Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0360(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0220/2012

Debaty :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Głosowanie :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0013

Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2013 r. - Strasburg

15. Agencje ratingowe ***I - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici przedstawił sprawozdania.

Głos zabrali: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrał Sebastian Valentin Bodu (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Ildikó Gáll-Pelcz w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Pervenche Berès i Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson i Saïd El Khadraoui.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts i João Ferreira.

Głos zabrali: Michel Barnier i Lucinda Creighton.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Leonardo Domenici.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 16.1.2013 i pkt 8.6 protokołu z dnia 16.1.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności