Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 december 2012 - Straatsburg

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mede dat hij maandag 17 december 2012 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaand volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluit zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ashley Fox over het arrest van het Hof van Justitie van 13 december 2012 in de gevoegde zaken C-237/11 en C-238/11 betreffende het vergaderrooster van het Europees Parlement voor de jaren 2012 en 2013, en Joseph Daul over hetzelfde onderwerp.

Juridische mededeling - Privacybeleid