Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I - Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών * - Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Εντολή της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Πρόγραμμα για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II (ψηφοφορία)
  
8.7.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II (ψηφοφορία)
  
8.8.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***II (ψηφοφορία)
  
8.9.Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών * (ψηφοφορία)
  
8.11.Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)
  
8.12.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)
  
8.14.Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής *** (ψηφοφορία)
  
8.15.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας EE-Κολομβίας/Περού ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού *** (ψηφοφορία)
  
8.17.Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (ψηφοφορία)
  
8.18.Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 - Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 13.Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης ***I - Κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I - Θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της ΕΕ ***I (συζήτηση)
 14.Βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών *** (συζήτηση)
 15.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (συζήτηση)
 16.Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010 - 2011) (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1928 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (211 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (247 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (989 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (256 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (461 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1947 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου