Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 238k
Ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Komiteju un delegāciju sastāvs
 3.ES tērauda rūpniecība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 6.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 7.Apropriāciju pārvietojumi
 8.ES Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnes *** (debates)
 9.ES izaugsme (debates)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.ES Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnes *** (balsošana)
  
11.2.Grozījumu izdarīšana Reglamenta 123. pantā par rakstiskām deklarācijām un 42. pantā par likumdošanas iniciatīvām (balsošana)
  
11.3.2011. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (balsošana)
  
11.4.ES cilvēktiesību stratēģija (balsošana)
  
11.5.Jaunais ES un Krievijas nolīgums (balsošana)
  
11.6.Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā (balsošana)
  
11.7.Stāvoklis Ukrainā (balsošana)
  
11.8.2012. gada progresa ziņojums par Albāniju (balsošana)
  
11.9.ES tērauda rūpniecība (balsošana)
  
11.10.Ilgtspējīga un konkurētspējīga tērauda rūpniecība (balsošana)
 12.Balsojuma skaidrojumi
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
15.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā
  
15.2.Kastu diskriminācija Indijā
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  
16.2.Kastu diskriminācija Indijā (balsošana)
 17.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 18.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Nākamo sēžu datumi
 22.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.30.


2. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc S&D grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

Delegācija attiecībām ar Kanādu: Sergio Gaetano Cofferati — Mario Pirillo vietā.


3. ES tērauda rūpniecība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000184/2012) un kuru uzdeva Amalia Sartori Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā Komisijai: ES tērauda rūpniecība (B7-0368/2012).

Debates notika 2012. gada 20. novembrī (2012. gada 20. novembra sēdes protokola 13. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Giles Chichester ECR grupas vārdā un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā — par ES tērauda rūpniecību (B7-0540/2012);

- Roberta Angelilli, Jean-Pierre Audy, András Gyürk, Lena Kolarska-Bobińska, Franck Proust, Herbert Reul, Amalia Sartori, Theodor Dumitru Stolojan un Salvatore Tatarella PPE grupas vārdā — par krīzi tērauda nozarē (B7-0541/2012);

- Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès un Silvia-Adriana Ţicău S&D grupas vārdā — par krīzi tērauda nozarē (B7-0542/2012);

- Jacky Hénin, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā — par Savienības tērauda rūpniecību (B7-0543/2012).

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.9. punkts.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais deleģētā akta projekts.

Komisijas 2012. gada 26. novembra Deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu (C(2012)8509).

Sākotnējais termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, skaitot no saņemšanas datuma. t.i., no 03.12.2012.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula par dīgstus ražojošu uzņēmumu apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - termiņš: 27.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz mikrobioloģiskajiem kritērijiem dīgstiem un paraugu ņemšanas noteikumiem mājputnu liemeņiem un svaigai mājputnu gaļai groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - termiņš: 27.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula par sertifikācijas prasībām attiecībā uz dīgstu un sēklu, no kurām paredzēts ražot dīgstus, importu Savienībā (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - termiņš: 27.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu, lai grozītu un pievienotu informāciju par minētajā pielikumā ietvertajiem produktiem (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - termiņš: 27.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - termiņš: 28.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - termiņš: 04.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - termiņš: 08.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem IC, VII un VIII pielikumu, lai tos pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai (dokuments attiecas uz EEZ) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - termiņš: 27.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2007/506/EK un Lēmumu 2007/742/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu saistībā ar ES ekomarķējuma piešķiršanu dažiem ražojumiem (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - termiņš: 01.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II, III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - termiņš: 08.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1983/2003, (EK) Nr. 1738/2005, (EK) Nr. 698/2006, (EK) Nr. 377/2008 un (ES) Nr. 823/2010 pielikumus attiecībā uz Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - termiņš: 28.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: EMPL, ECON

- Komisijas regula, ar ko pieņem 2016. līdz 2018. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - termiņš: 07.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz ikgadējiem starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumiem 2009.–2011. gada ciklam (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - termiņš: 20.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz dokumentu „Konsolidētie finanšu pārskati, kopīgas struktūras un līdzdalības atklāšana citos uzņēmumos: pārejas norādes (grozījumi 10., 11. un 12. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā)” (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - termiņš: 21.02.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 272/2009 attiecībā uz šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudēm ES lidostās (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - termiņš: 01.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz trikalcija fosfāta (E 341 (iii)) lietošanu uzturvielu preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - termiņš: 07.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu attiecībā uz nātrija askorbāta (E 301) lietošanu D vitamīna preparātos, kurus paredzēts izmantot zīdaiņu un mazu bērnu pārtikā (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - termiņš: 08.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo Komisijas Regulas (ES) Nr. 475/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 1. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) un 19. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS), spāņu un zviedru valodas redakciju (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - termiņš: 07.03.2013.)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI


6. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana komitejām

EMPL komiteja

- Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem piemērošana (2012/2262(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: EMPL

TRAN komiteja

- Fluorētas siltumnīcefekta gāzes (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO, TRAN

BUDG komiteja

- Eiropas Brīvprātīgā humānās palīdzības korpusa "ES palīdzības brīvprātīgie" izveide (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE
atzinums: EMPL, BUDG

INTA komiteja

- Autortiesību un blakustiesību kolektīvais pārvaldījums un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana iekšējā tirgū (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: CULT, ITRE, INTA, IMCO

IMCO komiteja

- Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI, LIBE, IMCO

- Direktīvas 2006/66/EK grozīšana (tādu kadmiju saturošu pārnēsājamu bateriju un akumulatoru laišana tirgū, kurus paredzēts izmantot bezvada elektriskajos instrumentos) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, JURI, IMCO

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 37. panta 3. punkts)

JURI komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (COM(2012)0363- 2012/0193 (COD))

nodots atbildīgajai komitejai: CONT

atzinums: ECON, JURI, JURI (37. pants), LIBE


7. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 40/2012 (N7-0109/2012 - C7-0351/2012 - 2012/2266(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 41/2012 (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 42/2012 (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 43/2012 (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 44/2012 (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 45/2012 (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 46/2012 (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 47/2012 (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 51/2012 (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 53/2012 (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 54/2012 (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 55/2012 (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ārējās darbības dienesta iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam 4/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Tiesas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem 6/2012 un 7/2012.


8. ES Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnes *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnes laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012).

Tatjana Ždanoka iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Anna Hedh S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, John Bufton EFD grupas vārdā, Charles Tannock, kurš runāja par uzstāšanās laika sadali, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák un Salvatore Iacolino. Sēdes vadītājs paziņoja, ka lūgs Prezidijam izskatīt jautājumu par to, kā nodrošināt, ka sēžu vadītāji vada debates pēc saskaņotiem principiem.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Csaba Sógor, Erminia Mazzoni un Marco Scurria.

Uzstājās Viviane Reding un Tatjana Ždanoka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.1. punkts.


9. ES izaugsme (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000164/2012) un kuru uzdeva Syed Kamall un James Elles ECR grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0369/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000209/2012) un kuru uzdeva Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric un Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Izaugsme Eiropas Savienībā (B7-0371/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000210/2012) un kuru uzdeva Hannes Swoboda un Elisa Ferreira S&D grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0372/2012).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000211/2012) un kuru uzdeva Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch un Phil Bennion ALDE grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira un Jürgen Creutzmann izvērsa jautājumus. Jürgen Creutzmann atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Thomas Händel.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elisa Ferreira, Alejandro Cercas S&D grupas vārdā, Toine Manders ALDE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFD grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati un Antonio Masip Hidalgo.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.45 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētāju pirmdien, 2012. gada 17. decembrī, parakstīs turpmāk minēto saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Ashley Fox saistībā ar Tiesas 2012. gada 13. decembra spriedumu apvienotajās lietās C-237/11 un C-238/11 par Eiropas Parlamenta plenārsēžu grafiku 2012. un 2013. gadā, un Joseph Daul par to pašu jautājumu.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. ES Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnes *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu nostādnes laikposmam no 2013. gada līdz 2017. gadam [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0501).


11.2. Grozījumu izdarīšana Reglamenta 123. pantā par rakstiskām deklarācijām un 42. pantā par likumdošanas iniciatīvām (balsošana)

Ziņojums par grozījumu izdarīšanu Reglamenta 123. pantā par rakstiskām deklarācijām un 42. pantā par likumdošanas iniciatīvām [2011/2058(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

(Grozījumu pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Lēmuma pieņemšanai vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REGLAMENTA TEKSTS

Pieņemtie grozījumi: skatīt pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punktu.

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0502).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā.


11.3. 2011. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2012/2145(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Leonidas Donskis (A7-0377/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0503).

Uzstāšanās

Uzstājās Jean-Pierre Audy par savas grupas balsošanas sarakstu.

Uzstājās Alexander Graf Lambsdorff, lai pieprasītu balsošanu pēc saraksta par 93. punktu un grozījumu Nr. 13. Tā kā šis pieprasījums netika iesniegts noteiktajā termiņa, to noraidīja.

Uzstājās Daniel Cohn-Bendit par balsošanas norisi.


11.4. ES cilvēktiesību stratēģija (balsošana)

Ziņojums par ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu [2012/2062(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0378/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0504).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Rui Tavares (referents), godinot Albert Hirschman piemiņu.

Rui Tavares arī ierosināja mutiskus 43. un 70. punkta grozījumus, par kuriem Kinga Gál pieprasīja detalizētākus skaidrojumus. Referents sniedza prasītos skaidrojumus. Mutiskos grozījumus pieņēma.


11.5. Jaunais ES un Krievijas nolīgums (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par jauno ES un Krievijas nolīgumu [2011/2050(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Hannes Swoboda (A7-0338/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0505).

Uzstāšanās

Uzstājās Werner Schulz, pieprasot, lai balsošana par grozījumu Nr. 3 norisinātos pēc saraksta. Uzstājās Bernd Posselt, norādot, ka iepriekš minētais pieprasījums attiecas uz grozījumu Nr. 2. Tā kā šis pieprasījums netika iesniegts noteiktajā termiņā, to noraidīja.


11.6. Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 un B7-0571/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0561/2012

(aizstāj B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 un B7-0571/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi un Richard Howitt S&D grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias un Alda Sousa GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0506).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0565/2012 vairs nav spēkā.)


11.7. Stāvoklis Ukrainā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 un B7-0549/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0544/2012

(aizstāj B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 un B7-0548/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski un Jan Kozłowski PPE grupas vārdā,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki un Ioan Mircea Paşcu S&D grupas vārdā,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā,

Rebecca Harms, Werner Schulz un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0507).

Uzstāšanās

Uzstājās Michael Gahler, ierosinot mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1.

Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, to nepieņēma.

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0549/2012 vairs nav spēkā.)


11.8. 2012. gada progresa ziņojums par Albāniju (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0533/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0508).

Uzstāšanās

Uzstājās Libor Rouček, ierosinot mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3. Minētais grozījums tika pieņemts.

Pēc grozījuma Nr. 3 pieņemšanas S&D grupa atsauca savu grozījumu Nr. 2.


11.9. ES tērauda rūpniecība (balsošana)

Debates notika 2012. gada 20. novembrī (2012. gada 20. novembra sēdes protokola 13. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2012. gada 13. decembrī (2012. gada 13. decembra sēdes protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012 un B7-0543/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0540/2012

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0541/2012

(aizstāj B7-0541/2012 un B7-0542/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

Amalia Sartori, Herbert Reul, Roberta Angelilli un Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā,

Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès un Silvia-Adriana Ţicău S&D grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0509).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0543/2012 vairs nav spēkā.)


11.10. Ilgtspējīga un konkurētspējīga tērauda rūpniecība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko Lūgumrakstu komitejas vārdā saskaņā ar Reglamenta 202. panta 2. punktu, pamatojoties uz saņemto lūgumrakstu, iesniegusi Erminia Mazzoni, par jaunu ilgtspējīgu un konkurētspējīgu tēraudrūpniecību (2012/2905(RSP)) B7-0550/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0510).

°
° ° °

Uzstājās Jean-Pierre Audy, pieprasot, lai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 15. panta 6. punkta d) apakšpunktu Eiropadome pēc savas nākamās sanāksmes 2012. gada 13. un 14. decembrī iesniegtu Eiropas Parlamentam ziņojumu.


12. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Iepriekšējās dienas balsošanas laiks)

Anni Podimata ziņojums - A7-0396/2012

Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock un David Campbell Bannerman

Janusz Wojciechowski ziņojums - A7-0331/2012

Vicky Ford, Petri Sarvamaa, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen un Charles Tannock

Monika Flašíková Beňová ziņojums - A7-0383/2012

Paul Murphy, Emer Costello, Mitro Repo, Anna Záborská, Sirpa Pietikäinen un Elena Băsescu

(Šīs dienas balsošanas laiks)

Tatjana Ždanoka ziņojums - A7-0361/2012

Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu un Sirpa Pietikäinen

Leonidas Donskis ziņojums - A7-0377/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Anna Záborská, Elena Băsescu un Bernd Posselt

Rui Tavares ziņojums - A7-0378/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan un Seán Kelly

Hannes Swoboda ziņojums - A7-0338/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu un Bernd Posselt

Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā - RC-B7-0561/2012

Mitro Repo, Elena Băsescu, Bernd Posselt un Anna Záborská

Stāvoklis Ukrainā - RC-B7-0544/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan un Bernd Posselt

2012. gada progresa ziņojums par Albāniju - B7-0533/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu un Bernd Posselt

ES tērauda rūpniecība - RC-B7-0541/2012

Paul Murphy, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan un Elena Băsescu

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka 2012. gada 17. decembrī plkst. 18.00 Altiero Spinelli ēkā pie sirds formas neona instalācijas notiks Vāclava Havela piemiņai veltīta ceremonija.


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Niccolò Rinaldi bija klāt 2010. gada 5. maija un 2011. gada 2. februāra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Niccolò Rinaldi ir darījis zināmu, ka viņš bija klāt 2010. gada 21. aprīļa un 2012. gada 16. janvāra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


15. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 3. punktā.)


15.1. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 un B7-0580/2012.

Mariya Gabriel, Corina Creţu, Nicole Kiil-Nielsen, Kristiina Ojuland un Paul Murphy iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Zita Gurmai S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Cristian Dan Preda un Mitro Repo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Eduard Kukan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly un Krzysztof Lisek.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 16.1. punkts.


15.2. Kastu diskriminācija Indijā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 un B7-0581/2012.

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake un Paul Murphy iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Eija-Riitta Korhola PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Seán Kelly, Mitro Repo un Bernd Posselt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Gurmai.

Uzstājās Dacian Cioloş (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 16.2. punkts.


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


16.1. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 un B7-0580/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0562/2012

(aizstāj B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 un B7-0580/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux un Martin Kastler PPE grupas vārdā,

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā,

Fiorello Provera EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0511).


16.2. Kastu diskriminācija Indijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 un B7-0581/2012.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0564/2012

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0574/2012

(aizstāj B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 un B7-0581/2012)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer un Martin Kastler PPE grupas vārdā,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle un Maria Badia i Cutchet S&D grupas vārdā,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Peter van Dalen un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2012)0512).

Uzstāšanās

Uzstājās Barbara Lochbihler, lai ierosinātu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, un to pieņēma.


17. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


18. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

138

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke

296

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

177

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

328

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

160

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

152

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

263

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

240

0033/2012

Mario Borghezio

14

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

120

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

124

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

92

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

227

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

38


19. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


20. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Īpašais ziņojums Nr. 18/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Eiropas Savienības palīdzība Kosovai tiesiskuma jomā” (N7-0118/2012 - C7-0372/2012 - 2012/2283(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai , ar ko groza konkrētus leģislatīvos aktus lauksaimniecības un zivsaimniecības statistikas jomā (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

PECH, AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Eiropas Savienības un Madagaskaras Republikas saskaņoto protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts starp abām pusēm spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

FEMM, ECON

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem” (COM(2011)0884 - C7-0411/2012)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

PETI, AFCO, BUDG, LIBE

- Eiropas Savienības konsolidētie pārskati — 2011. finanšu gads (COM(2012)0436 (COR1) – 2012/2167(DEC)2012/2221(DEC))

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

visas komitejas


21. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2013. gada 14. janvāra līdz 2013. gada 17. janvārim.


22. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika