Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2061(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0390/2012

Ingivna texter :

A7-0390/2012

Debatter :

PV 14/01/2013 - 20
CRE 14/01/2013 - 20

Omröstningar :

PV 15/01/2013 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0005

Protokoll
Måndagen den 14 januari 2013 - Strasbourg

20. Information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar [2012/2061(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Veronica Lope Fontagné för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Thomas Händel för GUE/NGL-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti och Elisabeth Morin-Chartier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă och Inés Ayala Sender.

Talare: László Andor och Alejandro Cercas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 15.1.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy