Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2031(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0331/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0331/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 15
CRE 11/12/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2012 - 7.17
CRE 12/12/2012 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0499

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

15. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά [2012/2031(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Ο Janusz Wojciechowski παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martina Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Luis de Grandes Pascual (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves και Luís Paulo Alves.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Mairead McGuinness.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Janusz Wojciechowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου