Index 
Proces-verbal
PDF 244kWORD 249k
Joi, 13 decembrie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 3.Industria siderurgică din UE (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 6.Decizii privind anumite documente
 7.Transferuri de credite
 8.Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE *** (dezbatere)
 9.Creșterea economică a UE (dezbatere)
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 11.Votare
  11.1.Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE *** (vot)
  11.2.Regulamentul de procedură al Parlamentului European: modificarea articolului 123 privind declaraţiile scrise şi a articolului 42 privind iniţiativele legislative (vot)
  11.3.Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)
  11.4.Revizuirea strategiei UE privind drepturile omului (vot)
  11.5.Noul acord UE-Rusia (vot)
  11.6.Decizia guvernului israelian de a extinde coloniile din Cisiordania (vot)
  11.7.Situaţia din Ucraina (vot)
  11.8.Raportul intermediar din 2012 privind Albania (vot)
  11.9.Industria siderurgică din UE (vot)
  11.10.O industrie siderurgică sustenabilă şi competitivă (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 15.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  15.1.Situaţia din Republica Democratică Congo
  15.2.Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India
 16.Votare
  16.1.Situaţia din Republica Democratică Congo (vot)
  16.2.Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (vot)
 17.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 18.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 19.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 20.Depunere de documente
 21.Calendarul următoarelor şedinţe
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.30.


2. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada: Sergio Gaetano Cofferati în locul lui Mario Pirillo.


3. Industria siderurgică din UE (propuneri de rezoluţie depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000184/2012) adresată de Amalia Sartori, în numele Comisia pentru industrie, cercetare şi energie, adresată Comisiei: Industria siderurgică din UE (B7-0368/2012)

Dezbaterea a avut loc la 20.11.2012 (punctul 13 al PV din 20.11.2012).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Giles Chichester, în numele Grupului ECR, şi Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la industria siderurgică din UE (B7-0540/2012);

- Roberta Angelilli, Jean-Pierre Audy, András Gyürk, Lena Kolarska-Bobińska, Franck Proust, Herbert Reul, Amalia Sartori, Theodor Dumitru Stolojan şi Salvatore Tatarella, în numele Grupului PPE, referitoare la criza din sectorul siderurgic (B7-0541/2012);

- Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès şi Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D, referitoare la criza din sectorul siderurgic (B7-0542/2012);

- Jacky Hénin, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la industria siderurgică din Uniune (B7-0543/2012);

Vot: punctul 11.9 al PV din 13.12.2012.


4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

Regulamentul delegat al Comisiei din 26.11.2012 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea în mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE (C(2012)8509).

Termenul inițial în care se pot formula obiecțiuni: două luni, începând cu data de primire 3.12.2012

Retrimis fond: TRAN


5. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei privind aprobarea unităților care produc lăstari în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D018799/05 - 2012/2893(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește criteriile microbiologice pentru germeni și normele de eșantionare pentru carcasele de păsări și pentru carnea proaspătă de pasăre (D018801/11 - 2012/2892(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei privind cerințele de certificare pentru importurile în Uniune de germeni și semințe pentru producția de germeni (D018805/08 - 2012/2894(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la completările și modificările privind produsele prevăzute în anexa respectivă (D019712/03 - 2012/2896(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare și rectificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (D021856/08 - 2012/2898(RPS) - termen: 28/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”) (D023041/03 - 2012/2904(RPS) - termen: 04/03/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D023093/03 - 2012/2919(RPS) - termen: 08/03/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexelor IC, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri (Text cu relevanță pentru SEE) (D023574/01 - 2012/2895(RPS) - termen: 27/02/2013)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2007/506/CE și 2007/742/CE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (D023654/02 - 2012/2902(RPS) - termen: 01/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II, III, V și VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D023660/02 - 2012/2917(RPS) - termen: 08/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor la Regulamentele (CE) nr. 1983/2003, (CE) nr. 1738/2005, (CE) nr. 698/2006 și (CE) nr. 377/2008 și (UE) nr. 823/2010 în ceea ce privește clasificarea Internațională standard a educației (D023880/01 - 2012/2897(RPS) - termen: 28/02/2013)
retrimis fond: CULT
aviz: EMPL, ECON

- Regulamentul Comisei de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă perioada 2016-2018, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (D023936/02 - 2012/2913(RPS) - termen: 07/03/2013)
retrimis fond: EMPL

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește îmbunătățirile anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, ciclul 2009-2011 (D023991/01 - 2012/2887(RPS) - termen: 20/02/2013)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește situațiile financiare consolidate, acordurile comune și prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități: Orientări de tranziție (modificări la standardele internaționale de raportare financiară 10, 11 și 12) (D023992/01 - 2012/2888(RPS) - termen: 21/02/2013)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 272/2009 în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor, aerosolilor și gelurilor în aeroporturile din UE (D024166/02 - 2012/2903(RPS) - termen: 01/03/2013)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea fosfatului tricalcic [E 341 (iii)] în preparatele nutritive destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică (D024413/02 - 2012/2914(RPS) - termen: 07/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea ascorbatului de sodiu (E 301) în preparatele de vitamina D destinate utilizării în produsele alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică (D024415/02 - 2012/2918(RPS) - termen: 08/03/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de corectare a versiunilor în limbile spaniolă și suedeză ale Regulamentului (UE) nr. 475/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 1 și Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) 19 (D024815/01 - 2012/2916(RPS) - termen: 07/03/2013)
retrimis fond: ECON
aviz: JURI


6. Decizii privind anumite documente

Sesizare comisii

EMPL

- Punerea în aplicare a Directivei 2004/25/CE privind ofertele publice de cumpărare (2012/2262(INI))
retrimis fond: JURI
aviz: EMPL

TRAN

- Gazele fluorurate cu efect de seră (COM(2012)0643 - C7-0370/2012 - 2012/0305(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO, TRAN

BUDG

- Înființarea Corpului European de Voluntari pentru Ajutorul Umanitar - Voluntarii UE pentru Ajutor Umanitar (COM(2012)0514 - C7-0303/2012 - 2012/0245(COD))
retrimis fond: DEVE
aviz: EMPL, BUDG

INTA

- Gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: CULT, ITRE, INTA, IMCO

IMCO

- Documente cu informaţii cheie referitoare la produsele de investiţii (COM(2012)0352 - C7-0179/2012 - 2012/0169(COD))
retrimis fond: ECON
aviz: JURI, LIBE, IMCO

- Modificarea Directivei 2006/66/CE (introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, JURI, IMCO

Modificare privind sesizarea comisiilor (articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliul privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal (COM(2012)0363- 2012/0193 (COD))

retrimis fond : CONT

aviz : ECON, JURI, JURI (art. 37), LIBE


7. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 40/2012 aferente Comisiei (N7-0109/2012 - C7-0351/2012 - 2012/2266(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 41/2012 aferente Comisiei (N7-0110/2012 - C7-0352/2012 - 2012/2267(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 42/2012 aferente Comisiei (N7-0111/2012 - C7-0353/2012 - 2012/2268(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 43/2012 aferente Comisiei (N7-0112/2012 - C7-0354/2012 - 2012/2269(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 44/2012 aferente Comisiei (N7-0113/2012 - C7-0355/2012 - 2012/2270(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 45/2012 aferente Comisiei (N7-0114/2012 - C7-0356/2012 - 2012/2271(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 46/2012 aferente Comisiei (N7-0115/2012 - C7-0357/2012 - 2012/2272(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 47/2012 aferente Comisiei (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 51/2012 aferente Comisiei (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 53/2012 aferente Comisiei (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 54/2012 aferente Comisiei (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 55/2012 aferente Comisiei (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

°
° ° °

În conformitate cu articolele 22 și 24 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiiuni la adresa proiectului prezentat de Serviciul European de Acțiune Externă cu privire la transferul de credite 4/2012.

În conformitate cu articolele 22 și 24 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu formuleze obiecțiiuni la adresa proiectului prezentat de Curtea de Justiție cu privire la transferurile de credite 6/2012 și 7/2012.


8. Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

Tatjana Ždanoka a prezentat recomandarea.

A intervenit Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Anna Hedh, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, John Bufton, în numele Grupului EFD, Charles Tannock, cu privire la atribuirea timpului afectat luărilor de cuvânt, Auke Zijlstra, neafiliat, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Ivo Vajgl, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Andreas Mölzer, Hubert Pirker, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Michael Cashman, Oldřich Vlasák şi Salvatore Iacolino. Preşedintele a comunicat că va sesiza Biroul cu privire la chestiunea armonizării gestiunii dezbaterilor de către președinții de ședință.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Csaba Sógor, Erminia Mazzoni şi Marco Scurria.

Au intervenit: Viviane Reding şi Tatjana Ždanoka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 13.12.2012.


9. Creșterea economică a UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000164/2012) adresată de Syed Kamall şi James Elles, în numele Grupului ECR, adresată Comisiei: Creșterea economică UE (B7-0369/2012)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000209/2012) adresată de Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric şi Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, adresată Comisiei: Creşterea economică a Uniunii Europene (B7-0371/2012)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000210/2012) adresată de Hannes Swoboda şi Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, adresată Comisiei: Creșterea în UE (B7-0372/2012)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000211/2012) adresată de Jürgen Creutzmann, Toine Manders, Nadja Hirsch şi Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, adresată Comisiei: Creşterea economică în Uniunea Europeană (B7-0551/2012).

Malcolm Harbour, Thomas Händel, Elisa Ferreira şi Jürgen Creutzmann, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Thomas Händel, au dezvoltat întrebările.

Viviane Reding (vicepreşedintă a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Elisa Ferreira, Alejandro Cercas, în numele Grupului S&D, Toine Manders, în numele Grupului ALDE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Paulo Rangel, Liem Hoang Ngoc, Nadja Hirsch, Tadeusz Cymański, Inês Cristina Zuber şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Leonardo Domenici, Liam Aylward, Martina Anderson, Marita Ulvskog şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati şi Antonio Masip Hidalgo.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 11.45 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna luni, 17 decembrie 2012, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecţii unitare prin brevet (00072/2011/LEX - C7-0412/2012 - 2011/0093(COD))

°
° ° °

Au intervenit Ashley Fox, în legătură Hotărârea pronunţată la 13 decembrie 2012 de Curtea de Justiţie în cauzele conexate C-237/11 și C-238/11 privind calendarul perioadelor de sesiune al Parlamentului European pentru anul 2012 și, respectiv, pentru anul 2013, şi Joseph Daul, referitor la acelaşi subiect.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [10449/2012 - C7-0169/2012- 2011/0431(APP)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Tatjana Ždanoka (A7-0361/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2012)0501)


11.2. Regulamentul de procedură al Parlamentului European: modificarea articolului 123 privind declaraţiile scrise şi a articolului 42 privind iniţiativele legislative (vot)

Raport privind modificarea articolelor 123 și 42 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European: declarații scrise și inițiative legislative [2011/2058(REG)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

(Majoritate calificată) pentru adoptarea amendamentelor
(Majoritate simplă) pentru adoptarea deciziei
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

TEXTUL REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ

Amendamente adoptate a se vedea anexa „Rezultatele voturilor”

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2012)0502)

Noile dispoziţii intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de sesiune.


11.3. Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)

Raport referitor la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2012/2145(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0503)

Intervenţii

Jean-Pierre Audy privind lista de votare a grupului său.

Alexander Graf Lambsdorff pentru a solicita votarea prin apel nominal a alineatului (93) şi a amendamentului 13. Întrucât aceste cereri au fost exprimate după expirarea termenului, nu au putut fi luate în considerare.

Daniel Cohn-Bendit, privind desfăşurarea votului.


11.4. Revizuirea strategiei UE privind drepturile omului (vot)

Raport referitor la revizuirea strategiei UE privind drepturile omului [2012/2062(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Rui Tavares (A7-0378/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0504)

Intervenţii

Rui Tavares (raportor), înaintea votării, pentru a-l omagia pe Albert Hirschman.

Rui Tavares pentru a prezenta amendamente orale la alineatele (43) şi (70); Kinga Gál a solicitat explicaţii cu privire la acestea. Întrucât raportorul a oferit clarificările solicitate, amendamentele orale au fost reţinute.


11.5. Noul acord UE-Rusia (vot)

Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile noului acord UE-Rusia [2011/2050(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Hannes Swoboda (A7-0338/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0505)

Intervenţii

Werner Schulz pentru a solicita votarea prin apel nominal a amendamentului (3). Bernd Posselt pentru a preciza că este vorba de o solitare de vot prin apel nominal a amendamentului 2. Întrucât această cerere a fost exprimată după expirarea termenului, nu a putut fi luată în considerare.


11.6. Decizia guvernului israelian de a extinde coloniile din Cisiordania (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0561/2012, B7-0565/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 şi B7-0571/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0561/2012

(care înlocuieşte B7-0561/2012, B7-0566/2012, B7-0567/2012, B7-0568/2012, B7-0569/2012 şi B7-0571/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Emer Costello, Pino Arlacchi şi Richard Howitt, în numele Grupului S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2012)0506)

(Propunerea de rezoluţie B7-0565/2012 a devenit caducă.)


11.7. Situaţia din Ucraina (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012, B7-0548/2012 şi B7-0549/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0544/2012

(care înlocuieşte B7-0544/2012, B7-0545/2012, B7-0546/2012, B7-0547/2012 şi B7-0548/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Michael Gahler, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski şi Jan Kozłowski, în numele Grupului PPE,

Libor Rouček, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Bogusław Liberadzki şi Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D,

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms, Werner Schulz şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2012)0507)

Intervenţie

Michael Gahler pentru a propune un amendament oral la amendamentul 1.

Dat fiind că mai mult de patruzeci de deputaţi s-au opus luării în considerare a acestui amendament oral, acesta nu a fost reţinut.

(Propunerea de rezoluţie B7-0549/2012 a devenit caducă.)


11.8. Raportul intermediar din 2012 privind Albania (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0533/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0508)

Intervenţie

Libor Rouček pentru a propune un amendament oral la amendamentul 3, care a fost reţinut.

Ca urmare a adoptării amendamentului 3, Grupul S&D şi-a retras amendamentul 2.


11.9. Industria siderurgică din UE (vot)

Dezbaterea a avut loc la 20.11.2012 (punctul 13 al PV din 20.11.2012).

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 13.12.2012 (punctul 2 al PV din 13.12.2012).

Propuneri de rezoluţii B7-0540/2012, B7-0541/2012, B7-0542/2012 şi B7-0543/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0540/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0541/2012

(care înlocuieşte B7-0541/2012 şi B7-0542/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Amalia Sartori, Herbert Reul, Roberta Angelilli şi Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE,

Patrizia Toia, Alejandro Cercas, Pervenche Berès şi Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului S&D.

Adoptat (P7_TA(2012)0509)

(Propunerea de rezoluţie B7-0543/2012 a devenit caducă.)


11.10. O industrie siderurgică sustenabilă şi competitivă (vot)

Propunere de rezoluţie depusă pe baza unei petiţii de Erminia Mazzoni, în numele Comisiei pentru petiții, în conformitate cu articolul 202 alineatul (2)din Regulamentul de procedură, referitoare la o nouă industrie siderurgică durabilă și competitivă (pe baza unei petiții primite) (2012/2905 (RSP)) (B7-0550/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0510)

°
° ° °

A intervenit Jean-Pierre Audy, pentru a solicita prezentarea de către Consiliul European, în conformitate cu articolul 15 alineatul (6) litera (d) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a unui raport în Parlamentul European privind reuniunea sa viitoare din13 şi 14 decembrie 2012.


12. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

(Votul din ziua precedentă)

Raport Anni Podimata - A7-0396/2012

Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Sirpa Pietikäinen, Charles Tannock şi David Campbell Bannerman

Raport Janusz Wojciechowski - A7-0331/2012

Vicky Ford, Petri Sarvamaa, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen şi Charles Tannock

Raport Monika Flašíková Beňová - A7-0383/2012

Paul Murphy, Emer Costello, Mitro Repo, Anna Záborská, Sirpa Pietikäinen şi Elena Băsescu

(Vot)

Raport Tatjana Ždanoka - A7-0361/2012

Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu şi Sirpa Pietikäinen

Raport Leonidas Donskis - A7-0377/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Anna Záborská, Elena Băsescu şi Bernd Posselt

Raport Rui Tavares - A7-0378/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan şi Seán Kelly

Raport Hannes Swoboda - A7-0338/2012

Mitro Repo, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu şi Bernd Posselt

Decizia guvernului israelian de a extinde coloniile din Cisiordania - RC-B7-0561/2012

Mitro Repo, Elena Băsescu, Bernd Posselt şi Anna Záborská

Situaţia din Ucraina - RC-B7-0544/2012

Monica Luisa Macovei, Mitro Repo, Adam Bielan şi Bernd Posselt

Raportul intermediar din 2012 privind Albania - B7-0533/2012

Mitro Repo, Charles Tannock, Elena Băsescu şi Bernd Posselt

Industria siderurgică din UE - RC-B7-0541/2012

Paul Murphy, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan şi Elena Băsescu

°
° ° °

Preşedintele a comunicat că ceremonia în onoarea lui Václav Havel va avea loc în jurul instalaţiei în formă de inimă de la intrarea clădirii Altiero Spinelli la 17 decembrie 2012, la ora 18.00.


13. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.50, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

14. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Niccolò Rinaldi a fost prezent la şedinţele din 5 mai 2010 şi 2 februarie 2011, dar numele său nu apare pe lista de prezenţă.

Niccolò Rinaldi a adus la cunoştinţă faptul că a fost prezent la şedinţele din 21 aprilie 2010 şi 16 ianuarie 2012, dar că numele său nu apare pe lista de prezenţă.


15. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 11.12.2012)


15.1. Situaţia din Republica Democratică Congo

Propunerile de rezoluţii B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 şi B7-0580/2012

Mariya Gabriel, Corina Creţu, Nicole Kiil-Nielsen, Kristiina Ojuland şi Paul Murphy au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Zita Gurmai, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Cristian Dan Preda şi Mitro Repo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Eduard Kukan, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly şi Krzysztof Lisek.

A intervenit Dacian Cioloş (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.1 al PV din 13.12.2012.


15.2. Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India

Propunerile de rezoluţii B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 şi B7-0581/2012

Peter van Dalen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Lochbihler, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake şi Paul Murphy au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Eija-Riitta Korhola, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Seán Kelly, Mitro Repo şi Bernd Posselt.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Zita Gurmai.

A intervenit Dacian Cioloş (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.2 al PV din 13.12.2012.


16. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


16.1. Situaţia din Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 şi B7-0580/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0562/2012

(care înlocuieşte B7-0562/2012, B7-0563/2012, B7-0570/2012, B7-0572/2012, B7-0573/2012, B7-0579/2012 şi B7-0580/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler, Edit Bauer, Anne Delvaux şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Creţu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Minodora Cliveti şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D,

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Oldřich Vlasák şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL,

Fiorello Provera, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2012)0511)


16.2. Discriminarea pe baza apartenenței la o castă care are loc în India (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0564/2012, B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 şi B7-0581/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0564/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0574/2012

(care înlocuieşte B7-0574/2012, B7-0575/2012, B7-0576/2012, B7-0577/2012, B7-0578/2012 şi B7-0581/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Edit Bauer şi Martin Kastler, în numele Grupului PPE,

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilio Menéndez del Valle şi Maria Badia i Cutchet, în numele Grupului S&D,

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE,

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2012)0512)

Intervenţie

Barbara Lochbihler a depus un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reţinut.


17. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


18. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

138

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke

296

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

177

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

328

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

160

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

152

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

263

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

240

0033/2012

Mario Borghezio

14

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

120

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

124

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

92

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

227

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

38


19. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


20. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Special Report No 18/2012 (2011 discharge) – European Union Assistance to Kosovo related to the rule of law (N7-0118/2012 - C7-0372/2012 - 2012/2283(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

AFET

Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile.

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anumitor acte normative din domeniul statisticilor privind agricultura și pescuitul (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

PECH, AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană şi Republica Madagascar de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părţi (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cursul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

FEMM, ECON

- Propunere de regulament al Consiliului de instituire, pentru perioada 2014 – 2020, a programului „Europa pentru cetățeni” (COM(2011)0884 - C7-0411/2012)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

PETI, AFCO, BUDG, LIBE

- Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene – Exerciţiul financiar 2011 (COM(2012)0436 (COR1) – 2012/2167(DEC)2012/2221(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

toate comisiile


21. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 14 ianuarie 2013 şi 17 ianuarie 2013.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.05.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Omarjee, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Vadim Tudor, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate