Indeks 
Protokół
PDF 253kWORD 219k
Poniedziałek, 14 stycznia 2013 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2013
 9.Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70 a Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 11.Działania podjęte w następstwie wniosku o uchylenie immunitetu
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 14.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 15.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 16.Oświadczenia pisemne (art. 123 ust. 7 Regulaminu)
 17.Petycje
 18.Składanie dokumentów
 19.Porządek obrad
 20.Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (debata)
 21.Gwarancja dla młodzieży (debata)
 22.Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy - Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności - Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (debata)
 23.Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (debata)
 24.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 25.Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (krótka prezentacja)
 26.Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (krótka prezentacja)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17:00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym potępił zabójstwo trzech działaczek kurdyjskich Sakiny Cansiz, Leyli Söylemez i Fidan Dogan, które miało miejsce w ubiegłą środę w Paryżu. Poinformował, że na trybunie obecni są rodzice, siostra i brat zamordowanej Fidan Dogan oraz przekazał wyrazy współczucia rodzinom trzech ofiar.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy włoskie poinformowały, że Rosario Crocetta został wybrany na stanowisko przewodniczącego regionu Sycylii ze skutkiem od dnia 17 grudnia 2012 r. i że od tego samego dnia w jego miejsce została powołana Francesca Barracciu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament stwierdził, że stanowisko zajmowane przez Rosario Crocettę zostało zwolnione od dnia 17 grudnia 2012 r. i przyjął do wiadomości, że Francesca Barracciu została mianowana posłanką do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od tego samego dnia.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu dopóki jej mandat nie zostanie zweryfikowany i ewentualnie zakwestionowany, Francesca Barracciu będzie zasiadać w Parlamencie i jego organach, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że oświadczy uprzednio na piśmie, że nie zajmuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze stanowiskiem posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Frieda Brepoels zrzekła się mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził, że zajmowane przez nią stanowisko zostało zwolnione począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwy organ krajowy.

°
° ° °

Właściwe organy bułgarskie poinformowały, że Preslav Borissov został powołany w miejsce Iliany Ivanovy na stanowisko posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu dopóki jego mandat nie zostanie zweryfikowany i ewentualnie zakwestionowany, Preslav Borissov będzie zasiadać w Parlamencie i jego organach, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że oświadczy uprzednio na piśmie, że nie zajmuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze stanowiskiem posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Właściwe organy rumuńskie poinformowały, że George Becali został wybrany na stanowisko posła do parlamentu krajowego ze skutkiem od dnia 19 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Parlament stwierdził, że zajmowane przez niego stanowisko zostało zwolnione począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwy organ krajowy.

Właściwe organy rumuńskie poinformowały, że Dan Dumitru Zamfirescu został powołany w miejsce George´a Becali na stanowisko posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 9 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu dopóki jego mandat nie zostanie zweryfikowany i ewentualnie zakwestionowany, Dan Dumitru Zamfirescu będzie zasiadać w Parlamencie i jego organach, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że oświadczy uprzednio na piśmie, że nie zajmuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze stanowiskiem posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy Grecji skierowały do Przewodniczącego wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Spyrosa Danellisa w związku z postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę w sądzie apelacyjnym na Krecie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


6. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłanek Justiny Vitkauskaite, z dniem 21 listopada 2012 r., i Moniki Panayotovej, z dniem 6 grudnia 2012 r.


7. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy EFD następujące wnioski o mianowanie:

komisja PECH: John Stuart Agnew w miejsce Nigela Farage´a

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem: Preslav Borissov w miejsce Moniki Panayotovej

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja: Preslav Borissov

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nikt nie zgłosi zastrzeżeń.


8. Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2013

Konferencja Przewodniczących przedstawiła propozycje dotyczące kalendarza sesji plenarnych na rok 2013.

Propozycje te przedstawiają się następująco:

- od 14 do 17 stycznia

- od 4 do 7 lutego

- od 11 do 14 marca

- od 15 do 18 kwietnia

- od 20 do 23 maja

- od 10 do 13 czerwca

- od 1 do 4 lipca

- od 9 do 12 września

- od 7 do 10 października

- od 21 do 24 października

- od 18 do 21 listopada

- od 9 do 12 grudnia.

Termin składania poprawek wyznaczono na wtorek 15 stycznia 2013 r. godz. 19.00.

Głosowanie odbędzie się w środę 16 stycznia 2013 r.


9. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70 a Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że, zgodnie z art. 70a Regulaminu, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przekazała mu trzy wnioski dotyczące decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego:

- Wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji miedzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP))

(B7-0001/2013)

- Wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji miedzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Miagracji i Azylu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP))

(B7-0002/2013)

- Wniosek dotyczący decyzji w sprawie rozpoczęcia negocjacji miedzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

(B7-0003/2013)

Te trzy wnioski dotyczące decyzji zostały przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe i są dostępne pod zakładką Séance en direct.

Jeżeli w terminie czterdziestu ośmiu godzin żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie zwróci się o rozpatrzenie tych decyzji i poddanie ich pod dyskusję i głosowanie, decyzje te zostaną uznane za przyjęte.


10. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że we wtorek przystąpi wraz z przewodniczącym Rady do podpisania 6 następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu):

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (00065/2012/LEX - C7-0017/2013 - 2011/0459(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (00052/2012/LEX - C7-0015/2013 - 2010/0271(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (00078/2012/LEX - C7-0014/2013 - 2010/0303(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (00048/2012/LEX - C7-0013/2013 - 2010/0246(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony (00063/2012/LEX - C7-0012/2013 - 2011/0263(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów, zawartych w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (00062/2012/LEX - C7-0010/2013 - 2011/0262(COD))


11. Działania podjęte w następstwie wniosku o uchylenie immunitetu

W następstwie decyzji o uchyleniu immunitetu posła Georgiosa Toussasa w związku z postępowaniem toczącym się przed sądem pierwszej instancji w Pireusie, jaką Parlament Europejski wydał w dniu 1 grudnia 2011 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 1.12.2011), właściwe organy greckie zgodnie z art. 7 ust. 9 Regulaminu poinformowały Parlament, że postępowanie sądowe zostało zakończone.

Komunikat organów greckich zostanie przekazany komisji JURI tytułem informacji.


12. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji wrześniowej 2012 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.

Komunikat Komisji na temat działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament w trakcie I i II sesji październikowej 2012 r. jest już dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


13. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;

- Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych;

- Protokół ustalający na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską.


14. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (C(2012)8370)

Termin zgłaszania sprzeciwu: trzy miesiące począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ECON; JURI (art. 50 Regulaminu)

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (C(2012)9454)

Termin zgłaszania sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od daty otrzymania tj. 18 grudnia 2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: INTA

Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające zasady dotyczące procedury przyznawania szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2012)9460)

Termin zgłaszania sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od daty otrzymania tj. 18 grudnia 2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: INTA

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji (C(2012)9586)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (C(2012)9593)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (C(2012)9602)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających dane, które mają być publikowane i udostępniane przez repozytoria transakcji, a także standardy operacyjne dotyczące agregowania i porównywania danych oraz dostępu do tych danych (C(2012)9603)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19 grudnia 2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (C(2012)9614)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19.12.2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (C(2012)9623)

Termin zgłaszania sprzeciwu: jeden miesiąc począwszy od daty otrzymania tj. 19.12.2012 r.

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ECON


15. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000217/2012), które skierowali do Komisji Vital Moreira i Cristiana Muscardini w imieniu komisji INTA: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (B7-0552/2012);

- (O-000218/2012), które skierował do Komisji Vital Moreira w imieniu komisji INTA: Stan zaawansowania negocjacji handlowych z Mercosur (B7-0553/2012);

- (O-000219/2012), które skierowała do Komisji Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL: Gwarancje na rzecz młodzieży (B7-0554/2012);

- (O-000208/2012), które skierowali do Komisji Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab i Daniel Caspary w imieniu grupy PPE: Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (B7-0101/2013);

- (O-000213/2012), które skierowała do Komisji Sharon Bowles w imieniu komisji ECON: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (B7-0102/2013);

- (O-000220/2012), które skierował do Komisji Brian Simpson w imieniu komisji TRAN: Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (B7-0103/2013);

- (O-000221/2012), które skierował do Komisji Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN: Przegląd dyrektywy 96/53/WE dotyczącej maksymalnych dopuszczalnych wymiarów oraz maksymalnych dopuszczalnych obciążeń dla niektórych pojazdów drogowych (B7-0104/2013);

- (O-000001/2013), które skierowała do Komisji Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE: Modernizacja kodeksu celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (B7-0105/2013).


16. Oświadczenia pisemne (art. 123 ust. 7 Regulaminu)

Na mocy art. 123 ust. 7 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 0025/2012, 0027/2012, 0029/2012, 0030/2012 straciły ważność, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


17. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 201 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 19 grudnia 2012

Barbara Schneider (nr 1470/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1471/2012); Dirk Scherer (nr 1472/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1473/2012); Isam Eshibani (nr 1474/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1475/2012); Silke Hofmann (nr 1476/2012); Lasse Schuldt (6 podpisów) (nr 1477/2012); Daniel Brückner (nr 1478/2012); Clas Hillebrand (TAV, Initiative für Tabak-Abgas-Vermeidung) (nr 1479/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1480/2012); Susanne Anzengruber (nr 1481/2012); Timo Müller (nr 1482/2012); Wolfgang Obermüller (nr 1483/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1484/2012); Vera Artz (nr 1485/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1486/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1487/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1488/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1489/2012); Gerrie Kok (nr 1490/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1491/2012); Petar Troyanski (Асоциация на свободното слово "Анна Политковская")) (nr 1492/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 1493/2012); Krisztina Orosz (nr 1494/2012); Zsolt Néveri (nr 1495/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1496/2012); Juan Adolfo López Montes (nr 1497/2012); Xesus Domínguez Domínguez (Plataforma afectados por participacions preferentes e obligacions subord. da Galiza) (43000 podpisów) (nr 1498/2012); Georgeta Elisabeta Ionescu (Civil Society Initiative Group of Bârlad - CSIGB) (2 podpisy) (nr 1499/2012); Monika Kavecká (Primary Trade Union Organization of Nurses and Obstetricians at Faculty Hospital with Policlinic Žilina) (3 podpisy) (nr 1500/2012); Paula Pereira (nr 1501/2012); Teresa Jakubowska (nr 1502/2012); Santiago Carcas Cuartero (ARDF- Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo) (nr 1503/2012); Chantal Maynard (nr 1504/2012); Ruth Wodak (Lancaster University - Department of Linguistics and English Language) (45 podpisów) (nr 1505/2012); Alessandra Proietti De Nicola (Associazione Rinascita Piediluco) (nr 1506/2012); Rosella Lucente (nr 1507/2012); Paolo Andrea Lazzerini (nr 1508/2012); Manifattura Chimica Italiana Trading srl (nr 1509/2012); Susan Fox (The Isles Communities Turbine Action Campaign) (2 podpisy) (nr 1510/2012); Vincenzo Iezzone (nr 1511/2012); Andreino Della Bona (nr 1512/2012); Elise De Brouwer (Lush France) (nr 1513/2012); José Félix Del Río Rosendi (nr 1514/2012); Józef Antoniuk (Społeczny Komitet Członków Rodzin Osób Pomordowanych przez Zbrojne Podziemie) (nr 1515/2012); Carmine Pirozzi (8 podpisów) (nr 1516/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1517/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1518/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr 1519/2012); Erik Dale (nr 1520/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1521/2012); Pierre Perri (nr 1522/2012); Marc Fiammante (nr 1523/2012); Flavio Miccono (nr 1524/2012); Fariborz Arya (nr 1525/2012); Andree May Shand (nr 1526/2012); Carlo Rizzuto (European Research Facilities Association) (nr 1527/2012); Graham Smith (nr 1528/2012); Andrew Fitzgerald (nr 1529/2012); Trudy Carroll (nr 1530/2012); Alain Saiche (nr 1531/2012); Boriss Dunajevskis (nr 1532/2012); Monika Pape (nr 1533/2012); Francisco Moreno Gayá (Ayuntament de Torrella) (nr 1534/2012); Carlos Arribas Ugarte (Ecologistes en Acción País Valencià) (nr 1535/2012); Maria Angeles Helena Maldonado Granados (Platoforma por la Comarca de Antequera "No al Anillo") (nr 1536/2012); Graziella Zavalloni (Lega per l'abolizione della caccia) (17953 podpisy) (nr 1537/2012); Jeanne Zanella (nr 1538/2012); Ravinder Singh Chumber (nr 1539/2012); Liz Gaffer (15000 podpisów) (nr 1540/2012); Nicholas Crossin (nr 1541/2012); Denis Gallo (nr 1542/2012); Dorcas Makgato-Malesu (Ministry of Trade and Industry of Botswana) (nr 1543/2012); Savvas Mikropoulos (nr 1544/2012); Rafael Domínguez Romero (nr 1545/2012); Ernesto Aurelio Vandama Puentes (Asociación Cubana Española de Madrid y Ámbito Nacional) (nr 1546/2012); Christian Paulussen (nr 1547/2012); Brigitta Elisabeth Gerken (nr 1548/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1549/2012); M Hammann (Euro Media Trade GmbH) (nr 1550/2012); Frank Wegner (nr 1551/2012); Dieter Schroder (nr 1552/2012); Georg Kuhn (nr 1553/2012); Eike Riemann (nr 1554/2012); Helmut Wolfram (Gemeindeverwaltung Bad Brambach) (nr 1555/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1556/2012); Vasile Capra (nr 1557/2012); Ria Hermanns (nr 1558/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1559/2012).

Dnia 11 stycznia 2013

Emanuel Kroemer (nr 1560/2012); Dariusz Ciotucha (nr 1561/2012); Anna Kotlińska (nr 1562/2012); Barbara Wawrzyniak (nr 1563/2012); Aneta Mrugała (nr 1564/2012); Zbigniew Barski (Wójt Gminy Gubin) (nr 1565/2012); Janusz Szwagrun (Korporacja "Poli-Service" SA) (nr 1566/2012); Zdzisław Roman Gagalski (nr 1567/2012); Georgios Choustoulakis (nr 1568/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nr 1569/2012); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (2 podpisy) (nr 1570/2012); Váncsa Györgyné (nr 1571/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1572/2012); Johannes Tilman (nr 1573/2012); Marlies Van Hoef (Transplant Creations & Van Hoef Consulting) (nr 1574/2012); Michael Maier (nr 1575/2012); Rolf Juschkewitz (nr 1576/2012); Jacqueline Cadell (nr 1577/2012); M Moreau (nr 1578/2012); Alberto Lago González (Ferbal Agrícola SL) (nr 1579/2012); Kenneth Price (nr 1580/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1581/2012); W. van Deijl (nr 1582/2012); Nordine Gheraissa (nr 1583/2012); Jurgis Andriuška (nr 1584/2012); Bernard Delforge (nr 1585/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1586/2012); Hal Wilson (nr 1587/2012); Eusebio De Blas Rivero (nr 1588/2012); Marco Da Prato (nr 1589/2012); Oisin Jones-Dillon (nr 1590/2012); Matilde Ducco (nr 1591/2012); Philippe Bornes (nr 1592/2012); Siegfried Teske (Antennengemeinschaft Arzberg II e. V.) (nr 1593/2012); Heiner Schwab (nr 1594/2012); Fritz Schachtner (nr 1595/2012); Lucie Haardt (Jugendliche ohne Grenzen) (3 podpisy) (nr 1596/2012); Joachim Schroeder (nr 1597/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1598/2012); Gianna Gérbrandt (nr 1599/2012); Angelika Kraus (nr 1600/2012); Beata Kostorz (nr 1601/2012); Margot Mar (nr 1602/2012); Ralf Friedrich (nr 1603/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1604/2012); Matthias Ferrari (nr 1605/2012); Oliver Koch (nr 1606/2012); Barbara Schneider (nr 1607/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1608/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1609/2012); Michael Leßmann (nr 1610/2012); Kinga Katalin Toth (nr 1611/2012); Dirk Graupner (nr 1612/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1613/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1614/2012); Cacilia Braun Muller (Katholische Landvolk Bewegung im Erzbischoflichen Seelsorgeamt) (nr 1615/2012); Martina Schachtner (nr 1616/2012); Gunars Ruskulis (nr 1617/2012); Jan Douwe Kooistra (nr 1618/2012); Evelien Leloux (nr 1619/2012); Wim Hamhuis (nr 1620/2012); Konstantin Krastev (nr 1621/2012); Renata Nowosadzka (nr 1622/2012); Hieronim Więcek (nr 1623/2012); Janina Rutkowska (nr 1624/2012); Magdalena Michalczyk (nr 1625/2012); Daniela Kosinski (Instytut obrony zdrowia naturalnego) (nr 1626/2012); Gábor Kale (nr 1627/2012); Katalin Gyöngyössy (nr 1628/2012); Csaba Gál (10 podpisów) (nr 1629/2012); Marios Achilleos (nr 1630/2012); Carmen Gómez Heredia (nr 1631/2012); Alain Mustière (ACIPRAN) (nr 1632/2012); Mara Bizzotto (nr 1633/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1634/2012); Michele Sierchio (nr 1635/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1636/2012); Maria Gomes (Association Luso-Guinée Bissau Lanta asbl) (nr 1637/2012); Pere Parés i Rosés (Ajuntament del Masnou) (nr 1638/2012); Sara Vasconi (nr 1639/2012); George Daniel Piciorea (nr 1640/2012); (nazwisko zastrzeżone) (nr 1641/2012); Vasile Toma (nr 1642/2012); Joan Lluís Pineda i Garcia (nr 1643/2012); Alberto Puglia (nr 1644/2012); Bruno Genty (France Nature Environnement) (nr 1645/2012); Josef Greiner (nr 1646/2012); Cornelia Schifferdecker (nr 1647/2012); Leszek Kubczyk (nr 1648/2012); Stanisław Pietyra (nr 1649/2012); Vicente Manuel Cano Moya (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I ) (nr 1650/2012); Pablo Muñoz Dorado (Establecimiento Penitenciario de Ocaña I) (nr 1651/2012); Dimitris Karlovassitis (nr 1652/2012); Dimitris Karlovassitis (nr 1653/2012); Dimitrios Examiliotis (nr 1654/2012); Stavros Agorastos (nr 1655/2012); Zoltán Lomnici (nr 1656/2012); Stanislav Gulbinovic (nr 1657/2012); Cvetan Vetsov (nr 1658/2012).


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) sprawozdania złożone przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (COM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Arlene McCarthy (A7-0347/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD)) - Komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego programu Herkules III na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD)) - Komisja CONT - Sprawozdawczyni: Monica Luisa Macovei (A7-0385/2012)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (2012/2061(INI)) - Komisja EMPL - Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (przekształcenie) (COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów (COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)) - Komisja PECH - Sprawozdawca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie priorytetowych substancji w dziedzinie polityki wodnej (COM(2011)0876 - C7-0026/2012 - 2011/0429(COD)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Richard Seeber (A7-0397/2012)

- Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – wdrożenia i stosowania (2012/2075(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla podatków w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Fiscalis 2020) i uchylającego decyzję nr 1482/2007/WE (COM(2012)0465 - C7-0242/2012 - 2011/0341B(COD)) - Komisja ECON - Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0399/2012)

- Sprawozdanie w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych (2012/2028(INI)) - Komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii (COM(2011)0817 - C7-0467/2011 - 2011/0384(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „ERASMUS DLA WSZYSTKICH” Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (COM(2011)0788 - C7-0436/2011 - 2011/0371(COD)) - Komisja CULT - Sprawozdawczyni: Doris Pack (A7-0405/2012)

- Sprawozdanie w sprawie ponownego rozwoju obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy w ramach polityki spójności UE (2011/2311(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014–2018) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (COM(2011)0812 - C7-0009/2012 - 2011/0400(NLE)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Peter Skinner (A7-0407/2012)

- Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla Rogu Afryki (2012/2026(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0408/2012)

- *** Zalecenie w sprawie projektu wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Iraku z drugiej strony (10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)) - Komisja AFET - Sprawozdawca: Mario Mauro (A7-0411/2012)

- Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację (2012/2020(REG)) - Komisja AFCO - Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0412/2012)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2020) (COM(2011)0834 - C7-0463/2011 - 2011/0394(COD)) - Komisja ITRE - Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

- Sprawozdanie w sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności (2011/2312(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

- Sprawozdanie w sprawie wymiaru rozwojowego praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływ na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się (2012/2135(INI)) - Komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (COM(2011)0884 - C7-0411/2012 - 2011/0436(APP)) - Komisja CULT - Sprawozdawca: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

- Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w unii gospodarczej i walutowej (UGW) w latach 2011–2012 (2011/2274(INI)) - Komisja ECON - Sprawozdawca: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

- Sprawozdanie dotyczące sprawozdania specjalnego nr 13/2011 Trybunału Obrachunkowego zatytułowanego „Czy mechanizmy kontrolne stosowane w procedurze celnej 42 zapobiegają uchylaniu się od podatku VAT i umożliwiają wykrycie takich przypadków?” (N7-0004/2012 - C7-0019/2012 - 2012/2010(DEC)) - Komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A7-0426/2012)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)) - Komisja ENVI - Sprawozdawca: Matthias Groote (A7-0429/2012)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)) - Komisja INTA - Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Chiny (2012/2137(INI)) - Komisja AFET - Sprawozdawca: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

- Sprawozdanie w sprawie roli polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej (2012/2099(INI)) - Komisja REGI - Sprawozdawczyni: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

2) projekty rezolucji złożone przez posłów (art. 120 Regulaminu)

- Corina Creţu, Daciana Octavia Sârbu i Silvia-Adriana Ţicău. Projekt rezolucji w sprawie wyeliminowania przemocy wobec kobiet w Indiach (B7-0023/2013)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Nuno Melo. Projekt rezolucji w sprawie konieczności uregulowań na mocy art. 85 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. (B7-0582/2012)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE


19. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

°
° ° °

Głos zabrał Peter van Dalen w sprawie stosowności wpisania do porządku obrad kolejnej sesji plenarnej debaty w sprawie przyznania Egiptowi unijnych środków finansowych.

Głos zabrał Jörg Leichtfried w sprawie wyroku, wydanego przez austriacki wymiar sprawiedliwości, skazującego byłego posła do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w styczniu 2013 r. (PE 500.369/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

Głos zabrał Charles Tannock w sprawie wniosku złożonego przez grupę, do której należy, dotyczącego wpisania do porządku obrad we wtorek 15 stycznia 2013 r. debaty w sprawie Mali w obecności Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) (Przewodniczący zauważył, że ten wniosek nie wpłynął w odpowiednim terminie).

Głos zabrali: Arnaud Danjean, który poparł ten wniosek, Hannes Swoboda, który zaapelował, aby przeprowadzić w lutym debatę w obecności Catherine Ashton, oraz Rebecca Harms, która dodała, że Catherine Ashton będzie mogłaby być obecna we wtorek, a następnie poparła wniosek Charlesa Tannocka. Przewodniczący poinformował, że Catherine Ashton zapowiedziała, że nie będzie mogła przybyć na sesję w lutym 2013 r.

Głos zabrał Chris Davies w tej samej sprawie.

Przewodniczący poinformował, że poprosi Catherine Ashton, aby przybyła na środowe posiedzenie.

Głos zabrał László Andor (członek Komisji), który poinformował, że Catherine Ashton będzie mogła być obecna we wtorek, ale nie w środę.

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Parlament wystosuje oficjalny wniosek do Catherine Ashton z prośbą, aby przybyła na posiedzenie w środę.

Środa

Bez zmian.

Czwartek

Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE):

Głos zabrała Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem, aby zastąpić punkt dotyczący sytuacji praw człowieka w Bahrajnie punktem dotyczącym zamordowania aktywistek kurdyjskich w Paryżu.

Głos zabrali: Charles Tannock, który poparł ten wniosek, i Hannes Swoboda, który zwrócił się o wpisanie tej sprawy do porządku obrad kolejnej sesji plenarnej w ramach debaty nad procesem pokojowym między organami tureckimi a organami kurdyjskimi.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.


20. Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi [2012/2061(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Alejandro Cercas przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał László Andor (członek Komisji).

Głos zabrali: Veronica Lope Fontagné w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Csaba Őry, Frédéric Daerden, Phil Bennion, Philippe Boulland, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Sari Essayah, Sylvana Rapti, Ádám Kósa, Minodora Cliveti i Elisabeth Morin-Chartier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Evelyn Regner, Roberta Angelilli, Silvia-Adriana Ţicău, Inês Cristina Zuber, Vasilica Viorica Dăncilă i Inés Ayala Sender.

Głos zabrali: László Andor i Alejandro Cercas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 15.1.2013.


21. Gwarancja dla młodzieży (debata)

Pytanie ustne (O-000219/2012), które skierowała do Komisji Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL: Gwarancje na rzecz młodzieży (B7-0554/2012)

Pervenche Berès rozwinęła zagadnienie.

László Andor (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Csaba Őry w imieniu grupy PPE, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Evelyn Regner, Marian Harkin, Elisabeth Schroedter, Konstantinos Poupakis, Emer Costello, Karima Delli, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Katarína Neveďalová i Eider Gardiazábal Rubial.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Zofija Mazej Kukovič i Olga Sehnalová.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tarja Cronberg, Paul Murphy, Nikolaos Salavrakos, Dimitar Stoyanov, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Liisa Jaakonsaari, María Irigoyen Pérez, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Franziska Keller, Jaroslav Paška, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Seán Kelly.

Głos zabrał László Andor.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès, w imieniu komisji EMPL w sprawie gwarancji dla młodzieży (2012/2901(RSP)) (B7-0007/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 16.1.2013.


22. Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy - Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności - Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (debata)

Sprawozdanie w sprawie ponownego rozwoju obszarów miejskich jako wkładu we wzrost gospodarczy w ramach polityki spójności UE [2011/2311(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności [2011/2312(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Sprawozdanie w sprawie roli polityki spójności UE i jej podmiotów we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej [2012/2099(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenia i stosowania [2012/2075(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska i Rosa Estaràs Ferragut przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Filiz Hakaeva Hyusmenova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Ioan Enciu (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Erminia Mazzoni w imieniu grupy PPE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy S&D, Ramona Nicole Mănescu w imieniu grupy ALDE, Nikos Chrysogelos w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Ewald Stadler niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wojciech Michał Olejniczak, Riikka Manner, Ana Miranda, James Nicholson, Mara Bizzotto, Cornelia Ernst, Andreas Mölzer i Lambert van Nistelrooij.

PRZEWODNICTWO: Alexander ALVARO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georgios Stavrakakis, Peter van Dalen, Tadeusz Cymański, Charalampos Angourakis, Joachim Zeller, Jens Nilsson, Julie Girling, Iosif Matula, María Irigoyen Pérez, Adam Bielan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Francesco De Angelis, Nuno Teixeira, Csaba Sándor Tabajdi, Zofija Mazej Kukovič i Kerstin Westphal.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Romana Jordan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Olga Sehnalová, Luís Paulo Alves, João Ferreira i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Andrea Cozzolino, Derek Vaughan, Lena Kolarska-Bobińska i Rosa Estaràs Ferragut.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 15.1.2013 r. w odniesieniu do sprawozdania A7-0406/2013, pkt 9.2 protokołu z dnia 15.1.2013 w w odniesieniu do sprawozdania A7-0421/2013, pkt 9.3 protokołu z dnia 15.1.2013 w odniesieniu do sprawozdania A7-0398/2013, pkt 8.11 protokołu z dnia 16.1.2013 w odniesieniu do sprawozdania A7-0437/2013


23. Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej [2012/2024(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Luigi Berlinguer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Margrete Auken (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI) i Giuseppe Gargani w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Tadeusz Zwiefka i Francisco Sosa Wagner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Luigi Berlinguer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 15.1.2013.


24. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Iuliu Winkler, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Ioan Enciu, Metin Kazak, Nikos Chrysogelos, Martina Anderson, Marek Henryk Migalski, Gerard Batten, Iosif Matula, Romana Jordan, Vasilica Viorica Dăncilă, Graham Watson, Inês Cristina Zuber, Cristian Dan Preda, Andres Perello Rodriguez, Chris Davies, Rui Tavares, Willy Meyer, Andrzej Grzyb, Dimitar Stoyanov, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Antonio Masip Hidalgo, Seán Kelly, Paul Murphy, Rebecca Taylor i Erik Bánki.


25. Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz Rogu Afryki [2012/2026(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Charles Tannock dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Olle Schmidt, João Ferreira, Zbigniew Ziobro i Elena Băsescu.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 15.1.2013.


26. Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wymiaru rozwojowego praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływ na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się [2012/2135(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Catherine Grèze dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaroslav Paška, Josefa Andrés Barea, Elena Băsescu i João Ferreira.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 15.1.2013.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 500.369/OJMA).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:10.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności