Index 
Protokoll
PDF 234kWORD 172k
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utskottens och delegationernas sammansättning
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I - Enhetligt patentskydd * - Jurisdiktion vid patenttvister (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Mandatperiod för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
 7.Tolkning av arbetsordningen
 8.Omröstning
  
8.1.Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Fullbordande av en inre e-marknad (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.En strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer ***II (omröstning)
  
8.7.Makroekonomiskt stöd till Georgien ***II (omröstning)
  
8.8.Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***II (omröstning)
  
8.9.Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I (omröstning)
  
8.10.Enhetligt patentskydd * (omröstning)
  
8.11.Jurisdiktion vid patenttvister (omröstning)
  
8.12.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I (omröstning)
  
8.13.Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (omröstning)
  
8.14.Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika *** (omröstning)
  
8.15.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I (omröstning)
  
8.16.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru *** (omröstning)
  
8.17.Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor (omröstning)
  
8.18.Den mikrobiella utmaningen – allt större hot från antimikrobiell resistens (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Förslag till ändringsbudget nr 6/2012 – Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret – alla avsnitt (debatt)
 13.Marktjänster på flygplatser inom EU ***I - Fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser ***I - Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***I (debatt)
 14.Fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner *** (debatt)
 15.Skydd av djur under transport (debatt)
 16.Medling på privaträttens område (debatt)
 17.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna PPE och ALDE hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- CONT-utskottet: Monika Panayotova, i stället för Iliana Ivanova

- CULT-utskottet: Monika Panayotova

- delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland: Iliana Ivanova, i stället för Vladimir Urutchev

- delegationen för förbindelserna med Israel: Monika Panayotova

- delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Frédérique Ries

- delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Vladimir Urutchev, i stället för Iliana Ivanova.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen i Demokratiska republiken Kongo

- Charles Tannock, Jan Zahradil och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0562/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška och Rolandas Paksas för EFD-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0563/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler och Edit Bauer för PPE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0570/2012);

- Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza och Minodora Cliveti för S&D-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0572/2012);

- Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0573/2012);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0579/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0580/2012).

II.   Kastdiskriminering i Indien

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška och Rolandas Paksas för EFD-gruppen, om kastdiskriminering i Indien (B7-0564/2012);

- Charles Tannock, Peter van Dalen och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om kastdiskriminering i Indien (B7-0574/2012);

- Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, om kastdiskriminering i Indien (B7-0575/2012);

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, om kastdiskriminering i Indien (B7-0576/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa och Edit Bauer för PPE-gruppen, om kastdiskriminering i Indien (B7-0577/2012);

- Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, om kastdiskriminering i Indien (B7-0578/2012);

- Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing och Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, om kastdiskriminering i Indien (B7-0581/2012).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


4. Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I - Enhetligt patentskydd * - Jurisdiktion vid patenttvister (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd [2011/0093(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang [2011/0094(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Betänkande om jurisdiktion vid patenttvister [2011/2176(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre och Klaus-Heiner Lehne redogjorde för betänkandena.

Talare: Loucas Louca och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Alajos Mészáros (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sajjad Karim, Auke Zijlstra, grupplös, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr och Judith A. Merkies.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Antonio López-Istúriz White och Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Ţicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo och Mitro Repo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Milan Zver och Petru Constantin Luhan.

Talare: Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre och Bernhard Rapkay.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 11.12.2012, punkt 8.10 i protokollet av den 11.12.2012 och punkt 8.11 i protokollet av den 11.12.2012.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.15, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

5. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om den olycka som inträffat i Dacca (Bangladesh) den 24 november 2012 i en textilfabrik som tillverkar kläder för västliga klädföretag. Han meddelade att talmanskonferensen hade beslutat att en debatt skulle hållas om detta ämne, med beaktande av alla aspekter, med uttalande av rådet och kommissionen under sammanträdesperioden i januari 2013.

Talmannen uttryckte Europaparlamentets medkänsla med de anhöriga till offren för denna olycka.


6. Mandatperiod för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

Talmannen meddelade, i enlighet med artikel 184 i arbetsordningen, att talmanskonferensen hade rekommenderat en förlängning av mandatperioden för det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt.

Eftersom inga invändningar gjordes mot denna rekommendation, förlängdes mandatperioden för detta särskilda utskott till den 30 september 2013.

Talare: Rui Tavares och Sonia Alfano, vice ordförande respektive ordförande för det särskilda utskottet.


7. Tolkning av arbetsordningen

Den tolkning av artikel 187 i arbetsordningen som utskottet för konstitutionella frågor hade gett, tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 3 i protokollet av den 10.12.2012).

Eftersom det inte framförts några invändningar från någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 211.4 i arbetsordningen) mot utskottets tolkning, anses tolkningen antagen.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Kirgizistan [2011/0458(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0208/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0466)


8.2. Program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning för Europeiska unionen om ändring av förordning (EG) nr 106/2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning [2012/0049(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Béla Kovács (A7-0382/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0467)


8.3. Fullbordande av en inre e-marknad (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att fullborda en inre e-marknad [2012/2030(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0468)


8.4. Finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om finansiering av små och medelstora EU-företags handel och investeringar: underlättad tillgång till krediter för att stödja globalisering [2012/2114(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0469)


8.5. En strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om en strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik [2012/2094(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0470)


8.6. Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer [2010/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0389/2012)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förklarades godkänt (P7_TA(2012)0471)


8.7. Makroekonomiskt stöd till Georgien ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien [2010/0390(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Vital Moreira (A7-0363/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0472)


8.8. Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå [2010/0303(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Förklarades godkänt (P7_TA(2012)0473)


8.9. Skapande av ett enhetligt patentskydd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd [2011/0093(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0474)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0474)


8.10. Enhetligt patentskydd * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang [2011/0094(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0475)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0475)


8.11. Jurisdiktion vid patenttvister (omröstning)

Betänkande om jurisdiktion vid patenttvister [2011/2176(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0476)

Inlägg

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) yttrade sig om omröstningsresultatet.


8.12. Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

I enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen hade betänkandet återförvistas till utskottet vid sammanträdet den 13 september 2012 (punkt 11.12 i protokollet av den 13.9.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0477)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0477)


8.13. Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (omröstning)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0478)


8.14. Avtal om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0479)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


8.15. Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A7-0249/2012)

I enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen hade betänkandet återförvistas till utskottet vid sammanträdet den 13 september 2012 (punkt 11.11 i protokollet av den 13.9.2012).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2012)0480)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0480)


8.16. Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Mário David (A7-0388/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2012)0481)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.

Inlägg:

Före omröstningen begärde Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen med åberopande av artikel 175 i arbetsordningen att betänkandet skulle återförvisas till utskottet; Franz Obermayr stödde detta förslag och Mário David motsatte sig det.

Parlamentet förkastade begäran.


8.17. Förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor (omröstning)

Betänkande om förebyggande av åldersrelaterade sjukdomar hos kvinnor [2012/2129(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0482)


8.18. Den mikrobiella utmaningen – allt större hot från antimikrobiell resistens (omröstning)

Betänkande om den mikrobiella utmaningen – allt större hot från antimikrobiell resistens [2012/2041(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2012)0483)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Vital Moreira - A7-0208/2012
Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė och Daniel Hannan

Betänkande Pablo Arias Echeverría - A7-0341/2012
Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall och Catherine Stihler

Betänkande Jan Zahradil - A7-0367/2012
Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Marietje Schaake - A7-0374/2012
Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė och Syed Kamall

Andrabehandlingsrekommendation Vital Moreira - A7-0389/2012
Monica Luisa Macovei och Syed Kamall

Betänkande Bernhard Rapkay - A7-0001/2012
Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica och Seán Kelly

Betänkande Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012
Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei och Charles Tannock

Betänkande Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Lara Comi och Monica Luisa Macovei

Betänkande Bernhard Rapkay - A7-0001/2012, betänkande Raffaele Baldassarre - A7-0002/2012 och betänkande Klaus-Heiner Lehne - A7-0009/2012
Ewald Stadler

Betänkande Jörg Leichtfried - A7-0237/2012
Emma McClarkin

Betänkande José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A7-0360/2012
Monica Luisa Macovei och Adam Bielan

Betänkande Bernd Lange - A7-0249/2012
Piotr Borys

Betänkande Mário David - A7-0388/2012
Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello och Diane Dodds

Betänkande Roberta Angelilli - A7-0340/2012
Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello och Diane Dodds

Betänkande Anna Rosbach - A7-0373/2012
Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß och Diane Dodds


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Romana Jordan hade meddelat att hon av personliga skäl inte hade deltagit i majoriteten av omröstningarna denna dag.

Christian Ehler hade meddelat att han, av skäl som han inte själv kunde påverka, inte hade kunnat delta i majoriteten av omröstningarna denna dag.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Förslag till ändringsbudget nr 6/2012 – Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – Kommissionen [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 – Alla avsnitt [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Giovanni La Via och Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Francesca Balzani, Giovanni La Via och Derek Vaughan redogjorde för betänkandena.

Talare: Loucas Louca och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talare: Alain Lamassoure för PPE-gruppen, Eider Gardiazábal Rubial för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från George Lyon, Lucas Hartong, grupplös, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier och Jutta Haug.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann och Barbara Matera.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden och Jan Kozłowski.

Talare: Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via och Derek Vaughan.

Talmannen avslutade debatten med att understryka de utmaningar som hade tagits upp.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 12.12.2012 och punkt 7.3 i protokollet av den 12.12.2012.


13. Marktjänster på flygplatser inom EU ***I - Fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser ***I - Införande av driftsrestriktioner av bullerskäl vid flygplatser i unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marktjänster på flygplatser inom unionen och om upphävande av rådets direktiv 96/67/EG [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i unionen inom en väl avvägd strategi och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

Artur Zasada, Giommaria Uggias och Jörg Leichtfried redogjorde för betänkandena.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Thomas Mann (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Carlo Fidanza för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, vilken även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Peter van Dalen, Artur Zasada och Peter van Dalen; Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen; Ildikó Gáll-Pelcz yttrade sig om hur debatten genomfördes; Peter van Dalen yttrade sig om det närmast föregående inlägget; Jacqueline Foster för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacqueline Foster, Andreas Mölzer, grupplös, Michael Gahler, Jörg Leichtfried, vilken yttrade sig om hur debatten genomfördes; Knut Fleckenstein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Ţicău och Erik Bánki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareş-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß och Zita Gurmai.

Talare: Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried och Peter van Dalen, vilken kommenterade det närmast föregående inlägget.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 12.12.2012, punkt 7.13 i protokollet av den 12.12.2012 och punkt 7.14 i protokollet av den 12.12.2012.


14. Fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner *** (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anni Podimata (A7-0396/2012)

Anni Podimata redogjorde för rekommendationen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Loucas Louca och Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Astrid Lulling för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio och Ricardo Cortés Lastra.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská och Csaba Sándor Tabajdi.

Talare: Algirdas Šemeta, Loucas Louca och Anni Podimata.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.16 i protokollet av den 12.12.2012.


15. Skydd av djur under transport (debatt)

Betänkande om skydd av djur under transport [2012/2031(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012)

Janusz Wojciechowski redogjorde för betänkandet.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Martina Anderson (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Luis de Grandes Pascual (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Esther de Lange för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Marit Paulsen för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Alfreds Rubiks för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves och Luís Paulo Alves.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness.

ORDFÖRANDESKAP: Georgios PAPASTAMKOS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareş-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati och Karin Kadenbach.

Talare: Tonio Borg och Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.17 i protokollet av den 12.12.2012.


16. Medling på privaträttens område (debatt)

Muntlig fråga (O-000169/2012) från Klaus-Heiner Lehne till kommissionen: Medling på privaträttens område (B7-0370/2012)

Arlene McCarthy, som ersatte frågeställaren, utvecklade den muntliga frågan.

Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan

Talare: Erminia Mazzoni för PPE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för S&D-gruppen, och Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati och Arlene McCarthy.

Talare: Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) (debatt)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) [2011/2069(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

Monika Flašíková Beňová redogjorde för betänkandet.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Lívia Járóka (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Kinga Gál för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Judith Sargentini, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati.

Talare: Viviane Reding och Monika Flašíková Beňová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.18 i protokollet av den 12.12.2012.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 500.368/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy