Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 12. decembris - Strasbūra

14. Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā.

Erato Kozakou-Marcoullis (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Murphy, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok un Georgios Toussas par iepriekšējā runātāja teikto.

Uzstājās Erato Kozakou-Marcoullis.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā − par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto un Oreste Rossi EFD grupas vārdā − par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā − par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā − par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā − par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā − par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā − par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0571/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika