Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2901(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000219/2012 (B7-0554/2012)

Debatter :

PV 14/01/2013 - 21
CRE 14/01/2013 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 14 januari 2013 - Strasbourg

21. Ungdomsgaranti (debatt)
CRE

Muntlig fråga (O-000219/2012) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Ungdomsgarantin (B7-0554/2012)

Pervenche Berès utvecklade frågan.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová och Eider Gardiazábal Rubial.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zofija Mazej Kukovič och Olga Sehnalová.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Seán Kelly.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet EMPL, om ungdomsgarantin (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 16.1.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy