Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 240k
Ketvirtadienis, 2012 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 3.ES plieno pramonė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 6.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 7.Asignavimų perkėlimas
 8.ES pagrindinių teisių agentūros daugiametė programa *** (diskusijos)
 9.ES ekonomikos augimas (diskusijos)
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas
 11.Balsuoti skirtas laikas
  
11.1.ES pagrindinių teisių agentūros daugiametė programa *** (balsavimas)
  
11.2.EP Darbo tvarkos taisyklės. 123 straipsnio dėl rašytinių pareiškimų ir 42 straipsnio dėl teisėkūros iniciatyvų dalinis keitimas (balsavimas)
  
11.3.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (balsavimas)
  
11.4.ES žmogaus teisių strategija (balsavimas)
  
11.5.Naujas ES ir Rusijos susitarimas (balsavimas)
  
11.6.Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante (balsavimas)
  
11.7.Padėtis Ukrainoje (balsavimas)
  
11.8.2012 m. Albanijos pažangos ataskaita (balsavimas)
  
11.9.ES plieno pramonė (balsavimas)
  
11.10.Nauja tvari ir konkurencinga plieno pramonė (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
15.1.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje
  
15.2.Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)
  
16.2.Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje (balsavimas)
 17.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 18.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 19.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 20.Gauti dokumentai
 21.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 22.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.30 val.


2. Komitetų ir delegacijų sudėtis

S&D frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Kanada : Sergio Gaetano Cofferati vietoj Mario Pirillo.


3. ES plieno pramonė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000184/2012), kurį pateikė Amalia Sartori, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto vardu Komisijai: ES plieno pramonė (B7-0368/2012)

Diskusijos buvo surengtos 2012 11 20 (2012 11 20 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Giles Chichester ECR frakcijos vardu, ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES plieno pramonės (B7-0540/2012);

- Roberta Angelilli, Jean-Pierre Audy, András Gyürk, Lena Kolarska-Bobińska, Franck Proust, Herbert Reul, Amalia Sartori, Theodor Dumitru Stolojan ir Salvatore Tatarella PPE frakcijos vardu dėl krizės plieno sektoriuje (B7-0541/2012);

- Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès ir Silvia-Adriana Ţicău S&D frakcijos vardu dėl krizės plieno sektoriuje (B7-0542/2012);

- Jacky Hénin, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu dėl ES plieno pramonės (B7-0543/2012);

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.9 punktas

.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduotas šis deleguotojo akto projektas:

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES (C(2012)8509).

Terminas, per kurį galima pareikšti prieštaravimą: du mėnesiai, skaičiuojant nuo dokumento gavimo dienos, t. y. nuo 2012 m. gruodžio 3 d.

perduota atsakingam komitetui: TRAN


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas dėl daigus auginančių įmonių patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl daigų mikrobiologinių kriterijų ir naminių paukščių skerdenėlių ir šviežios paukštienos mėginių ėmimo taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl į Sąjungą importuojamų daigų ir sėklų daigams auginti sertifikavimo reikalavimų (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl produktų sąrašo papildymo ir pakeitimo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - terminas: 28/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - terminas: 04/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo nuostatų priderinimo prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - terminas: 08/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, VII ir VIII priedai derinant juos prie mokslo ir technikos pažangos (Tekstas svarbus EEE) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - terminas: 27/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2007/506/EB ir 2007/742/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - terminas: 01/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III, V ir VI priedai (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - terminas: 08/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus iš dalies keičiami reglamentų (EB) Nr. 1983/2003, (EB) Nr. 1738/2005, (EB) Nr. 698/2006, (EB) Nr. 377/2008 ir (ES) Nr. 823/2010 priedai (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - terminas: 28/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: EMPL, ECON

- Komisijos reglamentas, kuriuo priimama Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2016–2018 m. ad hoc modulių programa (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - terminas: 07/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų 2009–2011 m. ciklo metinių patobulinimų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - terminas: 20/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl dokumento „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jungtinė veikla ir informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas. Pereinamojo laikotarpio gairės (10-ojo, 11-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pataisos)“ iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - terminas: 21/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 272/2009 nuostatos dėl skysčių, aerozolių ir gelių tikrinimo ES oro uostuose (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - terminas: 01/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl trikalcio fosfato (E 341 (iii)) naudojimo maistingųjų medžiagų preparatuose, skirtuose naudoti maisto produktuose kūdikiams bei mažiems vaikams, iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - terminas: 07/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl natrio askorbato (E 301) naudojimo vitamino D preparatuose, skirtuose naudoti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - terminas: 08/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) Nr. 475/2012, kuriuo dėl 1-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) ir 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, redakcija ispanų ir švedų kalbomis (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - terminas: 07/03/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI


6. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams

EMPL komitetas

- Direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų taikymas (2012/2262(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: EMPL

TRAN komitetas

- Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO, TRAN

BUDG komitetas

- Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpuso „ES pagalbos savanoriai“ įsteigimas (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD))
perduota atsakingam komitetui: DEVE
nuomonė: EMPL, BUDG

INTA komitetas

- Kolektyvinis muzikos kūrinių autorinių teisių bei susijusių teisių ir teisių licencijavimo įvairiose teritorijose tvarkymas, susijęs su tokių kūrinių panaudojimu internete vidaus rinkoje (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: CULT, ITRE, INTA, IMCO

IMCO komitetas

- Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: JURI, LIBE, IMCO

- Direktyvos 2006/66/EB nuostatų dėl nešiojamų baterijų ir akumuliatorių, kurių sudėtyje yra kadmio ir kurie skirti naudoti belaidžiuose elektriniuose įrankiuose, pateikimo rinkai pakeitimas (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, JURI, IMCO

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimams) (Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalis)

JURI komitetas

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (COM(2012)0363- 2012/0193 (COD))

perduota atsakingam komitetui : CONT

nuomonė : ECON, JURI, JURI (37 straipsnis), LIBE


7. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 40/2012 (N7-0109/2012 - C7-0351/2012 - 2012/2266(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 41/2012 (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 42/2012 (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 43/2012 (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 44/2012 (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 45/2012 (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 46/2012 (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 47/2012 (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 51/2012 (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 53/2012 (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 54/2012 (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 55/2012 (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

°
° ° °

Pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnius, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos pateikto asignavimų 4/2012 perkėlimo projekto.

Pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnius, Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimo dėl Teisingumo Teismo pateikto asignavimų 6/2012 ir 7/2012 perkėlimo projekto.


8. ES pagrindinių teisių agentūros daugiametė programa *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa, projekto [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Anna Hedh S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, John Bufton EFD frakcijos vardu, Charles Tannock dėl kalbėjimo laiko skyrimo, nepriklausoma Parlamento narė Auke Zijlstra, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák ir Salvatore Iacolino. Pirmininkas pranešė, kad kreipsis į Biurą dėl pirmininkaujančiųjų plenarinei sesijai vadovavimo diskusijoms suderinimo.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Csaba Sógor, Erminia Mazzoni ir Marco Scurria.

Kalbėjo: Viviane Reding ir Tatjana Ždanoka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 11.1 punktas.


9. ES ekonomikos augimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000164/2012), kurį pateikė Syed Kamall ir James Elles ECR frakcijos vardu Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0369/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000209/2012), kurį pateikė Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ir Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0371/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000210/2012), kurį pateikė Hannes Swoboda ir Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0372/2012)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000211/2012), kurį pateikė Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch ir Phil Bennion ALDE frakcijos vardu Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira ir Jürgen Creutzmann (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Thomas Händel pateiktą klausimą), pateikė klausimus.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Elisos Ferreiros pateiktą klausimą), Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu, Toine Manders ALDE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati ir Antonio Masip Hidalgo.

Diskusijos baigtos.


(Posėdis sustabdytas 11.45 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

10. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad 2012 m. gruodžio 17 d., pirmadienį, kartu su Tarybos Pirmininku pasirašys toliau pateikiamą dokumentą, kuris priimtas laikantis įprastos teisėkūros procedūros (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Kalbėjo: Ashley Fox dėl 2012 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo sujungtose bylose C-237/11 ir C-238/11 dėl Europos Parlamento plenarinių sesijų 2012 m. ir 2013 m. kalendoriaus ir Joseph Daul tuo pačiu klausimu.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. ES pagrindinių teisių agentūros daugiametė programa *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa, projekto [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0501)


11.2. EP Darbo tvarkos taisyklės. 123 straipsnio dėl rašytinių pareiškimų ir 42 straipsnio dėl teisėkūros iniciatyvų dalinis keitimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 123 ir 42 straipsnių dalinio keitimo (rašytiniai pareiškimai ir teisėkūros iniciatyvos) [2011/2058(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kad būtų priimti pakeitimai.)
(Reikalinga paprasta balsų dauguma, kad būtų priimtas sprendimas.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTAS

Priimti pakeitimai – žr. priedą „Balsavimo rezultatai“, 2 punktas.

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0502)

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.


11.3. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2012/2145(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0503)

Kalbėjo:

Jean-Pierre Audy dėl savo frakcijos sąrašo.

Alexander Graf Lambsdorff, jis prašė, kad dėl 93 dalies ir 13 pakeitimo būtų balsuojama vardiniu būdu. Kadangi prašymai pateikti terminui pasibaigus, į juos nebuvo galima atsižvelgti.

Daniel Cohn-Bendit, dėl balsavimo eigos.


11.4. ES žmogaus teisių strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES žmogaus teisių strategijos persvarstymo [2012/2062(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas Rui Tavares (A7-0378/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0504)

Kalbėjo:

Rui Tavares (pranešėjas), prieš balsavimą, jis pareiškė pagarbą Albertui Hirschmanui.

Rui Tavares pateikė 43 ir 70 dalių žodinius pakeitimus, Kinga Gál paprašė pateikti su šiais pakeitimais susijusius paaiškinimus. Pranešėjui pateikus prašomus paaiškinimus žodiniai pakeitimai buvo priimti.


11.5. Naujas ES ir Rusijos susitarimas (balsavimas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo [2011/2050(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0505)

Kalbėjo:

Werner Schulz, jis prašė, kad dėl 3 pakeitimo būtų balsuojama vardiniu balsavimu. Bernd Posselt, jis patikslino, kad balsuoti vardiniu balsavimu prašoma dėl 2 pakeitimo. Kadangi prašymas pateiktas terminui pasibaigus, į jį nebuvo galima atsižvelgti.


11.6. Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ir B7-0571/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0561/2012

(keičiama B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 ir B7-0571/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu,

Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu

Priimta (P7_TA(2012)0506)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0565/2012 anuliuotas.)


11.7. Padėtis Ukrainoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 ir B7-0549/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0544/2012

(keičiama B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 ir B7-0548/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ir Jan Kozłowski PPE frakcijos vardu,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki ir Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu,

Rebecca Harms, Werner Schulz ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0507)

Kalbėjo:

Michael Gahler, jis pasiūlė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą.

Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0549/2012 anuliuotas.)


11.8. 2012 m. Albanijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0533/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0508)

Kalbėjo:

Libor Rouček, jis pasiūlė 3 pakeitimo žodinį pakeitimą. Pakeitimas buvo priimtas.

Patvirtinus 3 pakeitimą, S&D frakcija atsiėmė savo siūlomą 2 pakeitimą.


11.9. ES plieno pramonė (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 11 20 (2012 11 20 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2012 12 13 (2012 12 13 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012 ir B7-0543/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0540/2012

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0541/2012

(keičiama B7-0541/2012 ir B7-0542/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

Amalia Sartori, Herbert Reul, Roberta Angelilli ir Jean-Pierre Audy PPE frakcijos vardu,

Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès ir Silvia-Adriana Ţicău S&D frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0509)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0543/2012 anuliuotas.)


11.10. Nauja tvari ir konkurencinga plieno pramonė (balsavimas)

Pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl naujos tvarios ir konkurencingos plieno pramonės (2012/2905 (RSP)) (B7-0550/2012), remiantis gauta peticija, pateikė Erminia Mazzoni Peticijų komiteto vardu pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalį

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0510)

°
° ° °

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy, jis, vadovaudamasis Europos Sąjungos sutarties 15 straipsnio 6 dalies d punktu, paprašė, kad Europos Vadovų Taryba pateiktų Europos Parlamentui savo susitikimo, kuris vyks 2012 m. gruodžio 13–14 d., ataskaitą.


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(Vakar dienos balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Anni Podimata - A7-0396/2012

Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock ir David Campbell Bannerman

Pranešimas: Janusz Wojciechowski - A7-0331/2012

Vicky Ford, Petri Sarvamaa, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen ir Charles Tannock

Pranešimas: Monika Flašíková Beňová - A7-0383/2012

Paul Murphy, Emer Costello, Mitro Repo, Anna Záborská, Sirpa Pietikäinen ir Elena Băsescu

(Šios dienos balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Tatjana Ždanoka - A7-0361/2012

Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu ir Sirpa Pietikäinen

Pranešimas: Leonidas Donskis - A7-0377/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Anna Záborská, Elena Băsescu ir Bernd Posselt

Pranešimas: Rui Tavares - A7-0378/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan ir Seán Kelly

Pranešimas: Hannes Swoboda - A7-0338/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu ir Bernd Posselt

Izraelio vyriausybės sprendimas plėsti gyvenvietes Vakarų Krante - RC-B7-0561/2012

Mitro Repo, Elena Băsescu, Bernd Posselt ir Anna Záborská

Padėtis Ukrainoje - RC-B7-0544/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan ir Bernd Posselt

2012 m. Albanijos pažangos ataskaita - B7-0533/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu ir Bernd Posselt

ES plieno pramonė - RC-B7-0541/2012

Paul Murphy, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan ir Elena Băsescu

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad ceremonija Václavo Havelo garbei vyks 2012 m. gruodžio 17 d. 18 val. šalia prie įėjimo į Altiero Spinelli pastatą įrengtos neoninės širdies formos instaliacijos.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

Niccolò Rinaldi dalyvavo 2010 m. gegužės 5 d. ir 2011 m. vasario 2 d. plenarinėse sesijose, tačiau jo pavardė neįtraukta į dalyvių sąrašą.

Niccolò Rinaldi pranešė, kad dalyvavo 2010 m. balandžio 21 d. ir 2012 m. sausio 16 d. plenarinėse sesijose, tačiau jo pavardė neįtraukta į dalyvių sąrašą.


15.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius žr. 2012 12 11 protokolo 3 punktą)


15.1. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 ir B7-0580/2012

Mariya Gabriel, Corina Creţu, Nicole Kiil-Nielsen, Kristiina Ojuland ir Paul Murphy pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE frakcijos vardu, Zita Gurmai S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Cristian Dan Preda ir Mitro Repo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Eduard Kukan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly ir Krzysztof Lisek.

Kalbėjo Dacian Cioloş (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 16.1 punktas.


15.2. Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ir B7-0581/2012

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake ir Paul Murphy pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Eija-Riitta Korhola PPE frakcijos vardu, Corina Creţu S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Seán Kelly, Mitro Repo ir Bernd Posselt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Gurmai.

Kalbėjo Dacian Cioloş (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 13 protokolo 16.2 punktas.


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


16.1. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 ir B7-0580/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0562/2012

(keičiama B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 ir B7-0580/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu,

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu,

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou ir Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu,

Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0511)


16.2. Diskriminacija dėl priklausymo kastai Indijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ir B7-0581/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0564/2012

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0574/2012

(keičiama B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 ir B7-0581/2012):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer ir Martin Kastler PPE frakcijos vardu,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle ir Maria Badia i Cutchet S&D frakcijos vardu,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Peter van Dalen ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0512)

Kalbėjo:

Barbara Lochbihler pasiūlė 1 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


17. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


18. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

138

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke

296

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

177

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

328

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

160

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

152

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

263

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

240

0033/2012

Mario Borghezio

14

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

120

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

124

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

92

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

227

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

38


19. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


20. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

Tarybos ir Komisijos:

- Specialioji ataskaita Nr. 18/2012 (2011 discharge) – Su teisine valstybe susijusi Europos Sąjungos pagalba Kosovui (N7-0118/2012 - C7-0372/2012 - 2012/2283(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AFET

Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žvejybos statistikos srities teisėkūros procedūra priimti teisės aktai (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

PECH, AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Madagaskaro Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų Šalių Žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

FEMM, ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“ (COM(2011)0884 - C7-0411/2012)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

PETI, AFCO, BUDG, LIBE

- 2011 finansinių metų Europos Sąjungos konsoliduotosios biudžeto vykdymo ataskaitos ir aiškinamosios pastabos (COM(2012)0436 (COR1) – 2012/2167(DEC)2012/2221(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

visi komitetai


21. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks nuo 2013 m. sausio 14 d. iki 2013 m. sausio 17 d..


22. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.05 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika