Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0360(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0220/2012

Debatter :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Omröstningar :

PV 16/01/2013 - 8.6
CRE 16/01/2013 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0013

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2013 - Strasbourg

15. Kreditvärderingsinstitut ***I - Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici redogjorde för betänkandena.

Talare: Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Sebastian Valentin Bodu (föredragande av yttrande från JURI-utskottet).

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Cecilia Wikström (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Godfrey Bloom för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Pervenche Berès och Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson och Saïd El Khadraoui.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts och João Ferreira.

Talare: Michel Barnier och Lucinda Creighton.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Leonardo Domenici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkterna 8.5 och 8.6 i protokollet av den 16.1.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy