Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0377/2012

Συζήτηση :

PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.3
CRE 13/12/2012 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0503

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11. Ετήσια έκθεση του 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα - Στρατηγική της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα [2012/2145(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου [2012/2062(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0378/2012)

Οι Leonidas Donskis και Rui Tavares παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Alf Svensson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Edvard Kožušník (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Mariya Gabriel (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα της Sarah Ludford και Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bas Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Μαρία-Ελένη Κοππά, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Wałęsa και Elisabeth Jeggle.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Franz Obermayr και Oreste Rossi.

Παρεμβαίνει ο Bernd Posselt σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής απεικόνισης στο Ημικύκλιο.

Παρεμβαίνει η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Leonidas Donskis και Rui Tavares.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2012 και σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου