Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 228kWORD 170k
Teisipäev, 11. detsember 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Ühtse patendikaitse loomine ***I - Ühtne patendikaitse * - Patendivaidluste lahendamise kohtusüsteem (arutelu)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni mandaat
 7.Kodukorra tõlgendamine
 8.Hääletused
  
8.1.Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programm ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Digitaalse vabaduse strateegia ELi välispoliitikas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks ***II (hääletus)
  
8.7.Makromajanduslik finantsabi Gruusiale ***II (hääletus)
  
8.8.Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***II (hääletus)
  
8.9.Ühtse patendikaitse loomine ***I (hääletus)
  
8.10.Ühtne patendikaitse * (hääletus)
  
8.11.Patendivaidluste lahendamise kohtusüsteem (hääletus)
  
8.12.ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)
  
8.13.ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping (hääletus)
  
8.14.ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping *** (hääletus)
  
8.15.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)
  
8.16.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping *** (hääletus)
  
8.17.Naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine (hääletus)
  
8.18.Suurenev antimikroobse resistentsuse risk (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Paranduseelarve projekt nr 6/2012 - Euroopa Liidu 2013. aasta uus üldeelarve - kõik jaod (arutelu)
 13.Õhusõidukite maapealne teenindus Euroopa Liidu lennujaamades ***I - Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamine ***I - Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine Euroopa Liidu lennuväljadel ***I (arutelu)
 14.Tõhustatud koostöö finantstehingute maksu valdkonnas *** (arutelu)
 15.Loomade kaitse nende vedamisel (arutelu)
 16.Vahendusmenetlus tsiviil- ja kaubandusasjades (arutelu)
 17.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2010-2011) (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE ja fraktsiooni ALDE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

- CONT komisjon: Iliana Ivanova asemel Monika Panayotova

- CULT komisjon: Monika Panayotova

- delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis: Vladimir Urutchevi asemel Iliana Ivanova

- delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks: Monika Panayotova

- delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Frédérique Ries

- delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Iliana Ivanova asemel Vladimir Urutchev.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis

- Charles Tannock, Jan Zahradil ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0562/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0563/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler ja Edit Bauer fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0570/2012);

- Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza ja Minodora Cliveti fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0572/2012);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0573/2012);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0579/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0580/2012).

II.   Kastiline diskrimineerimine Indias

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel kastilise diskrimineerimise kohta Indias (B7-0564/2012);

- Charles Tannock, Peter van Dalen ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel kastilise diskrimineerimise kohta Indias (B7-0574/2012);

- Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel kastilise diskrimineerimise kohta Indias (B7-0575/2012);

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel kastilise diskrimineerimise kohta Indias (B7-0576/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa ja Edit Bauer fraktsiooni PPE nimel kastilise diskrimineerimise kohta Indias (B7-0577/2012);

- Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel kastilise diskrimineerimise kohta Indias (B7-0578/2012);

- Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel kastilise diskrimineerimise kohta Indias (B7-0581/2012).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


4. Ühtse patendikaitse loomine ***I - Ühtne patendikaitse * - Patendivaidluste lahendamise kohtusüsteem (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas [2011/0093(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse osas [2011/0094(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Raport patendivaidluste lahendamise kohtusüsteemi kohta [2011/2176(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre ja Klaus-Heiner Lehne tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Loucas Louca ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alajos Mészáros (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Evelyn Regner (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sajjad Karim, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr ja Judith A. Merkies.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Antonio López-Istúriz White ja Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo ja Mitro Repo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Milan Zver ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre ja Bernhard Rapkay.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012protokoll punkt 8.911.12.2012protokoll punkt 8.10 ja 11.12.2012protokoll punkt 8.11.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.15 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

5. Presidentuuri teadaanne

Istungi juhataja tuletas meelde Dhakas (Bangladesh) 24. novembril 2012. aastal ühes lääne ettevõtete jaoks rõivaid tootvas vabrikus toimunud õnnetust. Ta teatas, et esimeeste konverents on otsustanud korraldada 2013. aasta jaanuari osaistungjärgul sellel teemal asja kõiki tahke arvesse võtva arutelu koos nõukogu ja komisjoni deklaratsioonide esitamisega.

Istungi juhataja väljendas Euroopa Parlamendi nimel solidaarsust ohvrite perekondadega.


6. Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni mandaat

Istungi juhataja teatas vastavalt kodukorra artiklile 184 esimeeste konverentsi soovitusest pikendada organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjoni mandaati.

Kuna vastuväiteid ei esitatud, pikendati erikomisjoni mandaati 30. septembrini 2013.

Sõna võtsid erikomisjoni aseesimees Rui Tavares ja esimees Sonia Alfano.


7. Kodukorra tõlgendamine

Eelmisel päeva toimunud täiskogu istungil tehti teatavaks põhiseaduskomisjoni esitatud kodukorra artikli 187 tõlgendus (10.12.2012protokoll punkt 3).

Kuna ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole tõlgendust vaidlustanud (kodukorra artikli 211 lõige 4), loetakse tõlgendus vastu võetuks.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile [2011/0458(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0208/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

MUUDATUSETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0466)


8.2. Kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programm ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta [2012/0049(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Béla Kovács (A7-0382/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

MUUDATUSETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0467)


8.3. Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta [2012/2030(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0468)


8.4. VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamise kohta ELis ja lihtsama juurdepääsu kohta rahvusvahelistumise toetuseks antavale krediidile [2012/2114(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0469)


8.5. Digitaalse vabaduse strateegia ELi välispoliitikas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas [2012/2094(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0470)


8.6. Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute jaoks [2010/0197(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0389/2012)


(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Heaks kiidetud (P7_TA(2012)0471)


8.7. Makromajanduslik finantsabi Gruusiale ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale [2010/0390(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0363/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P7_TA(2012)0472)


8.8. Euroopa Meresõiduohutuse Amet ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet [2010/0303(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Heaks kiidetud (P7_TA(2012)0473)


8.9. Ühtse patendikaitse loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas [2011/0093(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0474)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0474)


8.10. Ühtne patendikaitse * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas kohaldatava tõlkekorralduse osas [2011/0094(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0475)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0475)


8.11. Patendivaidluste lahendamise kohtusüsteem (hääletus)

Raport patendivaidluste lahendamise kohtusüsteemi kohta [2011/2176(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0476)

Sõnavõtt

Michel Barnier (komisjoni liige) võttis sõna hääletuse tulemuse kohta.


8.12. ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 saadeti raport 13. septembri 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (13.9.2012protokoll punkt 11.12)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0477)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0477)


8.13. ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping (hääletus)

Vaheraport nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse assotsieerimislepingu sõlmimist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0478)


8.14. ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Väliskomisjon. Raportöör José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0479)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.15. ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2 saadeti raport 13. septembri 2012. aasta istungil tagasi vastutavale komisjonile (13.9.2012protokoll punkt 11.11)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0480)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0480)


8.16. ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping *** (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimist [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Mário David (A7-0388/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0481)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Enne hääletust taotles Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel vastavalt kodukorra artiklile 175 raporti tagasisaatmist vastutavale komisjonile, Franz Obermayr oli selle poolt ja Mário David oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.


8.17. Naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine (hääletus)

Raport naiste vananemisega seotud haiguste ennetamise kohta [2012/2129(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0482)


8.18. Suurenev antimikroobse resistentsuse risk (hääletus)

Raport mikroobide probleemi ja suureneva antimikroobse resistentsuse riski kohta [2012/2041(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0483)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Vital Moreira - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė ja Daniel Hannan

Raport: Pablo Arias Echeverría - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Catherine Stihler

Raport: Jan Zahradil - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Marietje Schaake - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė ja Syed Kamall

Soovitus teisele lugemisele:Vital Moreira - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei ja Syed Kamall

Raport: Bernhard Rapkay - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica ja Seán Kelly

Raport: Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei ja Charles Tannock

Raport: Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Lara Comi ja Monica Luisa Macovei

Raportid: Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 ja Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Ewald Stadler

Raport: Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Raport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei ja Adam Bielan

Raport: Bernd Lange - A7-0249/2012
Piotr Borys

Raport: Mário David - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello ja Diane Dodds

Raport: Roberta Angelilli - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello ja Diane Dodds

Raport: Anna Rosbach - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß ja Diane Dodds


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Romana Jordan teatas, et isiklikel põhjustel ei osalenud ta sel päeval enamikul hääletustest.

Christian Ehler teatas, et temast mitteolenevatel põhjustel ei saanud ta sel päeval osaleda enamikul hääletustest.


(Istung katkestati kell 14.00 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Paranduseelarve projekt nr 6/2012 - Euroopa Liidu 2013. aasta uus üldeelarve - kõik jaod (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2012 kohta, III jagu – Komisjon [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve uue projekti kohta − Kõik jaod [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Giovanni La Via ja Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via ja Derek Vaughan tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Loucas Louca ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Alain Lamassoure fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazábal Rubial fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas George Lyon, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier ja Jutta Haug.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann ja Barbara Matera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden ja Jan Kozłowski.

Istungi juhataja lõpetas arutelu, rõhutades selle teemaga seotud väljakutseid.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via ja Derek Vaughan.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2012protokoll punkt 7.1 ja 12.12.2012protokoll punkt 7.3.


13. Õhusõidukite maapealne teenindus Euroopa Liidu lennujaamades ***I - Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamine ***I - Müraga seotud käitamispiirangute kehtestamine Euroopa Liidu lennuväljadel ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/67/EÜ [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Artur Zasada, Giommaria Uggias ja Jörg Leichtfried tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Thomas Mann (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Inés Ayala Sender (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Carlo Fidanza fraktsiooni PPE nimel, Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaardi tõstes esitasid Peter van Dalen, Artur Zasada ja Peter van Dalen, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz, arutelu kulgemise kohta, Peter van Dalen viimase sõnavõtu kohta ja Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jacqueline Foster, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Jörg Leichtfried arutelu kulgemise kohta, Knut Fleckenstein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău ja Erik Bánki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß ja Zita Gurmai.

Sõna võtsid Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried ja Peter van Dalen eelkõneleja sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2012protokoll punkt 7.1212.12.2012protokoll punkt 7.13 ja 12.12.2012protokoll punkt 7.14.


14. Tõhustatud koostöö finantstehingute maksu valdkonnas *** (arutelu)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata tutvustas soovitust.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Loucas Louca ja Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Astrid Lulling fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ivo Strejček fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio ja Ricardo Cortés Lastra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská ja Csaba Sándor Tabajdi.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta, Loucas Louca ja Anni Podimata.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2012protokoll punkt 7.16.


15. Loomade kaitse nende vedamisel (arutelu)

Raport loomade kaitse kohta nende vedamisel [2012/2031(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Janusz Wojciechowski tutvustas raportit.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Martina Anderson (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves ja Luís Paulo Alves.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Mairead McGuinness.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Tonio Borg ja Janusz Wojciechowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2012protokoll punkt 7.17.


16. Vahendusmenetlus tsiviil- ja kaubandusasjades (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000169/2012) esitas(id) Klaus-Heiner Lehne komisjonile: Vahendusmenetlus tsiviil- ja kaubandusasjades (B7-0370/2012)

Autori asendaja Arlene McCarthy esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas küsimusele

Sõna võtsid Erminia Mazzoni fraktsiooni PPE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni S&D nimel, ja Cristian Silviu Buşoi fraktsiooni ALDE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Gaetano Cofferati ja Arlene McCarthy.

Sõna võttis Viviane Reding.

Arutelu lõpetati.


17. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2010-2011) (arutelu)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2010-2011) [2011/2069(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Monika Flašíková Beňová tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Lívia Járóka (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Judith Sargentini, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Tatjana Ždanoka fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Sergio Gaetano Cofferati.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Monika Flašíková Beňová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2012protokoll punkt 7.18.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 500.368/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika