Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 230kWORD 171k
Tiistai 11. joulukuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I - Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt * - Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimikausi
 7.Työjärjestyksen tulkinta
 8.Äänestykset
  
8.1.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.2.Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavat merkinnöt ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.3.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.5.Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten ***II (äänestys)
  
8.7.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***II (äänestys)
  
8.8.Euroopan meriturvallisuusvirasto ***II (äänestys)
  
8.9.Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I (äänestys)
  
8.10.Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt * (äänestys)
  
8.11.Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (äänestys)
  
8.12.EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
8.13.EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus (äänestys)
  
8.14.EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus *** (äänestys)
  
8.15.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I (äänestys)
  
8.16.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus *** (äänestys)
  
8.17.Naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy (äänestys)
  
8.18.Mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat kasvavat uhat (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Lisätalousarvio nro 6/2012 - Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 13.Maahuolintapalvelut unionin lentoasemilla ***I - Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen Euroopan unionin lentokentillä ***I - Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen unionin lentoasemilla ***I (keskustelu)
 14.Tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla *** (keskustelu)
 15.Eläinten suojelu kuljetuksen aikana (keskustelu)
 16.Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla (keskustelu)
 17.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2010–2011) (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja ALDE-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

- CONT: Iliana Ivanovan tilalle Monika Panayotova

- CULT: Monika Panayotova

- valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Vladimir Urutchevin tilalle Iliana Ivanova

- suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Monika Panayotova

- suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Frédérique Ries

- suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Iliana Ivanovan tilalle Vladimir Urutchev.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kongon demokraattisen tasavallan tilanne

- Charles Tannock, Jan Zahradil ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (B7-0562/2012)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška ja Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (B7-0563/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler ja Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (B7-0570/2012)

- Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza ja Minodora Cliveti S&D-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (B7-0572/2012)

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (B7-0573/2012)

- Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (B7-0579/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (B7-0580/2012).

II.   Kastisyrjintä Intiassa

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška ja Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta kastisyrjinnästä Intiassa (B7-0564/2012)

- Charles Tannock, Peter van Dalen ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta kastisyrjinnästä Intiassa (B7-0574/2012)

- Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta kastisyrjinnästä Intiassa (B7-0575/2012)

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta kastisyrjinnästä Intiassa (B7-0576/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa ja Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta kastisyrjinnästä Intiassa (B7-0577/2012)

- Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta kastisyrjinnästä Intiassa (B7-0578/2012)

- Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta kastisyrjinnästä Intiassa (B7-0581/2012).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


4. Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I - Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt * - Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä [2011/0093(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä käännösjärjestelyjen osalta [2011/0094(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Mietintö patenttikiistoja koskevasta tuomioistuinjärjestelmästä [2011/2176(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre ja Klaus-Heiner Lehne esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Loucas Louca ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Alajos Mészáros (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, sitoutumaton Auke Zijlstra, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr ja Judith A. Merkies.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Antonio López-Istúriz White ja Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo ja Mitro Repo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Milan Zver ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre ja Bernhard Rapkay.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.12.2012, kohta 8.9, istunnon pöytäkirja 11.12.2012, kohta 8.10 ja istunnon pöytäkirja 11.12.2012, kohta 8.11.


(Istunto keskeytettiin klo 11.15 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

5. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies palautti mieliin Daccassa, Bangladeshissa, sijaitsevassa länsimaisille merkeille vaatteita valmistavassa tehtaassa 24. marraskuuta 2012 sattuneen onnettomuuden. Hän ilmoitti puheenjohtajakokouksen päätöksestä järjestää aiheesta tammikuun 2013 istuntojakson aikana kaikki näkökohdat kattava keskustelu, johon sisältyy neuvoston ja komission julkilausumat.

Puhemies esitti Euroopan parlamentin puolesta osanoton uhrien perheille.


6. Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimikausi

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 184 artiklan mukaisesti puheenjohtajakokouksen suosituksesta, joka koskee järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden pidentämistä.

Koska vastalauseita ei ollut esitetty, erityisvaliokunnan toimikautta jatketaan 30:nteen syyskuuta 2013.

Puheenvuorot: erityisvaliokunnan varapuheenjohtaja Rui Tavares ja puheenjohtaja Sonia Alfano.


7. Työjärjestyksen tulkinta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan työjärjestyksen 187 artiklasta antamasta tulkinnasta ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 10.12.2012, kohta 3).

Koska yksikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä (työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohta) ei esittänyt tulkinnasta vastalausetta, se katsotaan hyväksytyksi.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Kirgisian tasavallalle ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle [2011/0458(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0208/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0466)


8.2. Toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavat merkinnöt ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta sekä toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 106/2008 muuttamisesta [2012/0049(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Béla Kovács (A7-0382/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0467)


8.3. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta [2012/2030(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0468)


8.4. Pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n pk-yritysten kaupan ja investointien rahoittamisesta: parempi luotonsaanti kansainvälistymisen tukemiseksi [2012/2114(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0469)


8.5. Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa [2012/2094(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0470)


8.6. Siirtymäjärjestelyt jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiä investointisopimuksia varten ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä kahdenvälisiä investointisopimuksia koskevista siirtymäkauden järjestelyistä [2010/0197(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0389/2012)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2012)0471)


8.7. Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen hyväksymiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle [2010/0390(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0363/2012)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P7_TA(2012)0472)


8.8. Euroopan meriturvallisuusvirasto ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta [2010/0303(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2012)0473)


8.9. Yhtenäisen patenttisuojan luominen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä [2011/0093(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0474)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0474)


8.10. Yhtenäinen patenttisuoja - käännösjärjestelyt * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä käännösjärjestelyjen osalta [2011/0094(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0475)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0475)


8.11. Patenttikiistoja koskeva tuomioistuinjärjestelmä (äänestys)

Mietintö patenttikiistoja koskevasta tuomioistuinjärjestelmästä [2011/2176(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0476)

Puheenvuoro:

Michel Barnier (komission jäsen) äänestyksen tuloksesta.


8.12. EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Mietintö oli työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti palautettu valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten 13. syyskuuta 2012 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 13.9.2012, kohta 11.12)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0477)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0477)


8.13. EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus (äänestys)

Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0478)


8.14. EU:n ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0479)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.15. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Mietintö oli työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti palautettu valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten 13. syyskuuta 2012 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 13.9.2012, kohta 11.11)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2012)0480)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0480)


8.16. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen tekemisestä [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Mário David (A7-0388/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0481)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Helmut Scholz pyysi GUE/NGL-ryhmän puolesta työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti mietinnön palauttamista valiokuntakäsittelyyn, Franz Obermayr kannatti tätä pyyntöä ja Mário David vastusti sitä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.


8.17. Naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy (äänestys)

Mietintö naisten ikään liittyvien sairauksien ennaltaehkäisystä [2012/2129(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0482)


8.18. Mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat kasvavat uhat (äänestys)

Mietintö mikrobihaasteesta – mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat kasvavat uhat [2012/2041(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0483)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Vital Moreira - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė ja Daniel Hannan

Mietintö Pablo Arias Echeverría - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Catherine Stihler

Mietintö Jan Zahradil - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Marietje Schaake - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė ja Syed Kamall

Suositus toiseen käsittelyyn: Vital Moreira - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei ja Syed Kamall

Mietintö Bernhard Rapkay - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica ja Seán Kelly

Mietintö Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei ja Charles Tannock

Mietintö Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Lara Comi ja Monica Luisa Macovei

Mietinnöt Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 ja Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Ewald Stadler

Mietintö Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Mietintö José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei ja Adam Bielan

Mietintö Bernd Lange - A7-0249/2012
Piotr Borys

Mietintö Mário David - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello ja Diane Dodds

Mietintö Roberta Angelilli - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello ja Diane Dodds

Mietintö Anna Rosbach - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß ja Diane Dodds


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Romana Jordan ilmoitti, että henkilökohtaisista syistä johtuen hän ei ollut osallistunut suurimpaan osaan tämänpäiväisistä äänestyksistä.

Christian Ehler ilmoitti, että hänestä itsestään riippumattomista syistä hän ei ollut voinut osallistua suurimpaan osaan tämänpäiväisistä äänestyksistä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Lisätalousarvio nro 6/2012 - Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 - kaikki pääluokat (keskustelu)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2012 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III – Komissio [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Mietintö neuvoston kannasta uuteen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 – kaikki pääluokat [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Giovanni La Via ja Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via ja Derek Vaughan esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Loucas Louca ja Janusz Lewandowski (komission jäsen).

Puheenvuorot: Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla George Lyon, sitoutumaton Lucas Hartong, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier ja Jutta Haug.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann ja Barbara Matera.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden ja Jan Kozłowski.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via ja Derek Vaughan.

Keskustelun päätteeksi puhemies korosti vielä siinä esiin nousseita tärkeimpiä haasteita.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.1 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.3.


13. Maahuolintapalvelut unionin lentoasemilla ***I - Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen Euroopan unionin lentokentillä ***I - Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen unionin lentoasemilla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahuolintapalveluista unionin lentoasemilla ja neuvoston direktiivin 96/67/EY kumoamisesta [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista Euroopan unionin lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tasapainoisen lähestymistavan mukaista meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla koskevista säännöistä ja menettelyistä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Artur Zasada, Giommaria Uggias ja Jörg Leichtfried esittelivät mietinnöt.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Thomas Mann (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlo Fidanza PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka Peter van Dalen, Artur Zasada ja Peter van Dalen esittivät sinistä korttia nostamalla, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz keskustelun kulusta, Peter van Dalen tästä puheenvuorosta ja Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jacqueline Foster, sitoutumaton Andreas Mölzer, Michael Gahler, Jörg Leichtfried keskustelun kulusta, Knut Fleckenstein, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău ja Erik Bánki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß ja Zita Gurmai.

Puheenvuorot: Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried ja Peter van Dalen edellisestä puheenvuorosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.12, istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.13 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.14.


14. Tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla *** (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata esitteli suosituksen.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Loucas Louca ja Algirdas Šemeta (komission jäsen).

Puheenvuorot: Astrid Lulling PPE-ryhmän puolesta, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio ja Ricardo Cortés Lastra.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská ja Csaba Sándor Tabajdi.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta, Loucas Louca ja Anni Podimata.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.16.


15. Eläinten suojelu kuljetuksen aikana (keskustelu)

Mietintö eläinten suojelusta kuljetuksen aikana [2012/2031(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Janusz Wojciechowski esitteli mietinnön.

Tonio Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Martina Anderson (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Marit Paulsen ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Alfreds Rubiks GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves ja Luís Paulo Alves.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati ja Karin Kadenbach.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Janusz Wojciechowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.17.


16. Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000169/2012) Klaus-Heiner Lehne komissiolle: Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla (B7-0370/2012)

Laatijan sijainen Arlene McCarthy esitteli suullisen kysymyksen.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău S&D-ryhmän puolesta ja Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Arlene McCarthy.

Viviane Reding käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2010–2011) (keskustelu)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010–2011) [2011/2069(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Monika Flašíková Beňová esitteli mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lívia Járóka (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker ja Salvatore Iacolino.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Monika Flašíková Beňová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.12.2012, kohta 7.18.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 500.368/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö