Kazalo 
Zapisnik
PDF 229kWORD 195k
Torek, 11. december 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sestava odborov in delegacij
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Uvedba enotnega patentnega varstva ***I - Enotno patentno varstvo * - Sodni sistem za patentne spore (razprava)
 5.Sporočilo predsedujočega
 6.Mandat Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Program za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Dokončanje enotnega digitalnega trga (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Financiranje dejavnosti in vlaganj MSP (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Strategija digitalne svobode v zunanji politiki EU (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Prehodni dogovori za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami ***II (glasovanje)
  
8.7.Makrofinančna pomoč Gruziji ***II (glasovanje)
  
8.8.Evropska agencija za pomorsko varnost ***II (glasovanje)
  
8.9.Uvedba enotnega patentnega varstva ***I (glasovanje)
  
8.10.Enotno patentno varstvo * (glasovanje)
  
8.11.Sodni sistem za patentne spore (glasovanje)
  
8.12.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ***I (glasovanje)
  
8.13.Sporazum o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (glasovanje)
  
8.14.Sporazum o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko *** (glasovanje)
  
8.15.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I (glasovanje)
  
8.16.Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem *** (glasovanje)
  
8.17.Preprečevanje starostnih bolezni žensk (glasovanje)
  
8.18.Naraščajoča nevarnost protimikrobne odpornosti (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Predlog spremembe proračuna št. 6/2012 – Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 - vsi oddelki (razprava)
 13.Storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije ***I - Dodeljevanje slotov na letališčih Evropske unije ***I - Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***I (razprava)
 14.Okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije *** (razprava)
 15.Zaščita živali med prevozom (razprava)
 16.Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (razprava)
 17.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010-2011) (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Alexander ALVARO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE in ALDE prejel zahteve za naslednja imenovanja:

- odbor CONT: Monika Panayotova namesto Iliane Ivanove

- odbor CULT: Monika Panayotova

- Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija: Iliana Ivanova namesto Vladimirja Urutcheva

- Delegacija za odnose z Izraelom: Monika Panayotova

- Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Frédérique Ries

- Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Vladimir Urutchev namesto Iliane Ivanove.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Razmere v Demokratični republiki Kongo

- Charles Tannock, Jan Zahradil in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B7-0562/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B7-0563/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler in Edit Bauer v imenu skupine PPE o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B7-0570/2012);

- Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza in Minodora Cliveti v imenu skupine S&D o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B7-0572/2012);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B7-0573/2012);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B7-0579/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Demokratični republiki Kongo (B7-0580/2012).

II.   Kastna diskriminacija v Indiji

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška in Rolandas Paksas v imenu skupine EFD o kastni diskriminaciji v Indiji (B7-0564/2012);

- Charles Tannock, Peter van Dalen in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, o kastni diskriminaciji v Indiji (B7-0574/2012);

- Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D o kastni diskriminaciji v Indiji (B7-0575/2012);

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE o kastni diskriminaciji v Indiji (B7-0576/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa in Edit Bauer v imenu skupine PPE o kastni diskriminaciji v Indiji (B7-0577/2012);

- Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE o kastni diskriminaciji v Indiji (B7-0578/2012);

- Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL o kastni diskriminaciji v Indiji (B7-0581/2012).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


4. Uvedba enotnega patentnega varstva ***I - Enotno patentno varstvo * - Sodni sistem za patentne spore (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva [2011/0093(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja [2011/0094(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Poročilo o sodnem sistemu za patentne spore [2011/2176(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre in Klaus-Heiner Lehne so predstavili poročila.

Govorila sta Loucas Louca in Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Alajos Mészáros (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Evelyn Regner (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sajjad Karim, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr in Judith A. Merkies.

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

Govorili so Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Antonio López-Istúriz White in Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo in Mitro Repo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Milan Zver in Petru Constantin Luhan.

Govorili so Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre in Bernhard Rapkay.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 11.12.2012, točka 8.10 zapisnika z dne 11.12.2012 in točka 8.11 zapisnika z dne 11.12.2012.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.15 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

5. Sporočilo predsedujočega

Predsednik je spomnil na nesrečo, ki se je 24. novembra 2012 pripetila v tekstilni tovarni v Daki (Bangladeš), v kateri se proizvajajo oblačila za zahodne trge. Sporočil je odločitev konference predsednikov, da se med delnim zasedanjem v januarju 2013 organizira razprava na to temo z izjavami Sveta in Komisije ter ob upoštevanju vseh vidikov zadeve.

Predsednik je izrazil solidarnost Evropskega parlamenta z družinami žrtev.


6. Mandat Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

Predsednik je v skladu s členom 184 Poslovnika Parlament seznanil s priporočilom konference predsednikov za podaljšanje mandata Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja.

Ker ni bilo nasprotovanj priporočilu, je bil mandat odbora podaljšan do 30. septembra 2013.

Govorila sta Rui Tavares in Sonia Alfano, podpredsednik in predsednica posebnega odbora.


7. Razlaga Poslovnika

Razlaga člena 187 Poslovnika, ki jo je dal Odbor za ustavne zadeve, je bila razglašena na včerajšnjem plenarnem zasedanju (točka 3 zapisnika z dne 10.12.2012).

Ker ji ni nasprotovala nobena politična skupina oziroma najmanj 40 poslancev (člen 211(4) Poslovnika), se ta razlaga šteje za sprejeto.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Makrofinančna pomoč Kirgiški republiki ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki [2011/0458(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0208/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0466)


8.2. Program za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Evropske unije za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme in o spremembah Uredbe (ES) št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme [2012/0049(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Béla Kovács (A7-0382/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0467)


8.3. Dokončanje enotnega digitalnega trga (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o dokončanju enotnega digitalnega trga [2012/2030(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0468)


8.4. Financiranje dejavnosti in vlaganj MSP (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o financiranju dejavnosti in vlaganj MSP v EU: lažji dostop do posojil v podporo internacionalizaciji [2012/2114(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0469)


8.5. Strategija digitalne svobode v zunanji politiki EU (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU [2012/2094(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0470)


8.6. Prehodni dogovori za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prehodnih dogovorih za dvostranske sporazume o naložbah med državami članicami in tretjimi državami [2010/0197(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0389/2012)


(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2012)0471)


8.7. Makrofinančna pomoč Gruziji ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji [2010/0390(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0363/2012)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P7_TA(2012)0472)


8.8. Evropska agencija za pomorsko varnost ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost [2010/0303(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2012)0473)


8.9. Uvedba enotnega patentnega varstva ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva [2011/0093(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0474)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0474)


8.10. Enotno patentno varstvo * (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja [2011/0094(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0475)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0475)


8.11. Sodni sistem za patentne spore (glasovanje)

Poročilo o sodnem sistemu za patentne spore [2011/2176(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0476)

Govoril je

Michel Barnier (član Komisije) o izidu glasovanja.


8.12. Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Srednjo Ameriko na drugi strani [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

V skladu s členom 57(2) je bilo poročilo vrnjeno pristojnemu odboru v ponovno obravnavo na seji dne 13. septembra 2012 (točka 11.12 zapisnika z dne 13.9.2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0477)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0477)


8.13. Sporazum o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (glasovanje)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0478)


8.14. Sporazum o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0479)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.15. Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A7-0249/2012)

V skladu s členom 57(2) je bilo poročilo vrnjeno pristojnemu odboru v ponovno obravnavo na seji dne 13. septembra 2012 (točka 11.11 zapisnika z dne 13.9.2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0480)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0480)


8.16. Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Mário David (A7-0388/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0481)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govorili so

Pred glasovanjem Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, ki je v skladu s členom175 Poslovnika zahteval, da se poročilo vrne pristojnemu odboru v ponovno obravnavo, Franz Obermayr, ki je zahtevo podprl, in Mário David, ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil.


8.17. Preprečevanje starostnih bolezni žensk (glasovanje)

Poročilo o preprečevanju starostnih bolezni žensk [2012/2129(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0482)


8.18. Naraščajoča nevarnost protimikrobne odpornosti (glasovanje)

Poročilo o mikrobnem izzivu – Naraščajoča nevarnost protimikrobne odpornosti [2012/2041(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0483)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Vital Moreira - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė in Daniel Hannan

Poročilo: Pablo Arias Echeverría - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall in Catherine Stihler

Poročilo: Jan Zahradil - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Marietje Schaake - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė in Syed Kamall

Priporočilo za drugo obravnavo: Vital Moreira - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei in Syed Kamall

Poročilo: Bernhard Rapkay - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica in Seán Kelly

Poročilo: Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei in Charles Tannock

Poročilo: Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Lara Comi in Monica Luisa Macovei

Poročila: Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 in Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Ewald Stadler

Poročilo: Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei in Adam Bielan

Poročilo: Bernd Lange - A7-0249/2012
Piotr Borys

Poročilo: Mário David - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello in Diane Dodds

Poročilo: Roberta Angelilli - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello in Diane Dodds

Poročilo: Anna Rosbach - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß in Diane Dodds


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Romana Jordan je sporočila, da se zaradi osebnih razlogov ni udeležila večine današnjih glasovanj.

Christian Ehler je sporočil, da se zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati, ni udeležil večine današnjih glasovanj.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Predlog spremembe proračuna št. 6/2012 – Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 - vsi oddelki (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2012 za proračunsko leto 2012, oddelek III – Komisija [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Poročilo o stališču Sveta o novem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 – vsi oddelki [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Giovanni La Via in Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via in Derek Vaughan so predstavili poročili.

Govorila sta Loucas Louca in Janusz Lewandowski (član Komisije).

Govorili so Alain Lamassoure v imenu skupine PPE, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Jan Mulder v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil George Lyon, Lucas Hartong samostojni poslanec, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier in Jutta Haug.

PREDSEDSTVO: László SURJÁN
podpredsednik

Govorili so George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann in Barbara Matera.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden in Jan Kozłowski.

Govorili so Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via in Derek Vaughan.

Predsednik je ob zaključku razprave poudaril njen pomen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 12.12.2012 in točka 7.3 zapisnika z dne 12.12.2012.


13. Storitve zemeljske oskrbe na letališčih Unije ***I - Dodeljevanje slotov na letališčih Evropske unije ***I - Uvedba s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih Unije in razveljavitvi Direktive Sveta 96/67/ES [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (prenovitev) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Artur Zasada, Giommaria Uggias in Jörg Leichtfried so predstavili poročila.

Govoril je Siim Kallas (podpredsednik Komisije).

Govorili so Thomas Mann (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Inés Ayala Sender (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Ildikó Gáll-Pelcz (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Carlo Fidanza v imenu skupine PPE, Saïd El Khadraoui v imenu skupine S&D, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Peter van Dalen, Artur Zasada in Peter van Dalen, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz o poteku razprave, Peter van Dalen o tej zadnji izjavi in Jacqueline Foster v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Jacqueline Foster, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Michael Gahler, Jörg Leichtfried o poteku razprave, Knut Fleckenstein, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău in Erik Bánki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß in Zita Gurmai.

Govorili so Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried in Peter van Dalen o govoru Jörga Leichtfrieda.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 12.12.2012, točka 7.13 zapisnika z dne 12.12.2012 in točka 7.14 zapisnika z dne 12.12.2012.


14. Okrepljeno sodelovanje na področju davka na finančne transakcije *** (razprava)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata je predstavila priporočilo.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorila sta Loucas Louca in Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Astrid Lulling v imenu skupine PPE, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Emilie Turunen v imenu skupine Verts/ALE, Ivo Strejček v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio in Ricardo Cortés Lastra.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská in Csaba Sándor Tabajdi.

Govorili so Algirdas Šemeta, Loucas Louca in Anni Podimata.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.16 zapisnika z dne 12.12.2012.


15. Zaščita živali med prevozom (razprava)

Poročilo o zaščiti živali med prevozom [2012/2031(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Janusz Wojciechowski je predstavil poročilo.

Govoril je Tonio Borg (član Komisije).

Govorili so Martina Anderson (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Luis de Grandes Pascual (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Esther de Lange v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Marit Paulsen v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, James Nicholson v imenu skupine ECR, Alfreds Rubiks v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves in Luís Paulo Alves.

Po postopku "catch the eye" je govorila Mairead McGuinness.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati in Karin Kadenbach.

Govorila sta Tonio Borg in Janusz Wojciechowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.17 zapisnika z dne 12.12.2012.


16. Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000169/2012), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne Komisiji: Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah (B7-0370/2012)

Arlene McCarthy je predstavila vprašanje za ustni odgovor namesto avtorja.

Viviane Reding (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Erminia Mazzoni v imenu skupine PPE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine S&D, in Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Sergio Gaetano Cofferati in Arlene McCarthy.

Govorila je Viviane Reding.

Razprava se je zaključila.


17. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010-2011) (razprava)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2010–2011) [2011/2069(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Monika Flašíková Beňová je predstavila poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Lívia Járóka (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Kinga Gál v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Judith Sargentini, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Ewald Stadler samostojni poslanec, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" je govoril Sergio Gaetano Cofferati.

Govorili sta Viviane Reding in Monika Flašíková Beňová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.18 zapisnika z dne 12.12.2012.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 500.368/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov