Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg

14. Rozhodnutie izraelskej vlády rozšíriť osady na západnom brehu Jordánu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Rozhodnutie izraelskej vlády rozšíriť osady na západnom brehu Jordánu

Erato Kozakou-Marcoullis (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Murphy, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Franziska Katharina Brantner v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok a Georgios Toussas k vystúpenie predchádzajúceho rečníka.

V rozprave vystúpila Erato Kozakou-Marcoullis.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE o rozhodnutí izraelskej vlády o rozširovaní osád v Predjordánsku (B7-0561/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto a Oreste Rossi v mene skupiny EFD o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku (B7-0565/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku (B7-0566/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku (B7-0567/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku (B7-0568/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Dominique Vlasto v mene skupiny PPE o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku (B7-0569/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt a María Muñiz De Urquiza v mene skupiny S&D o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku (B7-0571/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.6 zápisnice zo dňa 13.12.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia