Indeks 
Protokol
PDF 237kWORD 177k
Mandag den 14. januar 2013 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæring fra formanden
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 6.Valgs prøvelse
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Europa-Parlamentets mødekalender 2013
 9.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger (forretningsordenens artikel 70a)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure
 11.Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet
 12.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 15.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 16.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 123, stk. 7)
 17.Andragender
 18.Modtagne dokumenter
 19.Arbejdsplan
 20.Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (forhandling)
 21.Ungdomsgaranti (forhandling)
 22.Byfornyelse som bidrag til økonomisk vækst - Den territoriale udviklings rolle i samhørighedspolitikken - EU-samhørighedspolitikkens rolle i gennemførelsen af den nye europæiske energipolitik - Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse (forhandling)
 23.Den Europæiske Unions forvaltningslov (forhandling)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.EU's strategi for Afrikas Horn (kortfattet forelæggelse)
 26.Udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer (kortfattet forelæggelse)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte mordet på de tre kurdiske aktivister Sakine Cansiz, Leyla Söylemez og Fidan Dogan i Paris den foregående onsdag. Han gjorde opmærksom på, at forældrene og søsteren og broderen til Fidan Dogan befandt sig i tilskuerlogen og udtrykte Parlamentets medfølelse med familierne til de tre ofre.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente itallienske myndigheder havde meddelt, at Rosario Crocetta var blevet valgt til regionen Siciliens præsident med virkning fra den 17. december 2012, og at Francesca Barracciu var blevet medlem i stedet for ham med virkning fra samme dato.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk.1 og 4, konstaterede Parlamentet, at Rosario Crocettas mandat var ledigt fra den 17. december 2012 og tog til efterretning, at Francesca Barracciu var blevet udnævnt til medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra samme dato.

Francesca Barracciu detlager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der for ikke er truffet en afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke besidder et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Frieda Brepoels havde meddelt, at hun nedlagde sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 31. januar 2013.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dag at regne, og den pågældende nationale myndighed ville blive underrettet herom.

°
° ° °

De kompetente bulgarske myndigheder havde meddelt, at Preslav Borissov var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Iliana Ivanova med virkning fra den 1. januar 2013.

Preslav Borissov deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

De kompetente rumænske myndigheder havde meddelt, at George Becali var blevet valgt til det nationale parlament med virkning fra den 19. december 2012.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dag at regne, og den pågældende nationale myndighed ville blive underrettet herom.

De kompetente rumænske myndigheder havde meddelt, at Dan Dumitru Zamfirescu var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for George Becali med virkning fra den 9. januar 2013.

Dan Dumitru Zamfirescu deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente græske myndigheder havde sendt en anmodning til formanden om ophævelse af Spyros Danellis' parlametariske immunitet i forbindelse med en sag hos den offentlige anklager ved Kretas appeldomstol.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. Valgs prøvelse

Parlamentet traf efter forslag fra JURI afgørelse om at erklære følgende personers mandat for gyldigt: Justina Vitkauskaites med virkning fra den 21. november 2012 og Monika Panayotovas med virkning fra 6. december 2012.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra EFD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

PECH: John Stuart Agnew i stedet for Nigel Farage

Delegationen for Forbindelserne med Israel: Preslav Borissov i stedet for Monika Panayotova

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland: Preslav Borissov

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


8. Europa-Parlamentets mødekalender 2013

Formandskonferencen havde meddelt sin forslag til mødekalenderen for 2013.

Mødeperioderne foresloges afholdt som følger:

- fra 14. til 17. januar

- fra 4. til 7. februar

- fra 11. til 14. marts

- fra 15. til 18. april

- fra 20. til 23. maj

- fra 10. til 13. juni

- fra 1. til 4. juli

- fra 9. til 12. september

- fra 7. til 10. oktober

- fra 21. til 24. oktober

- fra 18. til 21. november

- fra 9. til 12. december.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag fastsattes til tirsdag den 15. januar 2013, kl. 19.

Afstemningen ville finde sted onsdag den 16. januar 2013.


9. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger (forretningsordenens artikel 70a)

Formanden meddelte, at han fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 70a havde modtaget tre forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger:

- Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for intern Sikkerhed (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

- Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en asyl- og migrationsfond (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

- Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Disse forslag var blevet oversat til alle officielle sprog og forelå på websiden "Séance en direct".

Såfremt hverken en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmodede om behandling med forhandling og afstemning inden for 48 timer, ville disse afgørelser blive betragtet som godkendt.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han sammen med formanden for Rådet den følgende dag ville undertegne følgende seks retsakter, der var blevet vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske statistiske program 2013-2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))


11. Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet

Som opfølgning på Parlamentets afgørelse af 1. december 2011 om at ophæve Georgios Toussas' immunitet i forbindelse med en sag ved retten i første instans i Piræus (punkt 6.5 i protokollen af 1.12.2011) havde de kompetente græske myndigheder i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 7, stk. 9, givet Parlamentet meddelelse om resultatet af retssagen.

Denne meddelelse ville blive fremsendt til JURI til information.


12. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioden i september 2012 forelå på websiden ”Séance en direct”.

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioderne oktober I og oktober II 2012 forelå på websiden ”Séance en direct”.


13. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

- Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i unionens programmer

- Protokol om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien.


14. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (C(2012)8370)

Indsigelsesfrist: tre måneder fra modtagelsesdatoen, den 19.december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg: ECON, JURI (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Rådets forordning (EU) nr.978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2012)9454)

Indsigelsesfrist: to måneder fra modtagelsesdatoen, den 18. december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om regler for proceduren for indrømmelse af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2012)9460)

Indsigelsesfrist: to måneder fra modtagelsesdatoen, den 18. december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg : INTA

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre (C(2012)9586)

Indsigelsesfrist: en måned fra modtagelsesdatoen, den 19. december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg : ECON

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP (C(2012)9593)

Indsigelsesfrist: en måned fra modtagelsesdatoen, den 19.december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg : ECON

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (C(2012)9602)

Indsigelsesfrist: en måned fra modtagelsesdatoen, den 19.december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg : ECON

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de data, som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data (C(2012)9603)

Indsigelsesfrist: en måned fra modtagelsesdatoen, den 19.december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg : ECON

Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalkrav til CCP'er (C(2012)9614)

Indsigelsesfrist: en måned fra modtagelsesdatoen, den 19.december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg : ECON

Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav for centrale modparter (C(2012)9623)

Indsigelsesfrist: en måned fra modtagelsesdatoen, den 19.december 2012, at regne

Henvist til kor. udvalg : ECON


15. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000217/2012) af Vital Moreira og Cristiana Muscardini for INTA til Kommissionen: Forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (B7-0552/2012)

- (O-000218/2012) af Vital Moreira for INTA til Kommissionen: Situationen med hensyn til handelsforhandlingerne med Mercosur (B7-0553/2012)

- (O-000219/2012) af Pervenche Berès for EMPL til Kommissionen: Ungdomsgaranti (B7-0554/2012)

- (O-000208/2012) af Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab og Daniel Caspary for PPE-Gruppen til Kommissionen: Modernisering af toldkodeksen og indførelse af en liste over ikke-præferentielle oprindelsesregler (B7-0101/2013)

- (O-000213/2012) af Sharon Bowles for ECON til Kommissionen: Modernisering af EU's statsstøttepolitik (B7-0102/2013)

- (O-000220/2012) af Brian Simpson for TRAN til Kommissionen: Visse flyselskabers regler om kun ét stk. håndbagage (B7-0103/2013)

- (O-000221/2012) af Brian Simpson for TRAN til Kommissionen: Ændring af direktiv 96/53/EF om dimension og vægt for visse vejkøretøjer (B7-0104/2013)

- (O-000001/2013) af Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Modernisering af toldkodeksen og indførelse af en liste over ikke-præferentielle oprindelsesregler (B7-0105/2013).


16. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 123, stk. 7)

De skriftlige erklæringer nr. 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 123, stk. 7.


17. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 19. december 2012

Barbara Schneider (nr. 1470/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1471/2012); Dirk Scherer (nr. 1472/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1473/2012); Isam Eshibani (nr. 1474/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1475/2012); Silke Hofmann (nr. 1476/2012); Lasse Schuldt (6 medunderskrivere) (nr. 1477/2012); Daniel Brückner (nr. 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (nr. 1479/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1480/2012); Susanne Anzengruber (nr. 1481/2012); Timo Müller (nr. 1482/2012); Wolfgang Obermüller (nr. 1483/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1484/2012); Vera Artz (nr. 1485/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1486/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1487/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1488/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1489/2012); Gerrie Kok (nr. 1490/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово "Анна Политковская") (nr. 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr. 1493/2012); Krisztina Orosz (nr. 1494/2012); Zsolt Néveri (nr. 1495/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (nr. 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43000 medunderskrivere) (nr. 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 medunderskrivere) (nr. 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 medunderskrivere) (nr. 1500/2012); Paula Pereira (nr. 1501/2012); Teresa Jakubowska (nr. 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (nr. 1503/2012); Chantal Maynard (nr. 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 medunderskrivere) (nr. 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (nr. 1506/2012); Rosella Lucente (nr. 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (nr. 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (nr. 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 medunderskrivere) (nr. 1510/2012); Vincenzo Iezzone (nr. 1511/2012); Andreino Della Bona (nr. 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (nr. 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (nr. 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (nr. 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 medunderskrivere) (nr. 1516/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1517/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 1519/2012); Erik Dale (nr. 1520/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1521/2012); Pierre Perri (nr. 1522/2012); Marc Fiammante (nr. 1523/2012); Flavio Miccono (nr. 1524/2012); Fariborz Arya (nr. 1525/2012); Andree May Shand (nr. 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (nr. 1527/2012); Graham Smith (nr. 1528/2012); Andrew Fitzgerald (nr. 1529/2012); Trudy Carroll (nr. 1530/2012); Alain Saiche (nr. 1531/2012); Boriss Dunajevskis (nr. 1532/2012); Monika Pape (nr. 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (nr. 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (nr. 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (nr. 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17953 medunderskrivere) (nr. 1537/2012); Jeanne Zanella (nr. 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (nr. 1539/2012); Liz Gaffer (15000 medunderskrivere) (nr. 1540/2012); Nicholas Crossin (nr. 1541/2012); Denis Gallo (nr. 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (nr. 1543/2012); Savvas Mikropoulos (nr. 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (nr. 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nr. 1546/2012); Christian Paulussen (nr. 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (nr. 1548/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1549/2012); M. Hammann (Euro Media Trade GmbH) (nr. 1550/2012); Frank Wegner (nr. 1551/2012); Dieter Schroder (nr. 1552/2012); Georg Kuhn (nr. 1553/2012); Eike Riemann (nr. 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (nr. 1555/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1556/2012); Vasile Capra (nr. 1557/2012); Ria Hermanns (nr. 1558/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1559/2012).

Den 11. januar 2013

Emanuel Kroemer (nr. 1560/2012); Dariusz Ciotucha (nr. 1561/2012); Anna Kotlińska (nr. 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (nr. 1563/2012); Aneta Mrugała (nr. 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (nr. 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (nr. 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (nr. 1567/2012); Georgios Choustoulakis (nr. 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr. 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 medunderskrivere) (nr. 1570/2012); Váncsa Györgyné (nr. 1571/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1572/2012); Johannes Tilman (nr. 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (nr. 1574/2012); Michael Maier (nr. 1575/2012); Rolf Juschkewitz (nr. 1576/2012); Jacqueline Cadell (nr. 1577/2012); M. Moreau (nr. 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (nr. 1579/2012); Kenneth Price (nr. 1580/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1581/2012); W. van Deijl (nr. 1582/2012); Nordine Gheraissa (nr. 1583/2012); Jurgis Andriuška (nr. 1584/2012); Bernard Delforge (nr. 1585/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1586/2012); Hal Wilson (nr. 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (nr. 1588/2012); Marco Da Prato (nr. 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1590/2012); Matilde Ducco (nr. 1591/2012); Philippe Bornes (nr. 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (nr. 1593/2012); Heiner Schwab (nr. 1594/2012); Fritz Schachtner (nr. 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 medunderskrivere) (nr. 1596/2012); Joachim Schroeder (nr. 1597/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1598/2012); Gianna Gérbrandt (nr. 1599/2012); Angelika Kraus (nr. 1600/2012); Beata Kostorz (nr. 1601/2012); Margot Mar (nr. 1602/2012); Ralf Friedrich (nr. 1603/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1604/2012); Matthias Ferrari (nr. 1605/2012); Oliver Koch (nr. 1606/2012); Barbara Schneider (nr. 1607/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1608/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1609/2012); Michael Leßmann (nr. 1610/2012); Kinga Katalin Toth (nr. 1611/2012); Dirk Graupner (nr. 1612/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1613/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (nr. 1615/2012); Martina Schachtner (nr. 1616/2012); Gunars Ruskulis (nr. 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (nr. 1618/2012); Evelien Leloux (nr. 1619/2012); Wim Hamhuis (nr. 1620/2012); Konstantin Krastev (nr. 1621/2012); Renata Nowosadzka (nr. 1622/2012); Hieronim Więcek (nr. 1623/2012); Janina Rutkowska (nr. 1624/2012); Magdalena Michalczyk (nr. 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (nr. 1626/2012); Gábor Kale (nr. 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (nr. 1628/2012); Csaba Gál (10 medunderskrivere) (nr. 1629/2012); Marios Achilleos (nr. 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (nr. 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (nr. 1632/2012); Mara Bizzotto (nr. 1633/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1634/2012); Michele Sierchio (nr. 1635/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (nr. 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (nr. 1638/2012); Sara Vasconi (nr. 1639/2012); George Daniel Piciorea (nr. 1640/2012); ( navn fortroligt) (nr. 1641/2012); Vasile Toma (nr. 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (nr. 1643/2012); Alberto Puglia (nr. 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (nr. 1645/2012); Josef Greiner (nr. 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (nr. 1647/2012); Leszek Kubczyk (nr. 1648/2012); Stanisław Pietyra (nr. 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I ) (nr. 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nr. 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (nr. 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (nr. 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (nr. 1654/2012); Stavros Agorastos (nr. 1655/2012); Zoltán Lomnici (nr. 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (nr. 1657/2012); Cvetan Vetsov (nr. 1658/2012).


18. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (omarbejdning) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - IMCO - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - ECON - Ordfører: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - ECON - Ordfører: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - IMCO - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Hercule III-programmet til fremme af aktioner til beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - CONT - Ordfører: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (2012/2061(INI)) - EMPL - Ordfører: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (Omarbejdning) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - ENVI - Ordfører: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - PECH - Ordfører: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - ENVI - Ordfører: Richard Seeber (A7-0397/2012)

- Betænkning om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse (2012/2075(INI)) - REGI - Ordfører: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram for beskatning i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - ECON - Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

- Betænkning om muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (2012/2028(INI)) - ECON - Ordfører: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - ITRE - Ordfører: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - CULT - Ordfører: Doris Pack (A7-0405/2012)

- Betænkning om byfornyelse som bidrag til økonomisk vækst inden for rammerne af EU's samhørighedspolitik (2011/2311(INI)) - REGI - Ordfører: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - ITRE - Ordfører: Peter Skinner (A7-0407/2012)

- Betænkning om EU's strategi for Afrikas Horn (2012/2026(INI)) - AFET - Ordfører: Charles Tannock (A7-0408/2012)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - AFET - Ordfører: Mario Mauro (A7-0411/2012)

- Betænkning om ændring af artikel 15, stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets forretningsorden vedrørende rangfølgen for næstformænd valgt med akklamation (2012/2020(REG)) - AFCO - Ordfører: Carlo Casini (A7-0412/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - ITRE - Ordfører: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

- Betænkning om optimering af den territoriale udviklings rolle i samhørighedspolitikken (2011/2312(INI)) - REGI - Ordfører: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

- Betænkning om udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer: indvirkning på fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande (2012/2135(INI)) - DEVE - Ordfører: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - CULT - Ordfører: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

- Betænkning om offentlige finanser i ØMU – 2011 og 2012 (2011/2274(INI)) - ECON - Ordfører: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

- Betænkning om Revisionsrettens særberetning nr. 13/2011 med titlen "Forebygges og afsløres momsunddragelse ved kontrollen af toldprocedure 42?" (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - CONT - Ordfører: Bart Staes (A7-0426/2012)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpur-tillægsprotokollen om ansvar og erstatning til Cartagenaprotokollen om biosikkerhed (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - ENVI - Ordfører: Matthias Groote (A7-0429/2012)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - INTA - Ordfører: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

- Betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina (2012/2137(INI)) - AFET - Ordfører: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

- Betænkning om EU-samhørighedspolitikkens og dens aktørers rolle i gennemførelsen af den nye europæiske energipolitik (2012/2099(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2) fra medlemmerne: følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120):

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu og Silvia-Adriana Ţicău. Forslag til beslutning om et stop for volden mod kvinder i Indien (B7-0023/2013)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Nuno Melo. Forslag til beslutning om behovet for regulering i henhold til artikel 85 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (B7-0582/2012)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


19. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

°
° ° °

Peter van Dalen tog ordet om muligheden for at sætte en forhandling om tildeling af midler til Egypten på dagsordenen for den kommende mødeperiode.

Jörg Leichtfried tog ordet om det østrigske retsvæsens domfældelse af et tidligere medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar 2013 (PE 500.369/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Charles Tannock tog ordet vedrørende sin gruppes anmodning om at opføre en forhandling om Mali med tilstedeværelse af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) på dagsordenen for tirsdag den 15. januar 2013 (formanden gjorde opmærksom på, at denne anmodning ikke var blevet modtaget i tide).

Talere: Arnaud Danjean for at støtte denne anmodning, Hannes Swoboda for at anmode om, at denne forhandling skulle finde sted med Catherine Ashtons tilstedeværelse i februar, og Rebecca Harms for at præcisere, at Catherine Ashton ville være i stand til at være til stede tirsdag, og for at støtte Charles Tannocks anmodning. Formanden meddelte, at Catherine Ashton havde meddelt, at hun ikke ville være i stand til at være til stede i mødeperioden i februar 2013.

Chris Davies tog ordet om samme emne.

Formanden præciserede, at han ville anmode Catherine Ashton om at være til stede på mødet onsdag.

László Andor (medlem af Kommissionen) tog ordet for at meddele, at Catherine Ashton ville kunne komme tirsdag, ikke onsdag.

Formanden meddelte plenarforsamlingen, at Parlamentet ville rette en formel henvendelse til Catherine Ashton med anmodning om hendes tilstedeværelse onsdag.

Onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122):

Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen tog ordet for at anmode om, at punktet ”Menneskerettighedssituationen i Bahrain” blev erstattet af et punkt om mordet på de kurdiske aktivister i Paris.

Talere: Charles Tannock for at støtte denne anmodning og Hannes Swoboda for at anmode om, at dette emne blev opført på dagsordenen for den kommende mødeperiode inden for rammerne af en forhandling om fredsprocessen mellem de tyrkiske myndigheder og kurderne.

Arbejdsplanen fastsattes således.


20. Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer [2012/2061(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

László Andor (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Veronica Lope Fontagné for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti og Elisabeth Morin-Chartier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă og Inés Ayala Sender.

Talere: László Andor og Alejandro Cercas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5 i protokollen af 15.1.2013.


21. Ungdomsgaranti (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000219/2012) af Pervenche Berès for EMPL til Kommissionen: Ungdomsgaranti (B7-0554/2012)

Pervenche Berès begrundede forespørgslen.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede forespørgslen.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Alejandro Cercas for S&D-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Emilie Turunen for Verts/ALE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová og Eider Gardiazábal Rubial.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič og Olga Sehnalová.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou og Seán Kelly.

László Andor tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Pervenche Berès for EMPL om en ungdomsgaranti(2012/2901 (RSP)) (B7-0007/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 16.1.2013.


22. Byfornyelse som bidrag til økonomisk vækst - Den territoriale udviklings rolle i samhørighedspolitikken - EU-samhørighedspolitikkens rolle i gennemførelsen af den nye europæiske energipolitik - Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse (forhandling)

Betænkning om byfornyelse som bidrag til økonomisk vækst inden for rammerne af EU's samhørighedspolitik [2011/2311(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Betænkning om optimering af den territoriale udviklings rolle i samhørighedspolitikken [2011/2312(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Betænkning om EU-samhørighedspolitikkens og dens aktørers rolle i gennemførelsen af den nye europæiske energipolitik [2012/2099(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Betænkning om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse [2012/2075(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska og Rosa Estaràs Ferragut forelagde betænkningerne.

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Filiz Hakaeva Hyusmenova (ordfører for udtalelse fra EMPL), Ioan Enciu (ordfører for udtalelse fra ITRE), Erminia Mazzoni for PPE-Gruppen, Constanze Angela Krehl for S&D-Gruppen, Ramona Nicole Mănescu for ALDE-Gruppen, Nikos Chrysogelos for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer og Lambert van Nistelrooij.

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere: Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič og Kerstin Westphal.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Romana Jordan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira og Franz Obermayr.

Talere: Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska og Rosa Estaràs Ferragut.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 15.1.2013 om betænkning A7-0406/2013, punkt 9.2 i protokollen af 15.1.2013 om betækning A7-0421/2013, punkt 9.3 i protokollen af 15.1.2013 om betænkning A7-0398/2013, punkt 8.11 i protokollen af 16.1.2013 om betænkning A7-0437/2013.


23. Den Europæiske Unions forvaltningslov (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om Den Europæiske Unions forvaltningslov [2012/2024(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer forelagde sin betænkning.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Anneli Jäätteenmäki (ordfører for udtalelse fra AFCO), Margrete Auken (ordfører for udtalelse fra PETI) og Giuseppe Gargani for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Tadeusz Zwiefka og Francisco Sosa Wagner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly og Elena Băsescu.

Talere: Maroš Šefčovič og Luigi Berlinguer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 15.1.2013.


24. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor og Erik Bánki.


25. EU's strategi for Afrikas Horn (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's strategi for Afrikas Horn [2012/2026(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro og Elena Băsescu.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.6 i protokollen af 15.1.2013.


26. Udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer: indvirkning på fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande [2012/2135(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu og João Ferreira.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.7 i protokollen af 15.1.2013.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 500.369/OJMA).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik