Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2909(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0574/2012

Debatten :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Stemmingen :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0512

Notulen
Donderdag 13 december 2012 - Straatsburg

16.2. Discriminatie op grond van kaste in India (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 en B7-0581/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0564/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0574/2012

(ter vervanging van B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 en B7-0581/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle en Maria Badia i Cutchet, namens de S&D-Fractie,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Peter van Dalen en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0512)

Het woord werd gevoerd door:

Barbara Lochbihler die een mondeling amendement voorstelde op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid