Index 
Proces-verbal
PDF 240kWORD 213k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 4.Crearea unei protecţii unitare prin brevet ***I - Protecția unitară prin brevet * - Sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete (dezbatere)
 5.Comunicarea Preşedintelui
 6.Mandatul Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură
 8.Votare
  
8.1.Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Programul de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Finalizarea pieţei unice digitale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Finanţarea comerţului şi a investițiilor pentru IMM-uri (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.O strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe ***II (vot)
  
8.7.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***II (vot)
  
8.8.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***II (vot)
  
8.9.Crearea unei protecţii unitare prin brevet ***I (vot)
  
8.10.Protecția unitară prin brevet * (vot)
  
8.11.Sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete (vot)
  
8.12.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***I (vot)
  
8.13.Acordul de asociere între UE și America Centrală (vot)
  
8.14.Acordul de asociere între UE și America Centrală *** (vot)
  
8.15.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia/Republica Peru ***I (vot)
  
8.16.Acordul comercial dintre UE și Columbia/Peru *** (vot)
  
8.17.Prevenirea bolilor legate de vârstă care afectează femeile (vot)
  
8.18.Amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012 - Noul buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2013 - toate secţiunile (dezbatere)
 13.Serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune ***I - Alocarea sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene ***I - Introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune ***I (dezbatere)
 14.Cooperarea consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare *** (dezbatere)
 15.Protecția animalelor în timpul transportului (dezbatere)
 16.Medierea în materie civilă și comercială (dezbatere)
 17.Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011) (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE şi a Grupului ALDE următoarele cereri de numire:

- Comisia pentru CONT: Monika Panayotova, în locul Ilianei Ivanova

- Comisia pentru CULT: Monika Panayotova

- Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia: Iliana Ivanova, care îl înlocuieşte pe Vladimir Urutchev

- Delegaţia pentru relaţiile cu Israel: Monika Panayotova

- Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Frédérique Ries

- Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză: Vladimir Urutchev, care o înlocuieşte pe Iliana Ivanova.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Situaţia din Republica Democratică Congo

- Charles Tannock, Jan Zahradil şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo (B7-0562/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška şi Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo (B7-0563/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler şi Edit Bauer, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo (B7-0570/2012);

- Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza şi Minodora Cliveti, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo (B7-0572/2012);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo (B7-0573/2012);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo (B7-0579/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Republica Democratică Congo (B7-0580/2012).

II.   Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška şi Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, referitoare la discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (B7-0564/2012);

- Charles Tannock, Peter van Dalen şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (B7-0574/2012);

- Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, referitoare la discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (B7-0575/2012);

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (B7-0576/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa şi Edit Bauer, în numele Grupului PPE, referitoare la discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (B7-0577/2012);

- Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (B7-0578/2012);

- Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (B7-0581/2012).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


4. Crearea unei protecţii unitare prin brevet ***I - Protecția unitară prin brevet * - Sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet [2011/0093(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere [2011/0094(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Raport referitor la sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete [2011/2176(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre şi Klaus-Heiner Lehne au prezentat rapoartele .

Au intervenit: Loucas Louca (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Alajos Mészáros (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Sajjad Karim, Auke Zijlstra, neafiliat, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr şi Judith A. Merkies.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Antonio López-Istúriz White şi Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo şi Mitro Repo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Milan Zver şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre şi Bernhard Rapkay.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 11.12.2012, punctul 8.10 al PV din 11.12.2012 şi punctul 8.11 al PV din 11.12.2012.


(Şedinţa, suspendată la 11.15 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

5. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a amintit accidentul care a avut loc la Dacca (Bangladesh), la 24 noiembrie 2012, într-o fabrică de confecţii care produce haine pentru o serie de mărci occidentale. Preşedintele a anunţat decizia Conferinţei preşedinţilor de a organiza, în cadrul sesiunii din ianuarie 2013, o dezbatere pe această temă, ţinând seama de toate aspectele vizate, cu declaraţii din partea Consiliului şi Comisiei.

Preşedintele a exprimat solidaritatea Parlamentului European cu familiile victimelor.


6. Mandatul Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani

Preşedintele a adus la cunoştinţă, în conformitate cu articolul 184 din Regulamentul de procedură, recomandarea Conferinţei preşedinţilor de a se prelungi mandatul Comisiei speciale pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani.

Întrucât nu s-a formulat nicio obiecţiune, mandatul comisiei speciale menţionate mai sus se prelungeşte până la 30 septembrie 2013.

Au intervenit: Rui Tavares şi Sonia Alfano, vicepreşedinte al comisiei speciale şi, respectiv, preşedinta acesteia.


7. Interpretarea Regulamentului de procedură

Interpretarea articolului 187 din Regulamentul de procedură, oferită de Comisia pentru afaceri constituţionale, a fost anunţată ieri în plen (punctul 3 al PV din 10.12.2012).

Având în vedere că nu a făcut obiectul niciunei opoziții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de deputați (articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură), această interpretare se consideră adoptată.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan [2011/0458(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0208/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0466)


8.2. Programul de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou [2012/0049(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Béla Kovács (A7-0382/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

AMENDAMENT şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0467)


8.3. Finalizarea pieţei unice digitale (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la finalizarea pieței unice digitale [2012/2030(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0468)


8.4. Finanţarea comerţului şi a investițiilor pentru IMM-uri (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la finanțarea comerțului și a investițiilor pentru IMM-urile din UE: facilitarea accesului la credite pentru sprijinirea internaționalizări [2012/2114(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0469)


8.5. O strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Strategia privind libertatea digitală în politica externă a UE [2012/2094(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0470)


8.6. Dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții tranzitorii pentru acordurile bilaterale de investiții încheiate între state membre și țări terțe [2010/0197(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0389/2012)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Declarat aprobat (P7_TA(2012)0471)


8.7. Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei [2010/0390(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0363/2012)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0472)


8.8. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă [2010/0303(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Declarat aprobat (P7_TA(2012)0473)


8.9. Crearea unei protecţii unitare prin brevet ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet [2011/0093(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0474)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0474)


8.10. Protecția unitară prin brevet * (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere [2011/0094(CNS)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0475)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0475)


8.11. Sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete (vot)

Raport referitor la sistemul jurisdicţional pentru litigiile în materie de brevete [2011/2176(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0476)

Intervenţie

Michel Barnier (membru al Comisiei) privind rezultatul votării.


8.12. Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în acordul de asociere dintre UE și America Centrală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Conform articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, raportul a fost retrimis comisiei responsabile la şedinţa din 13 septembrie 2012 (punctul 11.12 al PV din 13.9.2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0477)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0477)


8.13. Acordul de asociere între UE și America Centrală (vot)

Raport interimar referitor la încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte. [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0478)


8.14. Acordul de asociere între UE și America Centrală *** (vot)

Recomandare referitoare la decizia Comnsiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Comisia pentru afaceri externe. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0479)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.15. Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia/Republica Peru ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Conform articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, raportul a fost retrimis comisiei responsabile la şedinţa din 13 septembrie 2012 (punctul 11.11 al PV din 13.9.2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2012)0480)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0480)


8.16. Acordul comercial dintre UE și Columbia/Peru *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Mário David (A7-0388/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0481)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenţii

Înaintea votării, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a solicita ca raportul să fie retrimis comisiei responsabile, în conformitate cu articolul 175 din Regulamentul de procedură, Franz Obermayr, pentru a sprijii cererea, şi Mário David, pentru a-şi exprima opoziţia faţă de aceasta.

Parlamentul a respins cererea.


8.17. Prevenirea bolilor legate de vârstă care afectează femeile (vot)

Raport referitor la bolile legate de vârstă care afectează femeile [2012/2129(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0482)


8.18. Amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (vot)

Raport referitor la provocarea microbiană – amenințările tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene [2012/2041(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0483)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raportul Vital Moreira - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė şi Daniel Hannan

Raportul Pablo Arias Echeverría - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall şi Catherine Stihler

Raportul Jan Zahradil - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raportul Marietje Schaake - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė şi Syed Kamall

Recomandarea pentru cea de-a doua lectură Vital Moreira - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei şi Syed Kamall

Raportul Bernhard Rapkay - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica şi Seán Kelly

Raportul Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei şi Charles Tannock

Raportul Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Lara Comi şi Monica Luisa Macovei

Raportul Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, Raport Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 et Raport Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Ewald Stadler

Raportul Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Raportul José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei şi Adam Bielan

Raportul Bernd Lange - A7-0249/2012
Piotr Borys

Raportul Mário David - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello şi Diane Dodds

Raportul Roberta Angelilli - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello şi Diane Dodds

Raportul Anna Rosbach - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß şi Diane Dodds


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Romana Jordan a comunicat că, din motive personale, nu a participat la majoritatea votărilor de astăzi.

Christian Ehler a comunicat că, din motive independente de voinţa sa, nu a putut participa la majoritatea votărilor de astăzi .


(Şedinţa, suspendată la 14.00, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012 - Noul buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2013 - toate secţiunile (dezbatere)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Raport referitor la poziția Consiliului privind noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013 – toate secțiunile [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Comisia pentru bugete. Coraportori: Giovanni La Via şi Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via şi Derek Vaughan au prezentat rapoartele .

Au intervenit: Loucas Louca (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Alain Lamassoure, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către George Lyon, Lucas Hartong, neafiliat, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier şi Jutta Haug.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann şi Barbara Matera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden şi Jan Kozłowski.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via şi Derek Vaughan.

Preşedintele a încheiat dezbaterea, subliniind importanţa aspectelor discutate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 12.12.2012 şi punctul 7.3 al PV din 12.12.2012.


13. Serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune ***I - Alocarea sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene ***I - Introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune și de abrogare a Directivei 96/67/CE a Consiliului [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene (reformare) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Artur Zasada, Giommaria Uggias şi Jörg Leichtfried au prezentat rapoartele .

A intervenit Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Thomas Mann (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Ildikó Gáll-Pelcz (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Carlo Fidanza, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Artur Zasada şi Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Peter van Dalen, cu privire la intervenţia antevorbitoarei sale, şi Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jacqueline Foster, Andreas Mölzer, neafiliat, Michael Gahler, Jörg Leichtfried, cu privire la desfăşurarea dezbaterii, Knut Fleckenstein, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău şi Erik Bánki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß şi Zita Gurmai.

Au intervenit: Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried şi Peter van Dalen care s-a referit la intervenţia antevorbitorului său.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 12.12.2012, punctul 7.13 al PV din 12.12.2012 şi punctul 7.14 al PV din 12.12.2012.


14. Cooperarea consolidată în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata a prezentat recomandarea.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Loucas Louca (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Astrid Lulling, în numele Grupului PPE, Antolín Sánchez Presedo, în numele Grupului S&D, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Emilie Turunen, în numele Grupului Verts/ALE, Ivo Strejček, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Auke Zijlstra, neafiliat, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio şi Ricardo Cortés Lastra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská şi Csaba Sándor Tabajdi.

Au intervenit: Algirdas Šemeta, Loucas Louca şi Anni Podimata.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.16 al PV din 12.12.2012.


15. Protecția animalelor în timpul transportului (dezbatere)

Raport referitor la protecția animalelor în timpul transportului [2012/2031(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Janusz Wojciechowski a prezentat raportul.

A intervenit Tonio Borg (membru al Comisiei).

Au intervenit: Martina Anderson (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Luis de Grandes Pascual (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Alfreds Rubiks, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves şi Luís Paulo Alves.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mairead McGuinness.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati şi Karin Kadenbach.

Au intervenit: Tonio Borg şi Janusz Wojciechowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.17 al PV din 12.12.2012.


16. Medierea în materie civilă și comercială (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000169/2012) adresată de Klaus-Heiner Lehne adresată Comisiei: Medierea în materie civilă și comercială (B7-0370/2012)

Arlene McCarthy, care l-a înlocuit pe autor, a dezvoltat întrebarea.

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Erminia Mazzoni, în numele Grupului PPE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D, şi Cristian Silviu Buşoi, în numele Grupului ALDE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Gaetano Cofferati şi Arlene McCarthy.

A intervenit Viviane Reding.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011) (dezbatere)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2010-2011) [2011/2069(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Monika Flašíková Beňová a prezentat raportul.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Lívia Járóka (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Kinga Gál, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Judith Sargentini, Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Ewald Stadler, neafiliat, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker şi Salvatore Iacolino.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit: Viviane Reding şi Monika Flašíková Beňová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.18 al PV din 12.12.2012.


18. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 500.368/OJME).


19. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate