Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2909(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0574/2012

Debatter :

PV 13/12/2012 - 15.2
CRE 13/12/2012 - 15.2

Omröstningar :

PV 13/12/2012 - 16.2
CRE 13/12/2012 - 16.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0512

Protokoll
Torsdagen den 13 december 2012 - Strasbourg

16.2. Kastdiskriminering i Indien (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 och B7-0581/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0564/2012

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0574/2012

(ersätter B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 och B7-0581/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer och Martin Kastler för PPE-gruppen,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle och Maria Badia i Cutchet för S&D-gruppen,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland och Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Peter van Dalen och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0512)

Inlägg

Barbara Lochbihler lade fram ett muntligt ändringförslag till ändringsförslag 1; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy