Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0298(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0396/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0396/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2012 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0498

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

14. Βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών *** (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Άννυ Ποδηματά (A7-0396/2012)

Η Άννυ Ποδηματά παρουσιάζει τη σύσταση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Λουκάς Λουκά (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio και Ricardo Cortés Lastra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta, Λουκάς Λουκά και Άννυ Ποδηματά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου