Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 209k
Torstai 13. joulukuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 3.EU:n terästeollisuus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 6.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 7.Määrärahojen siirrot
 8.EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2013-2017 *** (keskustelu)
 9.Talouskasvu Euroopan unionissa (keskustelu)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 11.Äänestykset
  
11.1.EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2013-2017 *** (äänestys)
  
11.2.EP:n työjärjestys: kirjallisia kannanottoja koskevan 123 artiklan ja lainsäädäntöaloitteita koskevan 42 artiklan muuttaminen (äänestys)
  
11.3.EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (äänestys)
  
11.4.EU:n ihmisoikeusstrategia (äänestys)
  
11.5.EU:n ja Venäjän uusi sopimus (äänestys)
  
11.6.Israelin hallituksen päätös laajentaa siirtokuntia Länsirannalla (äänestys)
  
11.7.Ukrainan tilanne (äänestys)
  
11.8.Albaniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (äänestys)
  
11.9.EU:n terästeollisuus (äänestys)
  
11.10.Uusi kestävä ja kilpailukykyinen terästeollisuus (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
15.1.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne
  
15.2.Kastisyrjintä Intiassa
 16.Äänestykset
  
16.1.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)
  
16.2.Kastisyrjintä Intiassa (äänestys)
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.30.


2. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta: Mario Pirillon tilalle Sergio Gaetano Cofferati.


3. EU:n terästeollisuus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000184/2012): Amalia Sartori teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta komissiolle: EU:n terästeollisuus (B7-0368/2012)

Keskustelu käytiin 20.11.2012 (istunnon pöytäkirja 20.11.2012, kohta 13).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Giles Chichester ECR-ryhmän puolesta ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n terästeollisuudesta (B7-0540/2012)

- Roberta Angelilli, Jean-Pierre Audy, András Gyürk, Lena Kolarska-Bobińska, Franck Proust, Herbert Reul, Amalia Sartori, Theodor Dumitru Stolojan ja Salvatore Tatarella PPE-ryhmän puolesta teräsalan kriisistä (B7-0541/2012)

- Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès ja Silvia-Adriana Ţicău S&D-ryhmän puolesta teräsalan kriisistä (B7-0542/2012)

- Jacky Hénin, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta unionin terästeollisuudesta (B7-0543/2012).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2012, kohta 11.9.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraava luonnos säädösvallan siirron nojalla annettavaksi säädökseksi:

26. marraskuuta 2012 annettu komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen tarjonnan osalta (C(2012)8509).

Alkuperäinen määräaika vastustamiselle: kaksi kuukautta vastaanottopäivästä 3.12.2012 alkaen

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - määräaika: 27/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ituihin sovellettavista mikrobiologisista vaatimuksista ja siipikarjan ruhoja ja tuoretta siipikarjan lihaa koskevista näytteenottosäännöistä (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - määräaika: 27/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - määräaika: 27/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta siltä osin kuin on kyse kyseiseen liitteeseen kuuluvia tuotteita koskevista lisäyksistä ja muutoksista (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - määräaika: 27/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla, annetun asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - määräaika: 28/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XIV muuttamisesta (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - määräaika: 04/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - määräaika: 08/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta liitteiden IC, VII ja VIII mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - määräaika: 27/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten 2007/506/EY ja 2007/742/EY muuttamisesta Euroopan unionin ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - määräaika: 01/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteiden II, III, V ja VI muuttamisesta (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - määräaika: 08/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetusten (EY) N:o 1983/2003, (EY) N:o 1738/2005, (EY) N:o 698/2006, (EY) N:o 377/2008 ja (EU) N:o 823/2010 liitteiden muuttamisesta kansainvälisen koulutusluokituksen osalta (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - määräaika: 28/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: EMPL, ECON

- Komission asetus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2016–2018 ohjelmasta (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - määräaika: 07/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IFRS-standardeihin tehtyjen vuosittaisten parannusten 2009–2011 osalta (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - määräaika: 20/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta asiakirjan ”Konsernitilinpäätös, yhteisjärjestelyt ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä: siirtymistä koskeva ohjeistus (Muutokset kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin 10, 11 ja 12)” osalta (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - määräaika: 21/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 272/2009 muuttamisesta nesteiden, aerosolien ja geelien turvatarkastusten osalta EU:n lentoasemilla (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - määräaika: 01/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin kyse on trikalsiumfosfaatin (E 341 (iii)) käytöstä imeväisten ja pikkulasten ruokiin lisättäviksi tarkoitetuissa ravintovalmisteissa (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - määräaika: 07/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin kyse on natriumaskorbaatin (E 301) käytöstä imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeisiin lisättäviksi tarkoitetuissa D-vitamiinivalmisteissa (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - määräaika: 08/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 1 ja IAS 19 osalta annetun asetuksen (EU) N:o 475/2012 espanjan- ja ruotsinkielisten toisintojen oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - määräaika: 07/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI.


6. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

EMPL-valiokunta

- Julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin 2004/25/EY soveltaminen (2012/2262(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: EMPL

TRAN-valiokunta

- Fluoratut kasvihuonekaasut (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO, TRAN

BUDG-valiokunta

- Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta "EU Aid Volunteers" (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: DEVE
lausuntoa varten: EMPL, BUDG

INTA-valiokunta

- Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien yhteinen hallinta sekä musiikkiteosten verkkokäyttöä sisämarkkinoilla koskeva usean alueen kattava oikeuksien lisensointi (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: CULT, ITRE, INTA, IMCO

IMCO-valiokunta

- Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI, LIBE, IMCO

- Direktiivin 2006/66/EY muuttaminen (johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen markkinoille saattaminen) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, JURI, IMCO

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohta)

JURI-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (COM(2012)0363- 2012/0193 (COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CONT

lausuntoa varten: ECON, JURI, JURI (37 art.), LIBE


7. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 40/2012 (N7-0109/2012 - C7-0351/2012 - 2012/2266(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 41/2012 (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 42/2012 (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 43/2012 (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 44/2012 (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 45/2012 (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 46/2012 (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 47/2012 (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 51/2012 (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 53/2012 (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 54/2012 (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 55/2012 (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

°
° ° °

Varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoa 4/2012.

Varainhoitoasetuksen 22 ja 24 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan unionin tuomioistuimen esittämää hanketta, joka koskee määrärahasiirtoja 6/2012 ja 7/2012.


8. EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2013-2017 *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017 [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka esitteli suosituksen.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, John Bufton EFD-ryhmän puolesta, Charles Tannock puheajan myöntämisestä, sitoutumaton Auke Zijlstra, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák ja Salvatore Iacolino. Puhemies ilmoitti, että hän antaa kysymyksen keskustelujen johtamisen harmonisoinnista puhemiehistön käsiteltäväksi.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Csaba Sógor, Erminia Mazzoni ja Marco Scurria.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Tatjana Ždanoka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2012, kohta 11.1.


9. Talouskasvu Euroopan unionissa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000164/2012): Syed Kamall ja James Elles ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Kasvu Euroopan unionissa (B7-0369/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000209/2012): Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ja Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan unionin talouskasvu (B7-0371/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000210/2012): Hannes Swoboda ja Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Kasvu EU:ssa (B7-0372/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000211/2012): Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch ja Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n kasvu (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira ja Jürgen Creutzmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Thomas Händel, esittelivät kysymykset.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elisa Ferreira, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Toine Manders ALDE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati ja Antonio Masip Hidalgo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa maanantaina 17. joulukuuta 2012 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Puheenvuorot: Ashley Fox tuomioistuimen 13. joulukuuta 2012 Euroopan parlamentin istuntokalenteria vuosina 2012 ja 2013 koskevissa asioissa C-237/11 ja C-238/11 antaman tuomion johdosta ja Joseph Daul samasta aiheesta.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2013-2017 *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013–2017 [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0501)


11.2. EP:n työjärjestys: kirjallisia kannanottoja koskevan 123 artiklan ja lainsäädäntöaloitteita koskevan 42 artiklan muuttaminen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen kirjallisia kannanottoja koskevan 123 artiklan ja lainsäädäntöaloitteita koskevan 42 artiklan muuttamisesta [2011/2058(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

tarkistusten hyväksyminen: määräenemmistö
päätöksen hyväksyminen: yksinkertainen enemmistö
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: ks. "Äänestysten tulokset" -liite

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0502)

Uudet määräykset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä.


11.3. EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla (äänestys)

Mietintö EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2012/2145(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0503)

Puheenvuorot:

Jean-Pierre Audy ryhmänsä äänestyslistasta.

Alexander Graf Lambsdorff, joka pyysi, että 93 kohdasta ja tarkistuksesta 13 toimitetaan nimenhuutoäänestys. Koska nämä pyynnöt esitettiin määräajan jälkeen, niitä ei voitu ottaa huomioon.

Daniel Cohn-Bendit äänestyksen kulusta.


11.4. EU:n ihmisoikeusstrategia (äänestys)

Mietintö EU:n ihmisoikeusstrategian tarkistamisesta [2012/2062(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Rui Tavares (A7-0378/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0504)

Puheenvuorot:

Rui Tavares (esittelijä) ennen äänestystä esittääkseen kunnianosoituksen Albert Hirschmanille.

Rui Tavares, joka esitti 43 ja 70 kohtaan suulliset tarkistukset, ja Kinga Gál, joka pyysi niihin täsmennystä. Koska esittelijä oli antanut pyydetyt selvennykset, suulliset tarkistukset hyväksyttiin.


11.5. EU:n ja Venäjän uusi sopimus (äänestys)

Mietintö, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle neuvotteluista EU:n ja Venäjän uudesta sopimuksesta [2011/2050(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0505)

Puheenvuorot:

Werner Schulz, joka pyysi, että tarkistuksesta 3 toimitetaan nimenhuutoäänestys, ja Bernd Posselt, joka täsmensi, että pyyntö koski tarkistusta 2. Koska tämä pyyntö esitettiin määräajan jälkeen, sitä ei voitu ottaa huomioon.


11.6. Israelin hallituksen päätös laajentaa siirtokuntia Länsirannalla (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ja B7-0571/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0561/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ja B7-0571/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta,

Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0506)

(Päätöslauselmaesitys B7-0565/2012 raukesi.)


11.7. Ukrainan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 ja B7-0549/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0544/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 ja B7-0548/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ja Jan Kozłowski PPE-ryhmän puolesta,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki ja Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta,

Rebecca Harms, Werner Schulz ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0507)

Puheenvuoro:

Michael Gahler, joka esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen.
Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

(Päätöslauselmaesitys B7-0549/2012 raukesi.)


11.8. Albaniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0533/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0508)

Puheenvuoro:

Libor Rouček, joka esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.
Koska tarkistus 3 hyväksyttiin, S&D-ryhmä peruutti tarkistuksensa 2.


11.9. EU:n terästeollisuus (äänestys)

Keskustelu käytiin 20.11.2012 (istunnon pöytäkirja 20.11.2012, kohta 13).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 13.12.2012 (istunnon pöytäkirja 13.12.2012, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012 ja B7-0543/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0540/2012

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0541/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0541/2012 ja B7-0542/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Amalia Sartori, Herbert Reul, Roberta Angelilli ja Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta

Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès ja Silvia-Adriana Ţicău S&D-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0509)

(Päätöslauselmaesitys B7-0543/2012 raukesi.)


11.10. Uusi kestävä ja kilpailukykyinen terästeollisuus (äänestys)

Erminia Mazzonin vetoomusvaliokunnan puolesta työjärjestyksen 202 artiklan 2 kohdan mukaisesti vetoomuksen johdosta laatima päätöslauselmaesitys uudesta kestävästä ja kilpailukykyisestä terästeollisuudesta (2012/2905 (RSP)) (B7-0550/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0510)

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron ja pyysi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 artiklan 6 kohdan d alakohdan nojalla, että Eurooppa-neuvosto antaa Euroopan parlamentille kertomuksen 13. ja 14. joulukuuta 2012 järjestettävästä kokouksestaan.


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(eiliset äänestykset)

Mietintö Anni Podimata - A7-0396/2012

Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock ja David Campbell Bannerman

Mietintö Janusz Wojciechowski - A7-0331/2012

Vicky Ford, Petri Sarvamaa, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen ja Charles Tannock

Mietintö Monika Flašíková Beňová - A7-0383/2012

Paul Murphy, Emer Costello, Mitro Repo, Anna Záborská, Sirpa Pietikäinen ja Elena Băsescu

(tämänpäiväiset äänestykset)

Mietintö Tatjana Ždanoka - A7-0361/2012

Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu ja Sirpa Pietikäinen

Mietintö Leonidas Donskis - A7-0377/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Anna Záborská, Elena Băsescu ja Bernd Posselt

Mietintö Rui Tavares - A7-0378/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan ja Seán Kelly

Mietintö Hannes Swoboda - A7-0338/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu ja Bernd Posselt

Israelin hallituksen päätös laajentaa siirtokuntia Länsirannalla - RC-B7-0561/2012

Mitro Repo, Elena Băsescu, Bernd Posselt ja Anna Záborská

Ukrainan tilanne - RC-B7-0544/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan ja Bernd Posselt

Albaniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus - B7-0533/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu ja Bernd Posselt

EU:n terästeollisuus - RC-B7-0541/2012

Paul Murphy, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan ja Elena Băsescu

°
° ° °

Puhemies ilmoitti, että Václav Havelin kunniaksi järjestetään seremonia Altiero Spinelli -rakennuksen sisäänkäynnin luona sijaitsevan sydämen muotoisen neonvalon ympärillä 17. joulukuuta 2012 klo 18.00.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

Niccolò Rinaldi oli läsnä 5. toukokuuta 2010 ja 2. helmikuuta 2011 pidetyissä istunnoissa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistalla.

Niccolò Rinaldi ilmoitti, että hän oli läsnä 21. huhtikuuta 2010 ja 16. tammikuuta 2012 pidetyissä istunnoissa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistalla.


15. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 11.12.2012, kohta 3)


15.1. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 ja B7-0580/2012

Mariya Gabriel, Corina Creţu, Nicole Kiil-Nielsen, Kristiina Ojuland ja Paul Murphy esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Zita Gurmai S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Cristian Dan Preda ja Mitro Repo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Eduard Kukan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly ja Krzysztof Lisek.

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2012, kohta 16.1.


15.2. Kastisyrjintä Intiassa

Päätöslauselmaesitykset B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ja B7-0581/2012

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake ja Paul Murphy esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Mitro Repo ja Bernd Posselt.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Gurmai.

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2012, kohta 16.2.


16. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


16.1. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 ja B7-0580/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0562/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 ja B7-0580/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta

Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0511)


16.2. Kastisyrjintä Intiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ja B7-0581/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0564/2012

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0574/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ja B7-0581/2012)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle ja Maria Badia i Cutchet S&D-ryhmän puolesta

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Peter van Dalen ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0512)

Puheenvuoro:

Barbara Lochbihler esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


17. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


18. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

138

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke

296

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

177

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

328

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

160

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

152

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

263

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

240

0033/2012

Mario Borghezio

14

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

120

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

124

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

92

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

227

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

38


19. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Special Report No 18/2012 (2011 discharge) – European Union Assistance to Kosovo related to the rule of law (N7-0118/2012 - C7-0372/2012 – 2012/2283(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET

(Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen maataloustilasto- ja kalastustilastoalan säädösten muuttamisesta (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

PECH, AGRI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, ECON

- Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta (COM(2011)0884 - C7-0411/2012

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

PETI, AFCO, BUDG, LIBE

- Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös – varainhoitovuosi 2011 (COM(2012)0436 (COR1) – 2012/2167(DEC)2012/2221(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

kaikki valiokunnat


21. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 14. tammikuuta 2013 - 17. tammikuuta 2013.


22. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö