Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2281(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0409/2012

Debatter :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Omröstningar :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0485

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg

12. Förslag till ändringsbudget nr 6/2012 – Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret – alla avsnitt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – Kommissionen [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 – Alla avsnitt [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Giovanni La Via och Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via och Derek Vaughan redogjorde för betänkandena.

Talare: Loucas Louca och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från George Lyon, Lucas Hartong, grupplös, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier och Jutta Haug.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann och Barbara Matera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden och Jan Kozłowski.

Talare: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via och Derek Vaughan.

Talmannen avslutade debatten med att understryka de utmaningar som hade tagits upp.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 12.12.2012 och punkt 7.3 i protokollet av den 12.12.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy