Indeks 
Protokol
PDF 244kWORD 206k
Torsdag den 13. december 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 3.EU's stålindustri (indgivne beslutningsforslag)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 6.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 7.Bevillingsoverførsler
 8.Flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder *** (forhandling)
 9.Vækst i EU (forhandling)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure
 11.Afstemningstid
  
11.1.Flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder *** (afstemning)
  
11.2.Europa-Parlamentets forretningsorden: ændring af forretningsordenens artikel 123 om skriftlige erkæringer og artikel 42 om lovgivningsmæssige initiativer (afstemning)
  
11.3.Årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati (afstemning)
  
11.4.EU's menneskerettighedsstrategi (afstemning)
  
11.5.Den nye aftale EU-Rusland (afstemning)
  
11.6.Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (afstemning)
  
11.7.Situationen i Ukraine (afstemning)
  
11.8.Statusrapport 2012 om Albanien (afstemning)
  
11.9.EU's stålindustri (afstemning)
  
11.10.En bæredygtig og konkurrencedygtig stålindustri (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
15.1.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo
  
15.2.Kastediskrimination i Indien
 16.Afstemningstid
  
16.1.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  
16.2.Kastediskrimination i Indien (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner
 18.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Modtagne dokumenter
 21.Tidspunkt for næste mødeperiode
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.30.


2. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

På anmodning af S&D-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med Canada: Sergio Gaetano Cofferati i stedet for Mario Pirillo.


3. EU's stålindustri (indgivne beslutningsforslag)

Mundtlig forespørgsel (O-000184/2012) af Amalia Sartori, for Udvalget om Industri, Forskning og Energi, til Kommissionen: EU's stålindustri (B7-0368/2012)

Forhandlingen havde fundet sted den 20.11.2012 (punkt 13 i protokollen af 20.11.2012).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Giles Chichester for ECR-Gruppen, og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, om stålindustrien i EU (B7-0540/2012);

- Roberta Angelilli, Jean-Pierre Audy, András Gyürk, Lena Kolarska-Bobińska, Franck Proust, Herbert Reul, Amalia Sartori, Theodor Dumitru Stolojan og Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen, om krisen i stålsektoren (B7-0541/2012);

- Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès og Silvia-Adriana Ţicău for S&D-Gruppen, om krisen i stålsektoren (B7-0542/2012);

- Jacky Hénin, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, om EU's stålindustri (B7-0543/2012);

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 13.12.2012.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

Kommissionens delegerede forordning af 26. november 2012, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU, for så vidt angår harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system (C(2012)8509).

Foreløbig frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 3. december 2012

Henvist til TRAN som det kompetente udvalg


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om autorisation af virksomheder, der producerer spirer, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - frist: 27/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005, for så vidt angår mikrobiologiske kriterier for spirer og regler for udtagning af prøver af fjerkræslagtekroppe og fersk fjerkrækød (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - frist: 27/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om certifikatkrav for import til Unionen af spirer og frø beregnet til produktion af spirer (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - frist: 27/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om erstatning af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår tilføjelser og ændringer med hensyn til de produkter, der er omfattet af dette bilag (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - frist: 27/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - frist: 28/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XIV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - frist: 04/03/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - frist: 08/03/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag I C, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald (EØS-relevant tekst) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - frist: 27/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2007/506/EF og 2007/742/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - frist: 01/03/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III, V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - frist: 08/03/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilagene til forordning (EF) nr. 1983/2003, (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006, (EF) nr. 377/2008 og (EU) nr. 823/2010 for så vidt angår International Standard Classification of Education (ISCED) (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - frist: 28/02/2013)
henvist til: kor.udv.: CULT
rådg.udv.: EMPL, ECON

- Kommissionens forordning om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2016 til 2018 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - frist: 07/03/2013)
henvist til: kor.udv.: EMPL

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår årlige forbedringer af de internationale regnskabsstandarder for perioden 2009-2011 (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - frist: 20/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår koncernregnskaber, fælles ordninger og oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder: overgangsretningslinjer (ændringer til IFRS 10, 11 og 12) (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - frist: 21/02/2013)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 272/2009 for så vidt angår screening af væsker, spray og geléer i EU's lufthavne (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - frist: 01/03/2013)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af tricalciumphosphat (E 341 (iii)) i næringsstofpræparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - frist: 07/03/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af natriumascorbat (E 301) i vitamin D-præparater bestemt til anvendelse i fødevarer til spædbørn og småbørn (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - frist: 08/03/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den spanske og den svenske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 475/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og IAS 19 (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - frist: 07/03/2013)
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI


6. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Henvisning til udvalg

EMPL

- Anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud (2012/2262(INI))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: EMPL

TRAN

- Fluorholdige drivhusgasser (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO, TRAN

BUDG

- Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD))
henvist til: kor.udv.: DEVE
rådg.udv.: EMPL, BUDG

INTA

- Kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-anvendelse i det indre marked (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: CULT, ITRE, INTA, IMCO

IMCO

- Dokumenter med central information til investeringsprodukter (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: JURI, LIBE, IMCO

- Ændring af direktiv 2006/66/EF (markedsføring af bærbare cadmiumholdige batterier og akkumulatorer, der er beregnet til anvendelse i batteridrevet håndværktøj) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, JURI, IMCO

Ændring af henvisning til udvalg (forretningsordenens artikel 37, stk. 3)

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012)0363- 2012/0193 (COD))

rådg. udv.: CONT

udtalelse : ECON, JURI, JURI (art. 37), LIBE


7. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 40/2012 (N7-0109/2012 - C7-0351/2012 - 2012/2266(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 41/2012 (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 42/2012 (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 43/2012 (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 44/2012 (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 45/2012 (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 46/2012 (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 47/2012 (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 51/2012 (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 53/2012 (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 54/2012 (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 55/2012 (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

°
° ° °

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 og 24 ikke at gøre indsigelse imod forslaget fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vedrørende bevillingsoverførsel 4/2012.

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 og 24 ikke at gøre indsigelse imod forslaget fra Domstolen vedrørende bevillingsoverførsel 6/2012 og 7/2012.


8. Flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om en flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017 [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka forelagde indstillingen.

Taler: Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Kinga Gál for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, John Bufton for EFD-Gruppen, Charles Tannock, om tildeling af taletid, Auke Zijlstra, løsgænger, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák og Salvatore Iacolino. Formanden meddelte, at han ville henvise spørgsmålet om harmonisering af mødeformændenes ledelse af forhandlingerne til Præsidiet.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Csaba Sógor, Erminia Mazzoni og Marco Scurria.

Talere: Viviane Reding og Tatjana Ždanoka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 13.12.2012.


9. Vækst i EU (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000164/2012) af Syed Kamall og James Elles for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0369/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000209/2012) af Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric og Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0371/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000210/2012) af Hannes Swoboda og Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0372/2012)

Mundtlig forespørgsel (O-000211/2012) af Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch og Phil Bennion for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Økonomisk vækst i EU (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira og Jürgen Creutzmann, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Thomas Händel, begrundede forespørgslerne.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Elisa Ferreira, Alejandro Cercas for S&D-Gruppen, Toine Manders for ALDE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati og Antonio Masip Hidalgo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han sammen med rådsformanden mandag den 17. december 2012 ville undertegne følgende retsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Taler: Ashley Fox vedrørende afgørelsen den 13. december 2012 i de to sager C-237/11 og C-238/11 angående mødekalenderen for Europa-Parlamentets plenarmøder for årene 2012 og 2013 og Joseph Daul om samme emne.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om en flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017 [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0501)


11.2. Europa-Parlamentets forretningsorden: ændring af forretningsordenens artikel 123 om skriftlige erkæringer og artikel 42 om lovgivningsmæssige initiativer (afstemning)

Betænkning om ændring af artikel 123 og 42 i Europa-Parlamentets forretningsorden: skriftlige erklæringer og lovgivningsmæssige initiativer [2011/2058(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af ændringsforslagene)
(Simpelt flertal for vedtagelse af afgørelsen)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORRETNINGSORDENENS TEKST

Vedtagne ændringsforslag: Se bilaget "Afstemningsresultater”, punkt 2

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2012)0502)

De nye bestemmelser ville træde i kraft på den første dag i den følgende mødeperiode.


11.3. Årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati (afstemning)

Betænkning om årsberetningen om menneskerettighederne og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati [2012/2145(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0503)

Talere

Jean-Pierre Audy om sin gruppes afstemningsliste.

Alexander Graf Lambsdorff, der anmodede om en afstemning ved navneopråb om punkt 93 og ændrigsforslag 13. Da disse anmodninger blev indgivet efter fristens udløb, kunne de ikke imødekommes.

Daniel Cohn-Bendit om afstemningens forløb.


11.4. EU's menneskerettighedsstrategi (afstemning)

Betænkning om revision af EU's menneskerettighedsstrategi [2012/2062(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Rui Tavares (A7-0378/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0504)

Talere

Rui Tavares (ordfører) inden afstemningen for at hylde Albert Hirschman.

Rui Tavares præsenterede mundtlige ændringsforslag til punkt 43 og 70, som Kinga Gál havde bedt om at få uddybet. Da ordføreren havde givet en nærmere redegørelse, var de mundtlige ændringsforslag blevet godtaget.


11.5. Den nye aftale EU-Rusland (afstemning)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om forhandlingerne om den nye aftale EU-Rusland [2011/2050(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0505)

Talere

Werner Schulz anmodede om afstemning ved navneopråb om ændringsforslag 3. Bernd Posselt gjorde opmærksom på, at det drejede sig om en anmodning om afstemning ved navneopråb om ændringsforslag 2. Denne anmodning kunne ikke imødekommes, fordi den var indgivet efter fristens udløb.


11.6. Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 og B7-0571/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0561/2012

(erstatter B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 og B7-0571/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou for PPE-Gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi og Richard Howitt for S&D-Gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake og Alexandra Thein for ALDE-Gruppen,

Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for ECR-Gruppen,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias og Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0506)

(Forslag til beslutning B7-0565/2012 bortfaldt).


11.7. Situationen i Ukraine (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 og B7-0549/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0544/2012

(erstatter B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 og B7-0548/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski og Jan Kozłowski for PPE-Gruppen,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki og Ioan Mircea Paşcu for S&D-Gruppen,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen,

Rebecca Harms, Werner Schulz og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0507)

Indlæg

Michael Gahler stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1.

Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

(Forslag til beslutning B7-0549/2012 bortfaldt).


11.8. Statusrapport 2012 om Albanien (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0533/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0508)

Indlæg

Libor Rouček stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 3, hvilket var blevet godtaget.

Efter vedtagelsen af ændringsforslag 3 havde S&D-Gruppen taget sit ændringsforslag 2 tilbage.


11.9. EU's stålindustri (afstemning)

Forhandlingen havde fundet sted den 20.11.2012 (punkt 13 i protokollen af 20.11.2012).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 13.12.2012 (punkt 2 i protokollen af 13.12.2012).

Forslag til beslutning B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012 og B7-0543/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0540/2012

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0541/2012

(erstatter B7-0541/2012 og B7-0542/2012):

stillet af:

Amalia Sartori, Herbert Reul, Roberta Angelilli og Jean-Pierre Audy for PPE-Gruppen,

Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès og Silvia-Adriana Ţicău for S&D-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0509)

(Forslag til beslutning B7-0543/2012 bortfaldt).


11.10. En bæredygtig og konkurrencedygtig stålindustri (afstemning)

Forslag til beslutning af Erminia Mazzoni for Udvalget for Andragender stillet efter et andragende i overensstemmelse med forretningsordenens punkt 2, om en ny bæredygtig og konkurrencedygtig stålindustri, på grundlag af et andragende (2012/2905 (RSP)) (B7-0550/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0510)

°
° ° °

Jean-Pierre Audy anmodede om, at Det Europæiske Råd i overensstemmelse med artikel 15, stk. 6, litra d, i traktaten om Den Europæiske Union forelagde Europa-Parlamentet en rapport efter sit kommende møde den 13. og 14. december 2012.


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstiden den foregående dag)

Betænkning: Anni Podimata - A7-0396/2012

Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock og David Campbell Bannerman

Betænkning: Janusz Wojciechowski - A7-0331/2012

Vicky Ford, Petri Sarvamaa, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen og Charles Tannock

Betænkning: Monika Flašíková Beňová - A7-0383/2012

Paul Murphy, Emer Costello, Mitro Repo, Anna Záborská, Sirpa Pietikäinen og Elena Băsescu

(Afstemningstid denne dag)

Betænkning: Tatjana Ždanoka - A7-0361/2012

Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu og Sirpa Pietikäinen

Betænkning: Leonidas Donskis - A7-0377/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Anna Záborská, Elena Băsescu og Bernd Posselt

Betænkning: Rui Tavares - A7-0378/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan og Seán Kelly

Betænkning: Hannes Swoboda - A7-0338/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu og Bernd Posselt

Den israelske regerings beslutning om nye bosættelser på Vestbredden - RC-B7-0561/2012

Mitro Repo, Elena Băsescu, Bernd Posselt og Anna Záborská

Situationen i Ukraine - RC-B7-0544/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan og Bernd Posselt

Statusrapport 2012 om Albanien - B7-0533/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu og Bernd Posselt

EU's stålindustri - RC-B7-0541/2012

Paul Murphy, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan og Elena Băsescu

°
° ° °

Formanden meddelte, at ceremonien til ære for Václav Havel omkring neonfiguren af form som et hjerte ved indgangen til Altiero Spinelli-bygningen ville finde sted den 17. december 2012, kl. 18.


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Niccolò Rinaldi havde været til stede på møderne den 5. maj 2010 og den 2. februar 2011, men hans navn stod ikke på tilstedeværelseslisten.

Niccolò Rinaldi oplyste, at han havde været til stede på møderne den 21. april 2010 og den 16. januar 2012, men at hans navn ikke stod på tilstedeværelseslisten..


15. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 11.12.2012)


15.1. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo

Forslag til beslutning B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 og B7-0580/2012

Mariya Gabriel, Corina Creţu, Nicole Kiil-Nielsen, Kristiina Ojuland og Paul Murphy forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Zita Gurmai for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Cristian Dan Preda og Mitro Repo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Eduard Kukan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly og Krzysztof Lisek.

Taler: Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.1 i protokollen af 13.12.2012.


15.2. Kastediskrimination i Indien

Forslag til beslutning B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 og B7-0581/2012

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake og Paul Murphy forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eija-Riitta Korhola for PPE-Gruppen, Corina Creţu for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Seán Kelly, Mitro Repo og Bernd Posselt.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Zita Gurmai.

Taler: Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.2 i protokollen af 13.12.2012.


16. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


16.1. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 og B7-0580/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0562/2012

(erstatter B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 og B7-0580/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux og Martin Kastler for PPE-Gruppen,

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti og Mitro Repo for S&D-Gruppen,

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen,

Fiorello Provera for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0511)


16.2. Kastediskrimination i Indien (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 og B7-0581/2012

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0564/2012

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0574/2012

(erstatter B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 og B7-0581/2012):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer og Martin Kastler for PPE-Gruppen,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle og Maria Badia i Cutchet for S&D-Gruppen,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen,

Charles Tannock, Peter van Dalen og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2012)0512)

Indlæg

Barbara Lochbihler havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, hvilket var blevet godtaget.


17. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


18. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

138

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke

296

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

177

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

328

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

160

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

152

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

263

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

240

0033/2012

Mario Borghezio

14

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

120

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

124

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

92

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

227

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

38


19. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

fra Rådet og Kommissionen

- Special Report No 18/2012 (2011 discharge) – European Union Assistance to Kosovo related to the rule of law (N7-0118/2012 - C7-0372/2012 - 2012/2283(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET

Denne titel foreligger endnu ikke på alle sprog.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse retsakter inden for landbrugs- og fiskeristatistik (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

PECH, AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

FEMM, ECON

- Forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

PETI, AFCO, BUDG, LIBE

- Konsolideret beretning om gennemførelsen af budgettet og forklarende bemærkninger – Regnskabsåret 2011 (COM(2012)0436 (COR1) – 2012/2167(DEC)2012/2221(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

alle udvalg


21. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 14. januar 2013 - 17. januar 2013.


22. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik