Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 256kWORD 211k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I - Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών * - Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Εντολή της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Πρόγραμμα για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II (ψηφοφορία)
  
8.7.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II (ψηφοφορία)
  
8.8.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***II (ψηφοφορία)
  
8.9.Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών * (ψηφοφορία)
  
8.11.Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)
  
8.12.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)
  
8.14.Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής *** (ψηφοφορία)
  
8.15.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας EE-Κολομβίας/Περού ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού *** (ψηφοφορία)
  
8.17.Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (ψηφοφορία)
  
8.18.Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 - Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 13.Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης ***I - Κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I - Θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της ΕΕ ***I (συζήτηση)
 14.Βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών *** (συζήτηση)
 15.Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (συζήτηση)
 16.Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010 - 2011) (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander ALVARO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και ALDE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- επιτροπή CONT: Monika Panayotova, αντί της Iliana Ivanova

- επιτροπή CULT: Monika Panayotova

- Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας: Iliana Ivanova, αντί του Vladimir Urutchev

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ: Monika Panayotova

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Frédérique Ries

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Vladimir Urutchev, αντί της Iliana Ivanova.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

- Charles Tannock, Jan Zahradil και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0562/2012

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0563/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler και Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0570/2012

- Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza και Minodora Cliveti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0572/2012

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0573/2012

- Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0579/2012

- Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0580/2012).

II.   Διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0564/2012

- Charles Tannock, Peter van Dalen και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0574/2012

- Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0575/2012

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0576/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa και Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0577/2012

- Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0578/2012

- Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας στην Ινδία (B7-0581/2012).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


4. Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I - Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών * - Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών [2011/0093(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις [2011/0094(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Έκθεση σχετικά με το δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας [2011/2176(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Οι Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre και Klaus-Heiner Lehne παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνουν οι Λουκάς Λουκά (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alajos Mészáros (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Evelyn Regner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sajjad Karim, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr και Judith A. Merkies.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Antonio López-Istúriz White και Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo και Mitro Repo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Milan Zver και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Λουκάς Λουκά, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre και Bernhard Rapkay.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012, σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012 και σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.15 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

5. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος κάνει μνεία του δυστυχήματος σε εργοστάσιο υφαντουργίας της Ντάκας (Μπαγκλαντές), στις 24 Νοεμβρίου 2012, το οποίο κατασκευάζει υφάσματα για λογαριασμό δυτικών εταιρειών. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η διάσκεψη των προέδρων, θα διοργανωθεί συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραμέτρων του, ενώ το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα προβούν σε σχετική δήλωση, κατά την περίοδο του Ιανουαρίου 2013.

Ο Πρόεδρος εκφράζει τη συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις οικογένειες των θυμάτων.


6. Εντολή της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Κανονισμού, τη σύσταση της διάσκεψης των προέδρων σχετικά με την παράταση της εντολής της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες .

Καθώς δεν προβάλλονται αντιρρήσεις επ' αυτού, η εντολή της εν λόγω επιτροπής παρατείνεται ώς τις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Παρεμβαίνουν οι Rui Tavares και Sonia Alfano, αντιπρόεδρος και πρόεδρος αντίστοιχα, της ειδικής επιτροπής.


7. Ερμηνεία του Κανονισμού

Η ερμηνεία του άρθρου 187 του Κανονισμού, που έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε κατά τη χθεσινή Ολομέλεια (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.12.2012).

Καθώς δεν αντιτίθεται μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές στην ερμηνεία της επιτροπής, (άρθρο 211, παράγραφος 4, του Κανονισμού), αυτή η ερμηνεία θεωρείται εγκριθείσα.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στη Δημοκρατία της Κιργισίας ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Κιργισίας [2011/0458(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0208/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0466)


8.2. Πρόγραμμα για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου [2012/0049(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Béla Kovács (A7-0382/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0467)


8.3. Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς [2012/2030(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0468)


8.4. Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ της ΕΕ: διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις για την προώθηση της διεθνοποίησης [2012/2114(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0469)


8.5. Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ [2012/2094(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0470)


8.6. Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών [2010/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0389/2012)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2012)0471)


8.7. Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία [2010/0390(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0363/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0472)


8.8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα [2010/0303(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2012)0473)


8.9. Δημιουργία ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών [2011/0093(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0474)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0474)


8.10. Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις [2011/0094(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0475)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0475)


8.11. Δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας [2011/2176(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0476)

Παρέμβαση

Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.


8.12. Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0477)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0477)


8.13. Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0478)


8.14. Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. εισηγητής José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0479)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.15. Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας EE-Κολομβίας/Περού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η έκθεση αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 (σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2012)0480)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0480)


8.16. Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Mário David (A7-0388/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0481)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Κανονισμού, να αναπεμφθεί η έκθεση στην αρμόδια επιτροπή, Franz Obermayr στηρίζει αυτό το αίτημα, ενώ ο Mário David αντιτίθεται σε αυτό.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


8.17. Πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόληψη των συνδεόμενων με την ηλικία ασθενειών των γυναικών [2012/2129(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0482)


8.18. Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση - ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται [2012/2041(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0483)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Vital Moreira - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė και Daniel Hannan

Έκθεση Pablo Arias Echeverría - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall και Catherine Stihler

Έκθεση Jan Zahradil - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Marietje Schaake - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė και Syed Kamall

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Vital Moreira - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei και Syed Kamall

Έκθεση Bernhard Rapkay - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica και Seán Kelly

Έκθεση Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei και Charles Tannock

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Lara Comi και Monica Luisa Macovei

Εκθέσεις Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 και Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Ewald Stadler

Έκθεση Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Έκθεση José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei και Adam Bielan

Έκθεση Bernd Lange - A7-0249/2012
Piotr Borys

Έκθεση Mário David - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello και Diane Dodds

Έκθεση Roberta Angelilli - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello και Diane Dodds

Έκθεση Anna Rosbach - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß και Diane Dodds


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η Romana Jordan γνωστοποιεί ότι, για προσωπικούς λόγους, δεν έλαβε μέρος στις περισσότερες από τις σημερινές ψηφοφορίες.

Ο Christian Ehler γνωστοποιεί ότι, για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του, δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στις περισσότερες από τις σημερινές ψηφοφορίες.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 - Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 – όλα τα τμήματα [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Giovanni La Via και Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Οι Francesca Balzani, Giovanni La Via και Derek Vaughan παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνουν οι Λουκάς Λουκά (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του George Lyon, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier και Jutta Haug.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Γεώργιος Σταυρακάκης, Angelika Werthmann και Barbara Matera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden και Jan Kozłowski.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Λουκάς Λουκά, Francesca Balzani, Giovanni La Via και Derek Vaughan.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συζήτησης, τονίζοντας τα διακυβεύματά της.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.


13. Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης ***I - Κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I - Θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της ΕΕ ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης και την κατάργηση της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων (slots) στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αναδιατύπωση) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της Ένωσης στο πλαίσιο μιας εξισορροπημένης προσέγγισης και την κατάργηση της οδηγίας 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Οι Artur Zasada, Giommaria Uggias και Jörg Leichtfried παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Peter van Dalen, Artur Zasada και Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz, επί της διεξαγωγής της συζητήσεως, Peter van Dalen, σχετικά με την προηγούμενη παρέμβαση, και Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jacqueline Foster, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Jörg Leichtfried, επί της διεξαγωγής της συζητήσεως, Knut Fleckenstein, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Γεώργιος Τούσσας, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău και Erik Bánki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß και Zita Gurmai.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried και Peter van Dalen σχετικά με την τελευταία παρέμβαση.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012, σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012 και σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.


14. Βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Άννυ Ποδηματά (A7-0396/2012)

Η Άννυ Ποδηματά παρουσιάζει τη σύσταση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Λουκάς Λουκά (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio και Ricardo Cortés Lastra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská και Csaba Sándor Tabajdi.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta, Λουκάς Λουκά και Άννυ Ποδηματά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.


15. Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά [2012/2031(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Ο Janusz Wojciechowski παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martina Anderson (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Luis de Grandes Pascual (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves και Luís Paulo Alves.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Mairead McGuinness.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Janusz Wojciechowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.


16. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000169/2012) που κατέθεσε ο Klaus-Heiner Lehne προς την Επιτροπή: Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (B7-0370/2012)

Η Arlene McCarthy, αναπληρώτρια του συντάκτη, αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Erminia Mazzoni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Gaetano Cofferati και Arlene McCarthy.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010 - 2011) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2011) [2011/2069(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Η Monika Flašíková Beňová παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Monika Flašíková Beňová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2012.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 500.368/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου