Index 
Notulen
PDF 246kWORD 207k
Donderdag 13 december 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies en delegaties
 3.Europese staalindustrie (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 6.Besluiten inzake bepaalde documenten
 7.Kredietoverschrijvingen
 8.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (debat)
 9.Groei in de EU (debat)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 11.Stemmingen
  
11.1.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (stemming)
  
11.2.Reglement van het Europees Parlement: wijziging van artikel 123 (schriftelijke verklaringen) en van artikel 42 (wetgevingsinitiatieven) (stemming)
  
11.3.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (stemming)
  
11.4.Mensenrechtenstrategie van de EU (stemming)
  
11.5.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (stemming)
  
11.6.Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (stemming)
  
11.7.Situatie in Oekraïne (stemming)
  
11.8.Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (stemming)
  
11.9.Europese staalindustrie (stemming)
  
11.10.Een duurzame en concurrerende staalindustrie (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
15.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo
  
15.2.Discriminatie op grond van kaste in India
 16.Stemmingen
  
16.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  
16.2.Discriminatie op grond van kaste in India (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Ingekomen stukken
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.30 uur geopend.


2. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met Canada: Sergio Gaetano Cofferati in de plaats van Mario Pirillo.


3. Europese staalindustrie (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000184/2012) van Amalia Sartori, namens de Commissie industrie, onderzoek en energie, aan de Commissie: Europese staalindustrie (B7-0368/2012)

Het debat heeft op 20.11.2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 20.11.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Giles Chichester, namens de ECR-Fractie, en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Europese staalindustrie (B7-0540/2012);

- Roberta Angelilli, Jean-Pierre Audy, András Gyürk, Lena Kolarska-Bobińska, Franck Proust, Herbert Reul, Amalia Sartori, Theodor Dumitru Stolojan en Salvatore Tatarella, namens de PPE-Fractie, over de crisis in de staalsector (B7-0541/2012);

- Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès en Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie, over de crisis in de staalsector (B7-0542/2012);

- Jacky Hénin, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Europese staalindustrie (B7-0543/2012);

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 13.12.2012.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

Gedelegeerde verordening van de Commissie van 26.11.2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall betreft (C(2012)8509).

Eerste bezwaartermijn: twee maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 03.12.2012

verwezen naar ten principale: TRAN.


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie betreffende de erkenning van inrichtingen die kiemgroenten produceren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - termijn: 27/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor kiemgroenten en de bemonsteringsvoorschriften voor pluimveekarkassen en vers pluimveevlees (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - termijn: 27/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - termijn: 27/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toevoegingen en wijzigingen in verband met de in die bijlage opgenomen producten (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - termijn: 27/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - termijn: 28/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen ("Reach") (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - termijn: 04/03/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - termijn: 08/03/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening van de Commissie houdende wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, van de bijlagen IC, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (Voor de EER relevante tekst) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - termijn: 27/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Beschikkingen 2007/506/EG en 2007/742/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van het EU-milieukeurmerk voor bepaalde producten te verlengen (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - termijn: 01/03/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III, V en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - termijn: 08/03/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1983/2003, Verordening (EG) nr. 1738/2005, Verordening (EG) nr. 698/2006, Verordening (EG) nr. 377/2008 en Verordening (EU) nr. 823/2010 wat betreft de internationale standaardclassificatie van het onderwijs (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - termijn: 28/02/2013)
verwezen naar ten principale: CULT
advies: EMPL, ECON

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2016-2018 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - termijn: 07/03/2013)
verwezen naar ten principale: EMPL

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot jaarlijkse verbeteringen in International Financial Reporting Standards, cyclus 2009-2011 (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - termijn: 20/02/2013)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van Geconsolideerde jaarrekening, Gezamenlijke overeenkomsten en Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten: Overgangsleidraden (wijzigingen in IFRS 10, IFRS 11 en IFRS 12) (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - termijn: 21/02/2013)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 272/2009 voor wat de controle van vloeistoffen, spuitbussen en gels op EU-luchthavens betreft (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - termijn: 01/03/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van tricalciumfosfaat (E 341 iii)) in preparaten van voedingsstoffen bestemd om te worden gebruikt in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - termijn: 07/03/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van natriumascorbaat (E 301) in vitamine D-preparaten die zijn bestemd voor gebruik in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - termijn: 08/03/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Spaanse en de Zweedse versie van Verordening (EU) nr. 475/2012 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard (IAS) 1 en International Accounting Standard (IAS) 19 betreft (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - termijn: 07/03/2013)
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI.


6. Besluiten inzake bepaalde documenten

Aanwijzing commissies

Commissie EMPL

- Uitvoering van de Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod (2012/2262(INI))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: EMPL

Commissie TRAN

- Gefluoreerde broeikasgassen (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO, TRAN

Commissie BUDG

- Oprichting van het Europese hulpcorps van vrijwilligers voor humanitaire hulpverlening "EU-vrijwilligers voor humanitaire hulp" (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD))
verwezen naar ten principale: DEVE
advies: EMPL, BUDG

Commissie INTA

- Collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en de afgifte van multiterritoriale licenties voor het online-gebruik van rechten op muziekwerken in de interne markt (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: CULT, ITRE, INTA, IMCO

Commissie IMCO

- Documenten met essentiële informatie over investeringsproducten (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI, LIBE, IMCO

- Wijziging van Richtlijn 2006/66/EG (op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, JURI, IMCO

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 37 van het Reglement)

Commissie JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (COM(2012)0363- 2012/0193 (COD))

verwezen naar ten principale: CONT

advies: ECON, JURI, JURI (art. 37), LIBE


7. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 40/2012 van de Commissie (N7-0109/2012 - C7-0351/2012 - 2012/2266(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 41/2012 van de Commissie (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 42/2012 van de Commissie (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 43/2012 van de Commissie (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 44/2012 van de Commissie (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 45/2012 van de Commissie (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 46/2012 van de Commissie (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 47/2012 van de Commissie (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 51/2012 van de Commissie (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 53/2012 van de Commissie (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 54/2012 van de Commissie (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 55/2012 van de Commissie (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

°
° ° °

Overeenkomstig de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het voorstel tot kredietoverschrijving 4/2012 van de Europese Dienst voor extern optreden.

Overeenkomstig de artikelen 22 en 24 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de voorstellen tot kredietoverschrijving 6/2012 en 7/2012 van het Hof van Justitie.


8. Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (debat)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2013-2017 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Anna Hedh, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, John Bufton, namens de EFD-Fractie, Charles Tannock, over de verdeling van de spreektijd, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák en Salvatore Iacolino. De Voorzitter deelt mede dat hij de kwestie van een uniforme aanpak bij het leiden van de debatten door de voorzitters van de vergadering aan het Bureau zal voorleggen.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, Erminia Mazzoni en Marco Scurria.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Tatjana Ždanoka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 13.12.2012.


9. Groei in de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000164/2012) van Syed Kamall en James Elles, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Groei in de EU (B7-0369/2012)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000209/2012) van Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric en Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Groei in de EU (B7-0371/2012)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000210/2012) van Hannes Swoboda en Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Groei in de EU (B7-0372/2012)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000211/2012) van Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch en Phil Bennion, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Economische groei in de EU (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira en Jürgen Creutzmann, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Thomas Händel, lichten de vragen toe.

Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elisa Ferreira, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, Toine Manders, namens de ALDE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog en Silvia-Adriana Ţicău.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati en Antonio Masip Hidalgo.

Het debat wordt gesloten.


(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij maandag 17 december 2012 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaand volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluit zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ashley Fox over het arrest van het Hof van Justitie van 13 december 2012 in de gevoegde zaken C-237/11 en C-238/11 betreffende het vergaderrooster van het Europees Parlement voor de jaren 2012 en 2013, en Joseph Daul over hetzelfde onderwerp.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2013-2017 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0501)


11.2. Reglement van het Europees Parlement: wijziging van artikel 123 (schriftelijke verklaringen) en van artikel 42 (wetgevingsinitiatieven) (stemming)

Verslag tot wijziging van de artikelen 123 en 42 van het Reglement van het Europees Parlement betreffende schriftelijke verklaringen en wetgevingsinitiatieven [2011/2058(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de amendementen)
(gewone meerderheid voor de aanneming van het besluit)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen amendementen Zie bijlage "Stemmingsuitslagen"

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0502)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode.


11.3. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (stemming)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het beleid van de Europese Unie ter zake [2012/2145(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0503)

Het woord werd gevoerd door:

Jean-Pierre Audy over de stemlijst van zijn fractie.

Alexander Graf Lambsdorff die om hoofdelijke stemming verzocht over paragraaf 93 en amendement 13. Aangezien deze verzoeken niet binnen de gestelde termijn waren ingediend, konden zij niet in aanmerking worden genomen.

Daniel Cohn-Bendit over het verloop van de stemming.


11.4. Mensenrechtenstrategie van de EU (stemming)

Verslag over de herziening van de mensenrechtenstrategie van de EU [2012/2062(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Rui Tavares (A7-0378/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0504)

Het woord werd gevoerd door:

Rui Tavares (rapporteur), vóór de stemming, om Albert Hirschman te gedenken.

Rui Tavares die mondelinge amendementen op paragrafen 43 en 70 indiende, waarop Kinga Gál om een nadere toelichting vroeg. De rapporteur lichtte een en ander toe. De mondelinge amendementen werden in aanmerking genomen.


11.5. Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (stemming)

Verslag met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden betreffende de nieuwe overeenkomst tussen de EU en Rusland [2011/2050(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0505)

Het woord werd gevoerd door:

Werner Schulz om om hoofdelijke stemming over amendement 3 te verzoeken. Bernd Posselt wees erop dat het om een verzoek om hoofdelijke stemming over amendement 2 ging. Aangezien dit verzoek niet binnen de gestelde termijn was ingediend, werd het niet in aanmerking genomen.


11.6. Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 en B7-0571/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0561/2012

(ter vervanging van B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 en B7-0571/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2012)0506)

(Ontwerpresolutie B7-0565/2012 komt te vervallen.)


11.7. Situatie in Oekraïne (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 en B7-0549/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0544/2012

(ter vervanging van B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 en B7-0548/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski en Jan Kozłowski, namens de PPE-Fractie,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki en Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms, Werner Schulz en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0507)

Het woord werd gevoerd door:

Michael Gahler die een mondeling amendement voorstelde op amendement 1.

Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen.

(Ontwerpresolutie B7-0549/2012 komt te vervallen.)


11.8. Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0533/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0508)

Het woord werd gevoerd door:

Libor Rouček die een mondeling amendement op amendement 3 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.

Ingevolge de aanneming van amendement 3 trok de S&D-Fractie haar amendement 2 in.


11.9. Europese staalindustrie (stemming)

Het debat heeft op 20.11.2012 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 20.11.2012).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 13.12.2012 (punt 2 van de notulen van 13.12.2012).

Ontwerpresoluties B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012 en B7-0543/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0540/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0541/2012

(ter vervanging van B7-0541/2012 en B7-0542/2012):

ingediend door de volgende leden:

Amalia Sartori, Herbert Reul, Roberta Angelilli en Jean-Pierre Audy, namens de PPE-Fractie,

Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès en Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0509)

(Ontwerpresolutie B7-0543/2012 komt te vervallen.)


11.10. Een duurzame en concurrerende staalindustrie (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend naar aanleiding van een verzoekschrift van Erminia Mazzoni, namens de Commissie verzoekschriften, overeenkomstig artikel 202, lid 2, van het Reglement, over een nieuwe duurzame en concurrentiële staalindustrie (2012/2905(RSP)) (B7-0550/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0510)

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy die overeenkomstig artikel 15, lid 6, letter d, van het Verdrag betreffende de Europese Unie de Europese Raad verzoekt het Europees Parlement een verslag voor te leggen over de komende bijeenkomst op 13 en 14 december 2012.


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van gisteren)

Verslag Anni Podimata - A7-0396/2012

Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock en David Campbell Bannerman

Verslag Janusz Wojciechowski - A7-0331/2012

Vicky Ford, Petri Sarvamaa, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen en Charles Tannock

Verslag Monika Flašíková Beňová - A7-0383/2012

Paul Murphy, Emer Costello, Mitro Repo, Anna Záborská, Sirpa Pietikäinen en Elena Băsescu

(Stemmingen van vandaag)

Verslag Tatjana Ždanoka - A7-0361/2012

Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu en Sirpa Pietikäinen

Verslag Leonidas Donskis - A7-0377/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Anna Záborská, Elena Băsescu en Bernd Posselt

Verslag Rui Tavares - A7-0378/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan en Seán Kelly

Verslag Hannes Swoboda - A7-0338/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu en Bernd Posselt

Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden - RC-B7-0561/2012

Mitro Repo, Elena Băsescu, Bernd Posselt en Anna Záborská

Situatie in Oekraïne - RC-B7-0544/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan en Bernd Posselt

Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië - B7-0533/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu en Bernd Posselt

Europese staalindustrie - RC-B7-0541/2012

Paul Murphy, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan en Elena Băsescu

°
° ° °

De Voorzitter deelt mede dat de ceremonie ter ere van Václav Havel bij het grote neonhart bij de ingang van het Altiero Spinelli-gebouw op 17 december 2012 om 18.00 uur zal plaatsvinden.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Niccolò Rinaldi was aanwezig op de vergaderingen van 5 mei 2010 et 2 februari 2011, maar zijn naam staat niet op de presentielijst.

Niccolò Rinaldi heeft laten weten dat hij aanwezig was op de vergaderingen van 21 april 2010 en 16 januari 2012, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


15. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 11.12.2012 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


15.1. Situatie in de Democratische Republiek Congo

Ontwerpresoluties B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 en B7-0580/2012

Mariya Gabriel, Corina Creţu, Nicole Kiil-Nielsen, Kristiina Ojuland en Paul Murphy lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Zita Gurmai, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Cristian Dan Preda en Mitro Repo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Eduard Kukan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly en Krzysztof Lisek.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.1 van de notulen van 13.12.2012.


15.2. Discriminatie op grond van kaste in India

Ontwerpresoluties B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 en B7-0581/2012

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake en Paul Murphy lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Eija-Riitta Korhola, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Seán Kelly, Mitro Repo en Bernd Posselt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Gurmai.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.2 van de notulen van 13.12.2012.


16. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


16.1. Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 en B7-0580/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0562/2012

(ter vervanging van B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 en B7-0580/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie,

Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0511)


16.2. Discriminatie op grond van kaste in India (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 en B7-0581/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0564/2012

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0574/2012

(ter vervanging van B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 en B7-0581/2012):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer en Martin Kastler, namens de PPE-Fractie,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle en Maria Badia i Cutchet, namens de S&D-Fractie,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Peter van Dalen en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0512)

Het woord werd gevoerd door:

Barbara Lochbihler die een mondeling amendement voorstelde op amendement 1, dat in aanmerking werd genomen.


17. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


18. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

138

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke

296

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

177

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

328

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

160

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

152

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

263

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

240

0033/2012

Mario Borghezio

14

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

120

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

124

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

92

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

227

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

38


19. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


20. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Speciaal verslag nr. 18/2012 (kwijting 2011) – Steun van de Europese Unie aan Kosovo met betrekking tot de rechtsstaat (N7-0118/2012 - C7-0372/2012 - 2012/2283(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en visserijstatistieken (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

PECH, AGRI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeen¬komst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) uit 1994 betreffende de wijziging van de concessies die zijn opgenomen in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in het kader van hun toetreding tot de Europese Unie (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE))

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

FEMM, ECON

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma Europa voor de burger voor de periode 2014-2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

PETI, AFCO, BUDG, LIBE

- Geconsolideerde jaarrekeningen van de Europese Unie betreffende de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2011 (COM(2012)0436 (COR1) – 2012/2167(DEC)2012/2221(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

alle commissies


21. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 14 januari 2013 t/m 17 januari 2013.


22. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.05 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid