Показалец 
Протокол
PDF 252kWORD 221k
Понеделник, 14 януари 2013 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявление на председателството
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Проверка на пълномощията
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.График на месечните сесии на Европейския парламент – 2013 година
 9.Решение относно започването на междуинституционални преговори (член 70а от Правилника)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 11.Последващи действия след искане за снемане на имунитет
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 15.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 16.Отпаднали писмени декларации (член 123, параграф 7 от Правилника за дейността)
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.Ред на работа
 20.Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (разискване)
 21.Гаранция за младите хора (разискване)
 22.Градското преустройство като фактор, допринасящ за икономическия растеж - Оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване - Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика - Фонд "Солидарност" на Европейския съюз - изпълнение и прилагане (разискване)
 23.Административно-процесуално право на ЕС (разискване)
 24.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 25.Стратегия на ЕС за региона на Африканския рог (кратко представяне)
 26.Свързани с развитието аспекти на правата върху интелектуалната собственост върху генетичните ресурси (кратко представяне)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което осъжда убийството на тримата кюрдски активисти Sakine Cansiz, Leyla Söylemez и Fidan Dogan в миналата сряда в Париж. Той подчерта, че в залата присъстват родителите, сестрата и братът на Fidan Dogan и представи съболезнования от страна на Парламента на семействата на трите жертви.


4. Състав на Парламента

Италианските компетентни органи съобщиха за избирането на Rosario Crocetta за председател на област Сицилия считано от 17 декември 2012 г. и назначаването на Francesca Barracciu за негов заместник считано от същата дата.

В съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи избори и с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника, Парламентът обявява мястото на Rosario Crocetta за свободно, считано от 17 декември 2012 г., и приема за сведение назначаването на Francesca Barracciu за член на Европейския парламент считано от същата дата.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника до проверка на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Francesca Barracciu заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подала предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Frieda Brepoels представи оставката си като член на Европейския парламент, която влиза в сила считано от 31 януари 2013 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Българските компетентни органи уведомиха за назначаването на Преслав Борисов като член на Европейския парламент на мястото на Илиaна Ивaнова, считано от 1 януари 2013 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Преслав Борисов заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Румънските компетентни органи уведомиха за назначаването на George Becali н националния парламент считано от 19 декември 2012 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

Румънските компетентни органи уведомиха за назначаването на Dan Dumitru Zamfirescu като член на Европейския парламент на мястото на George Becali, считано от 9 януари 2013 г .

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Dan Dumitru Zamfirescu заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


5. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Гръцките компетентни органи отправиха до председателя искане за снемане на парламентарния имунитет на Spyros Danellis в рамките на текущо производство в прокуратурата в Крит.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.


6. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взе решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Justina Vitkauskaite, считано от 21 ноември 2012 г., и на Моника Ханс Панайотова, считано от 6 декември 2012 г.


7. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата EFD следните искания за назначаване:

комисия PECH: John Stuart Agnew на мястото на Nigel Farage

Делегация за връзки с Израел: Преслав Борисов на мястото на Моника Ханс Панайотова

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия: Преслав Борисов

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


8. График на месечните сесии на Европейския парламент – 2013 година

Председателският съвет съобщи предложението си за график на месечните сесии през 2013 година.

Предложенията са следните:

- от 14 до 17 януари

- от 4 до 7 февруари

- от 11 до 14 март

- от 15 до 18 април

- от 20 до 23 май

- от 10 до 13 юни

- от 1 до 4 юли

- от 9 до 12 септември

- от 7 до 10 остомври

- от 21 до 24 октомври

- от 18 до 21 ноември

- от 9 до 12 декември.

Срокът за внасяне на изменения е вторник, 15 януари 2013 г. в 19 ч.

Гласуването ще се проведе в сряда, 16 януари 2013 г.


9. Решение относно започването на междуинституционални преговори (член 70а от Правилника)

Председателят съобщи, че в съответствие с член 70а от Правилника, е получил от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи три предложения за решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях:

- Предложение за решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях мандат във връзка с предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

- Предложение за решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях мандат във връзка с с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

- Предложение за решение относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях мандат във връзка с с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Предложенията за решение са преведени на всички официални езици и са на разположение в рубриката "Séance en direct".

Ако нито една политическа група или най-малко 40 членове на Европейския парламент не поискат разглеждането им с разискване и гласуване в срок от 48 часа, решенията се считат за приети.


10. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят съобщи, че заедно с председателя на Съвета ще пристъпи към подпиването на следните шест акта във вторник, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))


11. Последващи действия след искане за снемане на имунитет

Вследствие на решението на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. за снемане на имунитета на Georgios Toussas в рамките на процедура в Първоинстанционния съд на Пирея(точка 6.5 от протокола от 1.12.2011 г.), гръцките компетентни органи съобщиха на Парламента, съгласно член 7, параграф 9 от Правилника, за приключването на съответното съдебно производство.

Горепосоченото съобщение ще бъде предадено за сведение на комисията JURI .


12. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия през септември 2012 г., е на разположение на сайта Séance en direct.

Съобщението на Комисията относно действията, предприети вследствие на позициите и резолюциите на Парламента, приети по време на първата и втората месечни сесии през октомври 2012 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


13. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи

- Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за за асоцииране между Европейските общности и техните държави, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно рамково споразумение между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания за общите принципи на участие на Хашемитското кралство Йордания в програми на Съюза;

- Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания, за период от две години.


14. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (C(2012)8370)

Срок за възражения: три месеца, считано от датата на получаване 19 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON; JURI (член 50 от Правилника за дейността на ЕП)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2012)9454)

Срок за възражения : два месеца, считано от датата на получаване 18 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на правила, свързани с процедурата по предоставяне на преференции по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2012)9460)

Срок за възражения: два месеца, считано от датата на получаване 18 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции (C(2012)9586)

Срок за възражения: един месец, считано от датата на получаване 19 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг, задължението за клиринг, публичния регистър, достъпа до място за търговия, нефинансовите контрагенти и техниките за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг чрез централен контрагент (C(2012)9593)

Срок за възражения: един месец, считано от датата на получаване 19 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (C(2012)9602)

Срок за възражения: един месец, считано от датата на получаване 19 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи данните, които се публикуват и предоставят от регистрите на трансакции, и оперативните стандарти за обобщаване, сравняване и достъп до данните (C(2012)9603)

Срок за възражения: един месец, считано от датата на получаване 19 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно капиталовите изисквания за централните контрагенти (C(2012)9614)

Срок за възражения:: един месец, считано от датата на получаване 19 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията към централните контрагенти (C(2012)9623)

Срок за възражения: един месец, считано от датата на получаване 19 декември 2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


15. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000217/2012) зададен от Vital Moreira и Cristiana Muscardini, от името на комисията INTA, към Комисията: Регламент за задължително обозначаване на произхода на някои продукти, внесени от трети държави (B7-0552/2012);

- (O-000218/2012) зададен от Vital Moreira, от името на комисията INTA, към Комисията: Състоянието на търговските преговори с Меркосур (B7-0553/2012);

- (O-000219/2012) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Гаранция за младежта (B7-0554/2012);

- (O-000208/2012) зададен от Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab и Daniel Caspary, от името на групата PPE, към Комисията: Осъвременяване на Митническия кодекс и въвеждане на списък от непреференциални правила за произход (B7-0101/2013);

- (O-000213/2012) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Модернизиране на държавната помощ (B7-0102/2013);

- (O-000220/2012) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Правилото за "една чанта за ръчен багаж", наложено от някои авиокомпании (B7-0103/2013);

- (O-000221/2012) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Преразглеждане на Директива 96/53/ЕО за определяне на максимално допустимите размери и на максимално допустимото тегло за определени пътни превозни средства (B7-0104/2013);

- (O-000001/2013) зададен от Silvana Koch-Mehrin, от името на групата ALDE, към Комисията: Осъвременяване на Митническия кодекс и въвеждане на списък от непреференциални правила за произход (B7-0105/2013).


16. Отпаднали писмени декларации (член 123, параграф 7 от Правилника за дейността)

Писмени декларации № 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 123, параграф 7 от Правилника за дейността отпадат.


17. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

19 декември 2012 г.

Barbara Schneider (№ 1470/2012); (име с поверителен характер) (№ 1471/2012); Dirk Scherer (№ 1472/2012); (име с поверителен характер) (№ 1473/2012); Isam Eshibani (№ 1474/2012); (име с поверителен характер) (№ 1475/2012); Silke Hofmann (№ 1476/2012); Lasse Schuldt (6 подписа) (№ 1477/2012); Daniel Brückner (№ 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (№ 1479/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1480/2012); Susanne Anzengruber (№ 1481/2012); Timo Müller (№ 1482/2012); Wolfgang Obermüller (№ 1483/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1484/2012); Vera Artz (№ 1485/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1486/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1487/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1488/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1489/2012); Gerrie Kok (№ 1490/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово "Анна Политковская")) (№ 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (№ 1493/2012); Krisztina Orosz (№ 1494/2012); Zsolt Néveri (№ 1495/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (№ 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43000 подписа) (№ 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 подписа) (№ 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 подписа) (№ 1500/2012); Paula Pereira (№ 1501/2012); Teresa Jakubowska (№ 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (№ 1503/2012); Chantal Maynard (№ 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 подписа) (№ 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (№ 1506/2012); Rosella Lucente (№ 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (№ 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (№ 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 подписа) (№ 1510/2012); Vincenzo Iezzone (№ 1511/2012); Andreino Della Bona (№ 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (№ 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (№ 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (№ 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 подписа) (№ 1516/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1517/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (№ 1519/2012); Erik Dale (№ 1520/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1521/2012); Pierre Perri (№ 1522/2012); Marc Fiammante (№ 1523/2012); Flavio Miccono (№ 1524/2012); Fariborz Arya (№ 1525/2012); Andree May Shand (№ 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (№ 1527/2012); Graham Smith (№ 1528/2012); Andrew Fitzgerald (№ 1529/2012); Trudy Carroll (№ 1530/2012); Alain Saiche (№ 1531/2012); Boriss Dunajevskis (№ 1532/2012); Monika Pape (№ 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (№ 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (№ 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (№ 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17953 подписа) (№ 1537/2012); Jeanne Zanella (№ 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (№ 1539/2012); Liz Gaffer (15000 подписа) (№ 1540/2012); Nicholas Crossin (№ 1541/2012); Denis Gallo (№ 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (№ 1543/2012); Savvas Mikropoulos (№ 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (№ 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (№ 1546/2012); Christian Paulussen (№ 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (№ 1548/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1549/2012); M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (№ 1550/2012); Frank Wegner (№ 1551/2012); Dieter Schroder (№ 1552/2012); Georg Kuhn (№ 1553/2012); Eike Riemann (№ 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (№ 1555/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1556/2012); Vasile Capra (№ 1557/2012); Ria Hermanns (№ 1558/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1559/2012).

11 януари 2013 г.

Emanuel Kroemer (№ 1560/2012); Dariusz Ciotucha (№ 1561/2012); Anna Kotlińska (№ 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (№ 1563/2012); Aneta Mrugała (№ 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (№ 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (№ 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (№ 1567/2012); Georgios Choustoulakis (№ 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (№ 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 подписа) (№ 1570/2012); Váncsa Györgyné (№ 1571/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1572/2012); Johannes Tilman (№ 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (№ 1574/2012); Michael Maier (№ 1575/2012); Rolf Juschkewitz (№ 1576/2012); Jacqueline Cadell (№ 1577/2012); M Moreau (№ 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (№ 1579/2012); Kenneth Price (№ 1580/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1581/2012); W. van Deijl (№ 1582/2012); Nordine Gheraissa (№ 1583/2012); Jurgis Andriuška (№ 1584/2012); Bernard Delforge (№ 1585/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1586/2012); Hal Wilson (№ 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (№ 1588/2012); Marco Da Prato (№ 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (№ 1590/2012); Matilde Ducco (№ 1591/2012); Philippe Bornes (№ 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (№ 1593/2012); Heiner Schwab (№ 1594/2012); Fritz Schachtner (№ 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 подписа) (№ 1596/2012); Joachim Schroeder (№ 1597/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1598/2012); Gianna Gérbrandt (№ 1599/2012); Angelika Kraus (№ 1600/2012); Beata Kostorz (№ 1601/2012); Margot Mar (№ 1602/2012); Ralf Friedrich (№ 1603/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1604/2012); Matthias Ferrari (№ 1605/2012); Oliver Koch (№ 1606/2012); Barbara Schneider (№ 1607/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1608/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1609/2012); Michael Leßmann (№ 1610/2012); Kinga Katalin Toth (№ 1611/2012); Dirk Graupner (№ 1612/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1613/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (№ 1615/2012); Martina Schachtner (№ 1616/2012); Gunars Ruskulis (№ 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (№ 1618/2012); Evelien Leloux (№ 1619/2012); Wim Hamhuis (№ 1620/2012); Konstantin Krastev (№ 1621/2012); Renata Nowosadzka (№ 1622/2012); Hieronim Więcek (№ 1623/2012); Janina Rutkowska (№ 1624/2012); Magdalena Michalczyk (№ 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (№ 1626/2012); Gábor Kale (№ 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (№ 1628/2012); Csaba Gál (10 подписа) (№ 1629/2012); Marios Achilleos (№ 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (№ 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (№ 1632/2012); Mara Bizzotto (№ 1633/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1634/2012); Michele Sierchio (№ 1635/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (№ 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (№ 1638/2012); Sara Vasconi (№ 1639/2012); George Daniel Piciorea (№ 1640/2012); ( име с поверителен характер) (№ 1641/2012); Vasile Toma (№ 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (№ 1643/2012); Alberto Puglia (№ 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (№ 1645/2012); Josef Greiner (№ 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (№ 1647/2012); Leszek Kubczyk (№ 1648/2012); Stanisław Pietyra (№ 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I ) (№ 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (№ 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (№ 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (№ 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (№ 1654/2012); Stavros Agorastos (№ 1655/2012); Zoltán Lomnici (№ 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (№ 1657/2012); Cvetan Vetsov (№ 1658/2012).


18. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии, докладите

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (преработка) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - ECON - Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - ECON - Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (преработка) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - CONT - Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (2012/2061(INI)) - EMPL - Докладчик: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати (преработен текст) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - ENVI - Докладчик: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - PECH - Докладчик: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - ENVI - Докладчик: Richard Seeber (A7-0397/2012)

- Доклад относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз - изпълнение и прилагане (2012/2075(INI)) - REGI - Докладчик: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

- ***IДоклад относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за данъчно облагане в Европейския съюз за периода 2014 — 2020 г. („Фискалис 2020“) и за отмяна на Решение №1482/2007/ЕО (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - ECON - Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

- Доклад относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации (2012/2028(INI)) - ECON - Докладчик: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - ITRE - Докладчик: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - CULT - Докладчик: Doris Pack (A7-0405/2012)

- Доклад относно новото градоустройство като фактор, допринасящ за икономическия растеж в рамките на политиката на сближаване на ЕС (2011/2311(INI)) - REGI - Докладчик: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

- *Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - ITRE - Докладчик: Peter Skinner (A7-0407/2012)

- Доклад относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог (2012/2026(INI)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A7-0408/2012)

- ***Препоръка относно предложението за решение на Съвета за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - AFET - Докладчик: Mario Mauro (A7-0411/2012)

- Доклад относно изменението на член 15, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация (2012/2020(REG)) - AFCO - Докладчик: Carlo Casini (A7-0412/2012)

- ***IДоклад предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014—2020г.) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - ITRE - Докладчик: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

- Доклад относно оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване (2011/2312(INI)) - REGI - Докладчик: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

- Доклад относно свързани с развитието аспекти на правата върху интелектуалната собственост върху генетичните ресурси: отражението върху намаляването на бедността в развиващите се страни (2012/2135(INI)) - DEVE - Докладчик: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

- Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014–2020 г. (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - CULT - Докладчик: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

- Доклад относно публичните финанси в ИПС през 2011 и 2012 г. (2011/2274(INI)) - ECON - Докладчик: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

- Доклад относно Специален доклад № 13/2011 на Сметната палата, озаглавен „Успява ли контролът на митническа процедура 42 да предотврати и открие случаите на укриване на ДДС?“ (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A7-0426/2012)

- ***Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на допълнителния протокол от Нагоя—Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - ENVI - Докладчик: Matthias Groote (A7-0429/2012)

- ***Препоръка относно предложение за решение на Съвета за сключване на временното споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - INTA - Докладчик: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

- Доклад относно отношенията между ЕС и Китай (2012/2137(INI)) - AFET - Докладчик: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

- Доклад относно ролята на политиката на ЕС на сближаване и на участниците в нея в прилагането на новата европейска енергийна политика (2012/2099(INI)) - REGI - Докладчик: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2) от членове на Парламента, предложенията за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu Silvia-Adriana Ţicău. Предложение за резолюция относно спирането на насилието срещу жени в Индия (B7-0023/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Nuno Melo. Предложение за резолюция относно необходимостта от правна уредба във връзка с член 85 от Договора за функционирането на Европейския съюз (B7-0582/2012)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


19. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

°
° ° °

Изказа се Peter van Dalen относно възможността за включване в дневния ред на следващата месечна сесия разискване относно отпускането на финансиране от Съюза за Египет.

Изказа се Jörg Leichtfried относно осъждането от австрийското правосъдие на бивш европейски депутат.

°
° ° °

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през януари 2013 г. (PE 500.369/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Изказа се Charles Tannock по искане на неговата група за включване в дневния ред за вторник, 15 януари 2013 г. на разискване относно Мали, в присъствието на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) (Председателят отбеляза, че искането не е получено в предвидения срок).

Изказаха се: Arnaud Danjean, който подкрепи искането, Hannes Swoboda, за да поиска разискването да се проведе през февруари в присъствието на г-жа Catherine Ashton и Rebecca Harms, за да поясни, че г-жа Ashton може да присъства във вторник и за да подкрепи искането на Charles Tannock. Председателят съобщи, че г-жа Catherine Ashton е обявила, че няма да може да присъства по време на месечната сесия през февруари 2013 г.

Изказа се Chris Davies по същия въпрос.

Председателят уточни, че ще помоли г-жа Catherine Ashton да присъства на заседанието в сряда.

Изказа се László Andor (член на Комисията), за да съобщи, че ж-жа Catherine Ashton може да дойде във вторник, а не в сряда.

Председателят съобщи на заседанието, че Парламентът ще отправи официално искане до Catherine Ashton с оглед тя да присъства в сряда..

Сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността):

Изказа се Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, за да поиска точката „Положението на правата на човека в Бахрейн“ да бъде заменена от точка „Убийство на кюрдски активисти в Париж“.

Изказаха се: Charles Tannock, за да подкрепи това искане, и Hannes Swoboda, който поиска въпросът да бъде включен в дневния ред на следващата месечна сесия в рамките на разискване относно мирния процес между турските органи на властта и кюрдите.

С това редът на работа е определен.


20. Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането [2012/2061(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas представи доклада.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Veronica Lope Fontagné, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Jelko Kacin, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti и Elisabeth Morin-Chartier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: László Andor и Alejandro Cercas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 15.1.2013.


21. Гаранция за младите хора (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000219/2012) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, към Комисията: Гаранция за младежта (B7-0554/2012)

Pervenche Berès разви въпроса.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса

Изказаха се: Csaba Őry, от името на групата PPE, Alejandro Cercas, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Emilie Turunen, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová и Eider Gardiazábal Rubial.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Olga Sehnalová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Димитър Стоянов, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou и Seán Kelly.

Изказа се László Andor.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, относно гаранция за младежта (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 16.1.2013.


22. Градското преустройство като фактор, допринасящ за икономическия растеж - Оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване - Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика - Фонд "Солидарност" на Европейския съюз - изпълнение и прилагане (разискване)

Доклад относно новото градоустройство като фактор, допринасящ за икономическия растеж в рамките на политиката на сближаване на ЕС [2011/2311(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Доклад относно оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване [2011/2312(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Доклад относно ролята на политиката на ЕС на сближаване и на участниците в нея в прилагането на новата европейска енергийна политика [2012/2099(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Доклад относно фонд "Солидарност" на Европейския съюз - изпълнение и прилагане [2012/2075(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska и Rosa Estaràs Ferragut представиха своите доклади.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Филиз Хакъева Хюсменова (докладчик по становището на комисията EMPL), Ioan Enciu (докладчик по становището на комисията ITRE), Erminia Mazzoni, от името на групата PPE, Constanze Angela Krehl, от името на групата S&D, Ramona Nicole Mănescu, от името на групата ALDE, Nikos Chrysogelos, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Ewald Stadler, независим член на ЕП, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer и Lambert van Nistelrooij.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič и Kerstin Westphal.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Romana Jordan, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira и Franz Obermayr.

Изказаха се: Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska и Rosa Estaràs Ferragut.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.1 от протокола от 15.1.2013 г (A7-0406/2013), точка 9.2 от протокола от 15.1.2013 г (A7-0421/2013), точка 9.3 от протокола от 15.1.2013 г (A7-0398/2013) и точка 8.11 от протокола от 16.1.2013 г (A7-0437/2013)


23. Административно-процесуално право на ЕС (разискване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно административно-процесуалното право на Европейския съюз [2012/2024(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становището на комисията AFCO), Margrete Auken (докладчик по становището на комисията PETI) и Giuseppe Gargani, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Tadeusz Zwiefka и Francisco Sosa Wagner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly и Elena Băsescu.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Luigi Berlinguer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 15.1.2013.


24. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Метин Казак, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Димитър Стоянов, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor и Erik Bánki.


25. Стратегия на ЕС за региона на Африканския рог (кратко представяне)

Доклад относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог [2012/2026(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro и Elena Băsescu.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 15.1.2013.


26. Свързани с развитието аспекти на правата върху интелектуалната собственост върху генетичните ресурси (кратко представяне)

Доклад относно свързани с развитието аспекти на правата върху интелектуалната собственост върху генетичните ресурси: отражението върху намаляването на бедността в развиващите се страни [2012/2135(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu и João Ferreira.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 15.1.2013.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 500.369/OJMA).


28. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Йотова, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Стоянов, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност