werthmann και Barbara Matera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden και Jan Kozłowski.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Λουκάς Λουκά, Francesca Balzani, Giovanni La Via και Derek Vaughan.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης, τονίζοντας τα διακυβεύματά της.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου