Показалец 
Протокол
PDF 282kWORD 246k
Четвъртък, 13 декември 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състав на комисиите и делегациите
 3.Стоманодобивната промишленост на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 6.Решения относно някои документи
 7.Трансфер на бюджетни кредити
 8.Многогодишна рамкова програма за Агенцията на ЕС за основните права *** (разискване)
 9.Растеж в ЕС (разискване)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 11.Време за гласуване
  11.1.Многогодишна рамкова програма за Агенцията на ЕС за основните права *** (гласуване)
  11.2.Правилник за дейността на ЕП: изменение на член 123 относно писмените декларации и на член 42 относно законодателните инициативи (гласуване)
  11.3.Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка (гласуване)
  11.4.Стратегията на ЕС за правата на човека (гласуване)
  11.5.Ново споразумение между ЕС и Русия (гласуване)
  11.6.Решение на правителството на Израел за разширяване на заселването на Западния Бряг (гласуване)
  11.7.Положението в Украйна (гласуване)
  11.8.Доклад за напредъка, постигнат от Албания през 2012 г. (гласуване)
  11.9.Стоманодобивната промишленост на ЕС (гласуване)
  11.10.Нова устойчива и конкурентоспособна стоманена промишленост (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  15.1.Положението в Демократична Република Конго
  15.2.Кастовата дискриминация в Индия
 16.Време за гласуване
  16.1.Положението в Демократична Република Конго (гласуване)
  16.2.Кастовата дискриминация в Индия (гласуване)
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.Внесени документи
 21.График на следващите заседания
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.30 ѿ.


2. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата S&D, Парламентът утвърди следното назначение:

Делегация за връзки с Канада: Sergio Gaetano Cofferati на мястото на Mario Pirillo.


3. Стоманодобивната промишленост на ЕС (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000184/2012) зададен от Amalia Sartori, от името на комисия по промишленост, изследвания и енергетика, към Комисията: Стоманодобивната промишленост на ЕС (B7-0368/2012)

Разискването се състоя на 20.11.2012 (точка 13 от протокола от 20.11.2012).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Fiona Hall, от името на групата ALDE, Giles Chichester, от името на групата ECR, и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно стоманодобивната промишленост в ЕС (B7-0540/2012);

- Roberta Angelilli, Jean-Pierre Audy, András Gyürk, Lena Kolarska-Bobińska, Franck Proust, Herbert Reul, Amalia Sartori, Theodor Dumitru Stolojan и Salvatore Tatarella, от името на групата PPE, относно кризата в сектора на стоманата (B7-0541/2012);

- Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès и Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, относно кризата в стоманодобивния сектор (B7-0542/2012);

- Jacky Hénin, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно стоманодобивната промишленост на Съюза (B7-0543/2012);

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 13.12.2012.


4. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

Делегиран регламент на Комисията от 26.11.2012 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС (C(2012)8509).

Първоначален срок за повдигане на възражения: два месеца, считано от датата на получаване 3.12.2012 г.

Разглеждане в комисия: TRAN


5. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - срок: 27/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на микробиологичните критерии, приложими за кълнове, и правилата за вземане на проби от кланични трупове на домашни птици и от прясно месо от домашни птици (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - срок: 27/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията относно изискванията за сертифициране на вноса в Съюза на кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - срок: 27/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за замяна на приложение І към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнения и изменения по отношение на продукти, обхванати от посоченото приложение (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - срок: 27/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - срок: 28/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - срок: 04/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - срок: 08/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия напредък, на приложения IВ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (текст от значение за ЕИП) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - срок: 27/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решения 2007/506/EО и 2007/742/ЕО с оглед удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - срок: 01/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІ, III, V и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - срок: 08/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложенията към регламенти (ЕО) № 1983/2003, (ЕО) № 1738/2005, (ЕО) № 698/2006, (ЕО) № 377/2008 и (ЕС) № 823/2010 по отношение на Международната стандартна класификация на образованието (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - срок: 28/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : CULT
подпомагаща: EMPL, ECON

- Регламент на Комисията за приемане на програмата от ad hoc модули за 2016—2018 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - срок: 07/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с цикъла на годишни подобрения 2009―2011 г. на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - срок: 20/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на консолидираните финансови отчети, съвместните предприятия и оповестяването на дялови участия в други предприятия: насоки за преминаване към прилагането (изменения на Международните стандарти за финансово отчитане 10, 11 и 12) (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - срок: 21/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 272/2009 по отношение на проверката на течности, аерозоли и гелове на летищата в ЕС (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - срок: 01/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията изменение на приложение IIІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на трикалциев фосфат (E 341 (iii)) в препарати от хранителни вещества, предназначени за използване в храни за кърмачета и малки деца (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - срок: 07/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на натриев аскорбат (E 301) в препарати с витамин D, предназначени за употреба в храни за кърмачета и малки деца (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - срок: 08/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за поправяне на текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - срок: 07/03/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI


6. Решения относно някои документи

Сезиране на комисии

комисия EMPL

- Прилагане на Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане (2012/2262(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: EMPL

комисия TRAN

- Флуорсъдържащите парникови газове (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO, TRAN

комисия BUDG

- Създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ EU Aid Volunteers (Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ) (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : DEVE
подпомагаща: EMPL, BUDG

комисия INTA

- Колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление на вътрешния пазар (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: CULT, ITRE, INTA, IMCO

комисия IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционните продукти (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI, LIBE, IMCO

- Изменение на Директива 2006/66/ЕО (пускане на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, JURI, IMCO

Промяна в сезирането на комисии (член 37, параграф 3 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363- 2012/0193 (COD))

Разглеждане в комисия: CONT

подпомагаща: ECON, JURI, JURI (art. 37), LIBE


7. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 40/2012 на Комисията (N7-0109/2012 - C7-0351/2012 - 2012/2266(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 41/2012 на Комисията (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 42/2012 на Комисията (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 43/2012 на Комисията (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 44/2012 на Комисията (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 45/2012 на Комисията (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 46/2012 на Комисията (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 47/2012 на Комисията (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 51/2012 на Комисията (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 53/2012 на Комисията (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 54/2012 на Комисията (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 55/2012 на Комисията (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

°
° ° °

Съгласно член 22 и член 24 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от Европейската служба за външна дейност, относно трансфера на бюджетни кредити 4/2012.

Съгласно член 22 и член 24 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от съда на Европейския съюз, относно трансфера на бюджетни кредити 6/2012 et 7/2012.


8. Многогодишна рамкова програма за Агенцията на ЕС за основните права *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013— 2017 г. [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka представи препоръката.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Anna Hedh, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, John Bufton, от името на групата EFD, Charles Tannock, относно предоставянето на време за изказване, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák и Salvatore Iacolino. Председателят съобщи, че ще сезира Бюрото относно въпроса за хармонизирането на ръководенето на разискванията от страна на председателите на пленарни заседания.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Csaba Sógor, Erminia Mazzoni и Marco Scurria.

Изказаха се: Viviane Reding и Tatjana Ždanoka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 13.12.2012.


9. Растеж в ЕС (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000164/2012) зададен от Syed Kamall и James Elles, от името на групата ECR, към Комисията: Растеж в ЕС (B7-0369/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000209/2012) зададен от Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric и Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Растеж на ЕС (B7-0371/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000210/2012) зададен от Hannes Swoboda и Elisa Ferreira, от името на групата S&D, към Комисията: Растеж на ЕС (B7-0372/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000211/2012) зададен от Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch и Phil Bennion, от името на групата ALDE, към Комисията: Икономически растеж в ЕС (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira и Jürgen Creutzmann, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Thomas Händel, развиха въпросите.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elisa Ferreira, Alejandro Cercas, от името на групата S&D, Toine Manders, от името на групата ALDE, Rolandas Paksas, от името на групата EFD, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati и Antonio Masip Hidalgo.

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 11.45 ѿ. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ѿ.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят съобщи, че, съвместно с председателя на Съвета, в понеделник 17 декември 2012 г. ще пристъпи към подписването на следния акт в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Изказаха се Ashley Fox във връзка с решението на Съда на ЕС от 13 декември 2012 г. по съединени дела C-237/11, C-238/11 относно графика на месечните сесии на Европейския парламент за 2012 и 2013 г., и Joseph Daul по същата тема.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Многогодишна рамкова програма за Агенцията на ЕС за основните права *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013— 2017 г. [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0501)


11.2. Правилник за дейността на ЕП: изменение на член 123 относно писмените декларации и на член 42 относно законодателните инициативи (гласуване)

Доклад относно изменението на членове 123 и 42 от Правилника за дейността на Европейския парламент: писмени декларации и законодателни инициативи [2011/2058(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

(Квалифицирано мнозинство за приемане на измененията
(обикновено мнозинство) за приемане на решението)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Приети предложения за изменения вж. приложението „Резултати от гласувания“, точка 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2012)0502)

Новите разпоредби влизат в сила от първия ден на следващата месечна сесия.


11.3. Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка [2012/2145(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0503)

Изказвания

Jean-Pierre Audy относно списъка за гласуване на неговата група.

Alexander Graf Lambsdorff, който поиска поименно гласуване на параграф 93 и на изменение 13. Тъй като тези искания бяха получени извън срока, те не бяха взети предвид.

Daniel Cohn-Bendit относно протичането на гласуването.


11.4. Стратегията на ЕС за правата на човека (гласуване)

Доклад относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека [2012/2062(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Rui Tavares (A7-0378/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0504)

Изказвания

Rui Tavares (докладчик) преди гласуването, за да отдаде почит на Алберт Хиршман .

Rui Tavares, за да представи устни изменения към параграфи 43 и 70, за които Kinga Gál поиска уточнения. След като докладчикът направи поисканите пояснения, устните изменения бяха приети.


11.5. Ново споразумение между ЕС и Русия (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност, относно преговорите във връзка с новото споразумение между ЕС и Русия [2011/2050(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0505)

Изказвания

Werner Schulz, за да поиска поименно гласуване на изменение 3. Bernd Posselt уточни, че става въпрос за искане на поименно гласуване на изменение 2. Тъй като това искане беше получено извън срока, то не беше взето предвид.


11.6. Решение на правителството на Израел за разширяване на заселването на Западния Бряг (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 и B7-0571/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0561/2012

(за замяна на B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 и B7-0571/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi и Richard Howitt, от името на групата S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake и Alexandra Thein, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2012)0506)

(Предложението за резолюция B7-0565/2012 отпада.)


11.7. Положението в Украйна (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 и B7-0549/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0544/2012

(за замяна на B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 и B7-0548/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Андрей Ковачев, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski и Jan Kozłowski, от името на групата PPE,

Libor Rouček, Кристиан Вигенин, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki и Ioan Mircea Paşcu, от името на групата S&D,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0507)

Изказване

Michael Gahler, за да предложи устно изменение към изменение 1.

Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.

(Предложението за резолюция B7-0549/2012 отпада.)


11.8. Доклад за напредъка, постигнат от Албания през 2012 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0533/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0508)

Изказване

Libor Rouček, за да предложи устно изменение към изменение 3, което беше прието.

Вследствие на приемането на изменение 3, групата S&D оттегли своето изменение 2.


11.9. Стоманодобивната промишленост на ЕС (гласуване)

Разискването се състоя на 20.11.2012 (точка 13 от протокола от 20.11.2012).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 13.12.2012 (точка 2 от протокола от 13.12.2012).

Предложения за резолюция B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012 и B7-0543/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0540/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0541/2012

(за замяна на B7-0541/2012 и B7-0542/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Amalia Sartori, Herbert Reul, Roberta Angelilli и Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE,

Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès и Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D.

приема се (P7_TA(2012)0509)

(Предложението за резолюция B7-0543/2012 отпада.)


11.10. Нова устойчива и конкурентоспособна стоманена промишленост (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено вследствие на петиция, от Erminia Mazzoni, от името на комисия по петиции, в съответствие с член 202, параграф 2 от Правилника за дейността, относно нова устойчива и конкурентоспособна стоманодобивна промишленост, въз основа на получена петиция (2012/2905 (RSP)) (B7-0550/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0510)

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy, който поиска Европейският съвет да представи доклад на Европейския парламент относно следващото си заседание на 13 и 14 декември 2012 г. в съответствие с член 15, параграф 6, буква г) от Договора за Европейския съюз.


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гладуване от предишния ден)

Доклад Anni Podimata - A7-0396/2012

Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock и David Campbell Bannerman

Доклад Janusz Wojciechowski - A7-0331/2012

Vicky Ford, Petri Sarvamaa, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen и Charles Tannock

Доклад Monika Flašíková Beňová - A7-0383/2012

Paul Murphy, Emer Costello, Mitro Repo, Anna Záborská, Sirpa Pietikäinen и Elena Băsescu

(Време за гласуване в този ден)

Доклад Tatjana Ždanoka - A7-0361/2012

Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu и Sirpa Pietikäinen

Доклад Leonidas Donskis - A7-0377/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Anna Záborská, Elena Băsescu и Bernd Posselt

Доклад Rui Tavares - A7-0378/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan и Seán Kelly

Доклад Hannes Swoboda - A7-0338/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu и Bernd Posselt

Решение на правителството на Израел за разширяване на заселването на Западния Бряг - RC-B7-0561/2012

Mitro Repo, Elena Băsescu, Bernd Posselt и Anna Záborská

Положението в Украйна - RC-B7-0544/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan и Bernd Posselt

Доклад за напредъка, постигнат от Албания през 2012 г. - B7-0533/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu и Bernd Posselt

Стоманодобивната промишленост на ЕС - RC-B7-0541/2012

Paul Murphy, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan и Elena Băsescu

°
° ° °

Председателят съобщи, че церемонията в чест на Вацлав Хавел около неоновата лампа във форма на сърце, монтирана в входа на сграда Altiero Spinelli, ще се състои на 17 декември 2012 г. в 18 ч.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ѿ., бе възобновено в 15.00 ѿ.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Niccolò Rinaldi е присъствал на заседанията на 5 май 2010 г. и на 2 февруари 2011 г., но името му не фигурира в присъствения списък.

Niccolò Rinaldi съобщи, че е присъствал на заседанията на 21 април 2010 г. и на 16 януари 2012 г., но името му не фигурира в присъствения списък.


15. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 11.12.2012)


15.1. Положението в Демократична Република Конго

Предложения за резолюция B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 и B7-0580/2012

Мария Габриел, Corina Creţu, Nicole Kiil-Nielsen, Kristiina Ojuland и Paul Murphy представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, Zita Gurmai, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Cristian Dan Preda и Mitro Repo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Eduard Kukan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly и Krzysztof Lisek.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.1 от протокола от 13.12.2012.


15.2. Кастовата дискриминация в Индия

Предложения за резолюция B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 и B7-0581/2012

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake и Paul Murphy представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Seán Kelly, Mitro Repo и Bernd Posselt.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Zita Gurmai.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16.2 от протокола от 13.12.2012.


16. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


16.1. Положението в Демократична Република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 и B7-0580/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0562/2012

(за замяна на B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 и B7-0580/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Мария Габриел, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux и Martin Kastler, от името на групата PPE,

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti и Mitro Repo, от името на групата S&D,

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL,

Fiorello Provera, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA(2012)0511)


16.2. Кастовата дискриминация в Индия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 и B7-0581/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0564/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0574/2012

(за замяна на B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 и B7-0581/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Мария Габриел, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer и Martin Kastler, от името на групата PPE,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle и Maria Badia i Cutchet, от името на групата S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda и Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0512)

Изказване

Barbara Lochbihler представи устно изменение към изменение 1, което беше прието.


17. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


18. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

138

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke

296

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

177

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

328

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

160

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

152

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

263

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

240

0033/2012

Mario Borghezio

14

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

120

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

124

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

92

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

227

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

38


19. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


20. Внесени документи

Внесени са следните документи

от Съвета и Комисията

- Специален доклад № 18/2012 (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.): – Помощ на Европейския съюз за Косово в областта на върховенството на закона (N7-0118/2012 - C7-0372/2012 - 2012/2283(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET

За момента заглавието не е на разположение на всички езици.

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои законодателни актове в областта на статистиката на селското и рибното стопанство (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

PECH, AGRI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

FEMM, ECON

- Предложение за Регламент на Съвета за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020г. (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 )

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

PETI, AFCO, BUDG, LIBE

- Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз – бюджетна 2011 година ( COM(2012)0436 (COR1) – 2012/2167(DEC)2012/2221(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

всички комисии


21. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 14 януари 2013 г. до 17 януари 2013 г.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.05 ѿ.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност