Index 
Notulen
PDF 239kWORD 180k
Maandag 14 januari 2013 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2013
 9.Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 70 bis van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 11.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 15.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 16.Vervallen schriftelijke verklaringen
 17.Verzoekschriften
 18.Ingekomen stukken
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering (debat)
 21.Jeugdgarantieregelingen (debat)
 22.Stadsontwikkeling als bijdrage tot de economische groei - De rol van ruimtelijke ordening in het kader van het cohesiebeleid - De rol van het cohesiebeleid van de EU bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid - Het Solidariteitsitsfonds van de Europese Unie, implementatie en toepassing (debat)
 23.Bestuursprocesrecht (debat)
 24.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 25.EU-strategie voor de Hoorn van Afrika (korte presentatie)
 26.Ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen (korte presentatie)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de moord op de drie Koerdische activistes Sakine Cansiz, Leyla Söylemez en Fidan Doğan, afgelopen woensdag in Parijs, veroordeelt. Hij wijst erop dat de ouders, zuster en broer van Fidan Doğan op de publieke tribune hebben plaatsgenomen en betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de families van de drie slachtoffers.


4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van Rosario Crocetta tot president van de regio Sicilië met ingang van 17 december 2012 en van de benoeming van Francesca Barracciu om hem met ingang van dezelfde datum te vervangen.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel van Rosario Crocetta met ingang van 17 december 2012 vacant is en neemt kennis van de benoeming van Francesca Barracciu tot lid van het Europees Parlement met ingang van dezelfde datum.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Francesca Barracciu, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

Frieda Brepoels zal met ingang van 31 januari 2013 haar mandaat als lid van het Europees Parlement neerleggen.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetel vanaf deze datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde Bulgaarse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Preslav Borissov tot lid van het Europees Parlement, ter vervanging van Iliana Ivanova, met ingang van 1 januari 2013.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Preslav Borissov, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

De bevoegde Roemeense autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van George Becali in het nationale parlement met ingang van 19 december 2012.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement constateert het Parlement dat deze zetel vanaf deze datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

De bevoegde Roemeense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Dan Dumitru Zamfirescu tot lid van het Europees Parlement, ter vervanging van George Becali met ingang van 9 januari 2013.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Dan Dumitru Zamfirescu, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


5. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben de Voorzitter een verzoek doen toekomen om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis in het kader van een bij het Hof van beroep van Kreta lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


6. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI heeft het Parlement besloten de mandaten van de leden Justina Vitkauskaite, met ingang van 21 november 2012, en Monika Panayotova, met ingang van 6 december 2012, geldig te verklaren.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de EFD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie PECH: John Stuart Agnew in de plaats van Nigel Farage

Delegatie voor de betrekkingen met Israël: Preslav Borissov in de plaats van Monika Panayotova

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland: Preslav Borissov

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2013

De Conferentie van voorzitters heeft haar voorstellen voor het vergaderrooster voor 2013 bekendgemaakt.

Deze voorstellen zien er als volgt uit:

- van 14 t/m 17 januari

- van 4 t/m 7 februari

- van 11 t/m 14 maart

- van 15 t/m 18 april

- van 20 t/m 23 mei

- van 10 t/m 13 juni

- van 1 t/m 4 juli

- van 9 t/m 12 september

- van 7 t/m 10 oktober

- van 21 t/m 24 oktober

- van 18 t/m 21 november

- van 9 t/m 12 december.

De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op dinsdag 15 januari 2013 om 19.00 uur.

De stemming vindt plaats op woensdag 16 januari 2013.


9. Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 70 bis van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig artikel 70 bis van het Reglement, van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken drie voorstellen voor besluiten tot opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen heeft ontvangen:

- Voorstel voor een besluit tot opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

- Voorstel voor een besluit tot opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

- Voorstel voor een besluit tot opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Deze voorstellen voor besluiten zijn in alle officiële talen vertaald en beschikbaar op de website "Séance en direct".

Indien geen enkele fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van achtenveertig uur verzoeken om een behandeling met debat en stemming, worden deze besluiten geacht te zijn goedgekeurd.


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij dinsdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement)

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))


11. Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg

Naar aanleiding van het besluit van het Europees Parlement van 1 december 2011 om de immuniteit van Georgios Toussas op te heffen in het kader van een procedure bij de rechtbank van eerste aanleg van Piraeus (punt 6.5 van de notulen van 1.12.2011), hebben de bevoegde Griekse autoriteiten het Parlement overeenkomstig artikel 7, lid 9, van het Reglement medegedeeld dat de gerechtelijke vervolging is beëindigd.

Deze mededeling wordt ter informatie toegezonden aan de Commissie JURI.


12. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september 2012 door het Parlement aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.

De mededeling van de Commissie over de gegeven uitvoering aan de door het Parlement tijdens de vergaderperioden van oktober I en oktober II 2012 aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


13. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa;

- protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië over de algemene beginselen voor de deelname van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië aan EU-programma's;

- protocol tot vaststelling voor een periode van twee jaar, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie in het kader van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië.


14. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht (C(2012)8370)

Bezwaartermijn : drie maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2012

Verwezen naar ten principale: ECON; JURI (artikel 50 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2012)9454)

Bezwaartermijn : twee maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2012

Verwezen naar ten principale : INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot instelling van regels voor de procedure voor toekenning van de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur in het kader van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2012)9460)

Bezwaartermijn: twee maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 18 december 2012

Verwezen naar ten principale : INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens (C(2012)9586)

Bezwaartermijn: een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2012

Verwezen naar ten principale : ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingregelingen, de clearingverplichting, het openbaar register, toegang tot een handelsplatform, niet-financiële tegenpartijen, risico-inperkingstechnieken voor niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten (C(2012)9593)

Bezwaartermijn: een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2012

Verwezen naar ten principale : ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de aanvraag tot registratie als transactieregister moeten worden opgenomen (C(2012)9602)

Bezwaartermijn: een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2012

Verwezen naar ten principale : ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen ter specificatie van de door transactieregisters te publiceren en beschikbaar te stellen gegevens en van operationele normen voor de aggregatie van, vergelijking tussen en toegang tot gegevens (C(2012)9603)

Bezwaartermijn: een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2012

Verwezen naar ten principale : ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende kapitaalvereisten voor centrale tegenpartijen (C(2012)9614)

Bezwaartermijn: een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2012

Verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake vereisten voor centrale tegenpartijen (C(2012)9623)

Bezwaartermijn: een maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van 19 december 2012

Verwezen naar ten principale : ECON


15. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000217/2012) van Vital Moreira en Cristiana Muscardini, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Verordening betreffende de verplichte aanduiding van de oorsprong van bepaalde producten die uit derde landen worden ingevoerd (B7-0552/2012);

- (O-000218/2012) van Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Stand van zaken bij de handelsonderhandelingen met Mercosur (B7-0553/2012);

- (O-000219/2012) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Jeugdgarantieregelingen (B7-0554/2012);

- (O-000208/2012) van Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab en Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Modernisering van het douanewetboek en invoering van een lijst van niet-preferentiële oorsprongsregels (B7-0101/2013);

- (O-000213/2012) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Modernisering van het staatssteunbeleid (B7-0102/2013);

- (O-000220/2012) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: "Eén draagtas-regel" bij sommige luchtvaartmaatschappijen (B7-0103/2013);

- (O-000221/2012) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Herziening van Richtlijn 96/53/EG betreffende de toegestane afmetingen en gewichten voor bepaalde wegvoertuigen (B7-0104/2013);

- (O-000001/2013) van Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Modernisering van het douanewetboek en invoering van een lijst van niet-preferentiële regels van oorsprong (B7-0105/2013).


16. Vervallen schriftelijke verklaringen

Schriftelijke verklaringen nrs. n° 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 123, lid 7, van het Reglement te vervallen.


17. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 201, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 19 december 2012

Barbara Schneider (nr. 1470/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1471/2012); Dirk Scherer (nr. 1472/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1473/2012); Isam Eshibani (nr. 1474/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1475/2012); Silke Hofmann (nr. 1476/2012); Lasse Schuldt (6 handtekeningen) (nr. 1477/2012); Daniel Brückner (nr. 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (nr. 1479/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1480/2012); Susanne Anzengruber (nr. 1481/2012); Timo Müller (nr. 1482/2012); Wolfgang Obermüller (nr. 1483/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1484/2012); Vera Artz (nr. 1485/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1486/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1487/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1488/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1489/2012); Gerrie Kok (nr. 1490/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово "Анна Политковская")) (nr. 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr. 1493/2012); Krisztina Orosz (nr. 1494/2012); Zsolt Néveri (nr. 1495/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (nr. 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43000 handtekeningen) (nr. 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 handtekeningen) (nr. 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 handtekeningen) (nr. 1500/2012); Paula Pereira (nr. 1501/2012); Teresa Jakubowska (nr. 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (nr. 1503/2012); Chantal Maynard (nr. 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 handtekeningen) (nr. 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (nr. 1506/2012); Rosella Lucente (nr. 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (nr. 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (nr. 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 handtekeningen) (nr. 1510/2012); Vincenzo Iezzone (nr. 1511/2012); Andreino Della Bona (nr. 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (nr. 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (nr. 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (nr. 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 handtekeningen) (nr. 1516/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1517/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 1519/2012); Erik Dale (nr. 1520/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1521/2012); Pierre Perri (nr. 1522/2012); Marc Fiammante (nr. 1523/2012); Flavio Miccono (nr. 1524/2012); Fariborz Arya (nr. 1525/2012); Andree May Shand (nr. 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (nr. 1527/2012); Graham Smith (nr. 1528/2012); Andrew Fitzgerald (nr. 1529/2012); Trudy Carroll (nr. 1530/2012); Alain Saiche (nr. 1531/2012); Boriss Dunajevskis (nr. 1532/2012); Monika Pape (nr. 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (nr. 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (nr. 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (nr. 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17953 handtekeningen) (nr. 1537/2012); Jeanne Zanella (nr. 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (nr. 1539/2012); Liz Gaffer (15000 handtekeningen) (nr. 1540/2012); Nicholas Crossin (nr. 1541/2012); Denis Gallo (nr. 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (nr. 1543/2012); Savvas Mikropoulos (nr. 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (nr. 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nr. 1546/2012); Christian Paulussen (nr. 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (nr. 1548/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1549/2012); M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (nr. 1550/2012); Frank Wegner (nr. 1551/2012); Dieter Schroder (nr. 1552/2012); Georg Kuhn (nr. 1553/2012); Eike Riemann (nr. 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (nr. 1555/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1556/2012); Vasile Capra (nr. 1557/2012); Ria Hermanns (nr. 1558/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1559/2012).

Op 11 januari 2013

Emanuel Kroemer (nr. 1560/2012); Dariusz Ciotucha (nr. 1561/2012); Anna Kotlińska (nr. 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (nr. 1563/2012); Aneta Mrugała (nr. 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (nr. 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (nr. 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (nr. 1567/2012); Georgios Choustoulakis (nr. 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr. 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 handtekeningen) (nr. 1570/2012); Váncsa Györgyné (nr. 1571/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1572/2012); Johannes Tilman (nr. 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (nr. 1574/2012); Michael Maier (nr. 1575/2012); Rolf Juschkewitz (nr. 1576/2012); Jacqueline Cadell (nr. 1577/2012); M Moreau (nr. 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (nr. 1579/2012); Kenneth Price (nr. 1580/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1581/2012); W. van Deijl (nr. 1582/2012); Nordine Gheraissa (nr. 1583/2012); Jurgis Andriuška (nr. 1584/2012); Bernard Delforge (nr. 1585/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1586/2012); Hal Wilson (nr. 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (nr. 1588/2012); Marco Da Prato (nr. 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1590/2012); Matilde Ducco (nr. 1591/2012); Philippe Bornes (nr. 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (nr. 1593/2012); Heiner Schwab (nr. 1594/2012); Fritz Schachtner (nr. 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 handtekeningen) (nr. 1596/2012); Joachim Schroeder (nr. 1597/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1598/2012); Gianna Gérbrandt (nr. 1599/2012); Angelika Kraus (nr. 1600/2012); Beata Kostorz (nr. 1601/2012); Margot Mar (nr. 1602/2012); Ralf Friedrich (nr. 1603/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1604/2012); Matthias Ferrari (nr. 1605/2012); Oliver Koch (nr. 1606/2012); Barbara Schneider (nr. 1607/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1608/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1609/2012); Michael Leßmann (nr. 1610/2012); Kinga Katalin Toth (nr. 1611/2012); Dirk Graupner (nr. 1612/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1613/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (nr. 1615/2012); Martina Schachtner (nr. 1616/2012); Gunars Ruskulis (nr. 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (nr. 1618/2012); Evelien Leloux (nr. 1619/2012); Wim Hamhuis (nr. 1620/2012); Konstantin Krastev (nr. 1621/2012); Renata Nowosadzka (nr. 1622/2012); Hieronim Więcek (nr. 1623/2012); Janina Rutkowska (nr. 1624/2012); Magdalena Michalczyk (nr. 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (nr. 1626/2012); Gábor Kale (nr. 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (nr. 1628/2012); Csaba Gál (10 handtekeningen) (nr. 1629/2012); Marios Achilleos (nr. 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (nr. 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (nr. 1632/2012); Mara Bizzotto (nr. 1633/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1634/2012); Michele Sierchio (nr. 1635/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (nr. 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (nr. 1638/2012); Sara Vasconi (nr. 1639/2012); George Daniel Piciorea (nr. 1640/2012); (naam vertrouwelijk) (nr. 1641/2012); Vasile Toma (nr. 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (nr. 1643/2012); Alberto Puglia (nr. 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (nr. 1645/2012); Josef Greiner (nr. 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (nr. 1647/2012); Leszek Kubczyk (nr. 1648/2012); Stanisław Pietyra (nr. 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I ) (nr. 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nr. 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (nr. 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (nr. 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (nr. 1654/2012); Stavros Agorastos (nr. 1655/2012); Zoltán Lomnici (nr. 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (nr. 1657/2012); Cvetan Vetsov (nr. 1658/2012).


18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies, de verslagen

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het programma Hercules III ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - Commissie CONT - Rapporteur: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering (2012/2061(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (herschikking) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad van 18 september 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee en de visserijtakken die deze bestanden exploiteren (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - Commissie PECH - Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Richard Seeber (A7-0397/2012)

- Verslag over het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, implementatie en toepassing (2012/2075(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

- ***I Verslag over het gewijzigde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor belastingen in de Europese Unie voor de periode 2014-2020 (Fiscalis 2020) en tot intrekking van Beschikking nr. 1482/2007/EG (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

- Verslag over de haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties (2012/2028(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus voor iedereen" Het programma van de Unie voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - Commissie CULT - Rapporteur: Doris Pack (A7-0405/2012)

- Verslag over stadsontwikkeling als bijdrage tot de economische groei in het kader van het cohesiebeleid van de EU (2011/2311(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2014-2018) ter aanvulling van "Horizon 2020" – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Peter Skinner (A7-0407/2012)

- Verslag over de EU-strategie voor de Hoorn van Afrika (2012/2026(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A7-0408/2012)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Mario Mauro (A7-0411/2012)

- Verslag tot wijziging van artikel 15, lid 2, van het Reglement van het Parlement betreffende de rangorde van bij acclamatie gekozen ondervoorzitters (2012/2020(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0412/2012)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (2014 - 2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

- Verslag over de optimalisering van de rol van ruimtelijke ordening in het kader van het cohesiebeleid (2011/2312(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

- Verslag over de ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen: gevolgen voor de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (2012/2135(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

- Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma “Europa voor de burger” voor de periode 2014-2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - Commissie CULT - Rapporteur: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

- Verslag over de openbare financiën in de EMU – 2011 en 2012 (2011/2274(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

- Verslag over speciaal verslag nr. 13/2011 van de Rekenkamer met als titel "Wordt met douaneregeling 42 btw-ontwijking voorkomen dan wel ontdekt?" (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - Commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A7-0426/2012)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Matthias Groote (A7-0429/2012)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - Commissie INTA - Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

- Verslag over de betrekkingen EU-China (2012/2137(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

- Verslag over de rol van het cohesiebeleid van de EU en de actoren ervan bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid (2012/2099(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2) van de leden, de ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu en Silvia-Adriana Ţicău. Ontwerpresolutie over beëindiging van het geweld tegen vrouwen in India (B7-0023/2013)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Nuno Melo. Ontwerpresolutie over de noodzaak van regelgeving op grond van artikel 85 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (B7-0582/2012)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


19. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen over de wenselijkheid om op de agenda van de volgende vergaderperiode een debat op te nemen over de verlening door de Unie van financiële steun aan Egypte.

Het woord wordt gevoerd door Jörg Leichtfried over de veroordeling door een Oostenrijkse rechtbank van een voormalig lid van het Europees Parlement.

°
° ° °

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari 2013 (PE 500.369/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock over het verzoek van zijn fractie om op de agenda van dinsdag 15 januari 2013 een debat over Mali op te nemen, in aanwezigheid van Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) (De Voorzitter merkt op dat dit verzoek niet tijdig is ontvangen).

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean ter ondersteuning van dit verzoek, Hannes Swoboda om te vragen dit debat in februari in aanwezigheid van Catherine Ashton te laten plaatsvinden, en Rebecca Harms om te preciseren dat Catherine Ashton dinsdag aanwezig kan zijn en het verzoek van Charles Tannock te steunen. De Voorzitter deelt mede dat Catherine Ashton heeft aangekondigd dat zij tijdens de vergaderperiode van februari 2013 niet aanwezig kan zijn.

Het woord wordt gevoerd door Chris Davies over dezelfde kwestie.

De Voorzitter preciseert dat hij Catherine Ashton zal vragen tijdens de vergadering van woensdag aanwezig te zijn.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie) om te laten weten dat Catherine Ashton op dinsdag en niet op woensdag kan komen.

De Voorzitter deelt mede dat het Parlement een officieel verzoek tot Catherine Ashton zal richten om op woensdag aanwezig te zijn.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag
Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 122 van het Reglement):

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, om te vragen het punt “Situatie van de mensenrechten in Bahrein” te vervangen door een punt “Moord op Koerdische activistes in Parijs”.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock om dit verzoek te ondersteunen en Hannes Swoboda om te vragen deze kwestie op te nemen op de agenda van de volgende vergaderperiode in het kader van een debat over het vredesproces tussen de Turkse autoriteiten en de Koerden.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


20. Informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering [2012/2061(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas leidt het verslag in.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Veronica Lope Fontagné, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Thomas Händel, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door László Andor en Alejandro Cercas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 15.1.2013.


21. Jeugdgarantieregelingen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000219/2012) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Jeugdgarantieregelingen (B7-0554/2012)

Pervenche Berès licht de vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová en Eider Gardiazábal Rubial.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič en Olga Sehnalová.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, over jeugdgarantieregelingen (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 16.1.2013.


22. Stadsontwikkeling als bijdrage tot de economische groei - De rol van ruimtelijke ordening in het kader van het cohesiebeleid - De rol van het cohesiebeleid van de EU bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid - Het Solidariteitsitsfonds van de Europese Unie, implementatie en toepassing (debat)

Verslag over stadsontwikkeling als bijdrage tot de economische groei in het kader van het cohesiebeleid van de EU [2011/2311(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Verslag over de optimalisering van de rol van ruimtelijke ordening in het kader van het cohesiebeleid [2011/2312(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Verslag over de rol van het cohesiebeleid van de EU en de actoren ervan bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid [2012/2099(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Verslag over het Solidariteitsitsfonds van de Europese Unie, implementatie en toepassing [2012/2075(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska en Rosa Estaràs Ferragut leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Filiz Hakaeva Hyusmenova (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ioan Enciu (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Erminia Mazzoni, namens de PPE-Fractie, Constanze Angela Krehl, namens de S&D-Fractie, Ramona Nicole Mănescu, namens de ALDE-Fractie, Nikos Chrysogelos, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Ewald Stadler, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer en Lambert van Nistelrooij.

VOORZITTER: Alexander ALVARO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič en Kerstin Westphal.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Romana Jordan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska en Rosa Estaràs Ferragut.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 15.1.2013 voor verslag A7-0406/2013, punt 9.2 van de notulen van 15.1.2013 voor verslag A7-0421/2013, punt 9.3 van de notulen van 15.1.2013 voor verslag A7-0398/2013, punt 8.11 van de notulen van 16.1.2013 voor verslag A7-0437/2013


23. Bestuursprocesrecht (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het bestuursprocesrecht van de Europese Unie [2012/2024(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Margrete Auken (rapporteur voor advies van de Commissie PETI) en Giuseppe Gargani, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka en Francisco Sosa Wagner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Luigi Berlinguer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 15.1.2013.


24. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor en Erik Bánki.


25. EU-strategie voor de Hoorn van Afrika (korte presentatie)

Verslag over de EU-strategie voor de Hoorn van Afrika [2012/2026(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.6 van de notulen van 15.1.2013.


26. Ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen (korte presentatie)

Verslag over de ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen: gevolgen voor de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden [2012/2135(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 15.1.2013.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 500.369/OJMA).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid