Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2901(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Разисквания :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 14 януари 2013 г. - Страсбург

21. Гаранция за младите хора (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000219/2012) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Гаранция за младежта (B7-0554/2012)

Pervenche Berès разви въпроса.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса

Изказаха се: Csaba Őry, от името на групата PPE, Alejandro Cercas, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová и Eider Gardiazábal Rubial.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Olga Sehnalová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Димитър Стоянов, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Seán Kelly.

Изказа се László Andor.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, относно гаранция за младежта (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 16.1.2013.

Правна информация - Политика за поверителност