Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

10. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 θα προβεί, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, στην υπογραφή της ακόλουθης πράξης, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Ashley Fox, σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου, με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2012, επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων C-237/11 και C-238/11 σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα έτη 2012 και 2013, και ο Joseph Daul σχετικά με το ίδιο θέμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου