Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2012 - Strasbourg

14. Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani Läänekaldal (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani Läänekaldal

Erato Kozakou-Marcoullis (nõukogu eesistuja) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Murphy, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok ja Georgios Toussas viimase sõnavõtu kohta.

Sõna võttis Erato Kozakou-Marcoullis.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Läänekaldal (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto ja Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani Läänekaldal (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel, Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Läänekaldal (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Läänekaldal (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Läänekaldal (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ja Dominique Vlasto fraktsiooni PPE nimel, Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Läänekaldal (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt ja María Muñiz De Urquiza fraktsiooni S&D nimel, Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Läänekaldal (B7-0571/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2012 protokollipunkt 11.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika