Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2050(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0338/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0338/2012

Συζήτηση :

PV 12/12/2012 - 12
CRE 12/12/2012 - 12

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2012 - 11.5
CRE 13/12/2012 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0505

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

12. Η νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Ρωσίας [2011/2050(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

Ο Hannes Swoboda παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Inese Vaidere (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Ria Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elmar Brok, George Sabin Cutaş, Anneli Jäätteenmäki, Paweł Robert Kowal, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski και Vytautas Landsbergis.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alf Svensson και Konrad Szymański.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sándor Tabajdi, Bas Belder, Νίκη Τζαβέλα και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Hannes Swoboda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου