Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 14 януари 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявление на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Проверка на пълномощията
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.График на месечните сесии на Европейския парламент – 2013 година
 9.Решение относно започването на междуинституционални преговори (член 70а от Правилника)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 11.Последващи действия след искане за снемане на имунитет
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 15.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 16.Отпаднали писмени декларации (член 123, параграф 7 от Правилника за дейността)
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.Ред на работа
 20.Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (разискване)
 21.Гаранция за младите хора (разискване)
 22.Градското преустройство като фактор, допринасящ за икономическия растеж - Оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване - Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика - Фонд "Солидарност" на Европейския съюз - изпълнение и прилагане (разискване)
 23.Административно-процесуално право на ЕС (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Стратегия на ЕС за региона на Африканския рог (кратко представяне)
 26.Свързани с развитието аспекти на правата върху интелектуалната собственост върху генетичните ресурси (кратко представяне)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (189 kb) Присъствен списък (59 kb) 
 
Протокол (221 kb) Присъствен списък (50 kb) 
 
Протокол (252 kb) Присъствен списък (71 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност