Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

13. Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην Αίγυπτο

Η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και ΄Υπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro και Boris Zala.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Paul Murphy, Νίκη Τζαβέλα και María Muñiz De Urquiza.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου