Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

14. Απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη

Η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Murphy, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ana Miranda, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Νίκη Τζαβέλα, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok και Γεώργιος Τούσσας επί της τελευταίας παρεμβάσεως.

Παρεμβαίνει η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους εποικισμούς στην Δυτική Όχθη (B7-0561/2012

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto και Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη (B7-0565/2012

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ για επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη (B7-0566/2012

- Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Martina Anderson, Νικόλαος Χουντής, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απόφαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη (B7-0567/2012

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ να επεκτείνει την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη (B7-0568/2012

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και Dominique Vlasto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη (B7-0569/2012

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη (B7-0571/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου