Indeks 
Protokol
PDF 233kWORD 177k
Tirsdag den 15. januar 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Dagsorden
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 6.Gennemgang af det cypriotiske formandskab (forhandling)
 7.Spørgetid til Kommissionen
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Byfornyelse som bidrag til økonomisk vækst (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Den territoriale udviklings rolle i samhørighedspolitikken (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.3.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.4.Den Europæiske Unions forvaltningslov (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.5.Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (afstemning)
  
9.6.EU's strategi for Afrikas Horn (afstemning)
  
9.7.Udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Forhandling om Den Europæiske Unions fremtid - Erklæring ved Werner Faymann, Østrigs forbundskansler (forhandling)
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Situationen i Mali (forhandling)
 15.Kreditvurderingsbureauer ***I - Visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og forvaltere af alternative investeringsfonde ***I (forhandling)
 16.Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (forhandling)
 17.Offentlige finanser i ØMU – 2011 og 2012 (forhandling)
 18.Modernisering af EU's statsstøttepolitik (forhandling)
 19.Visse vejkøretøjers dimensioner og vægt (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Dagsorden

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 140, stk. 2, foreslog formanden følgende ændringer af dagsordenen:

- opførelse på dagsordenen for indeværende dags eftermiddag kl. 16.30 af en erklæring ved Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ) om situationen i Mali efterfulgt af en forhandling uden fremlæggelse af beslutningsforslag

- opførelse af forhandlingen om den mundtlige forespørgsel ”Visse flyselskabers regler om kun ét stk. håndbagage” (dagsordenens punkt 128) som første punkt på dagsordenen for mødet torsdag i indeværende mødeperiode.

Formanden konstaterede, at der ikke var nogen, der var imod disse forslag.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 56/2012 - Sektion III - Kommissionen (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (EØS-relevant tekst) (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Unionens programmer (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 304 ville benytte muligheden for at høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skibsudstyr og om ophævelse af direktiv 96/98/EF (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med traktatens artikel 307 ville benytte muligheden for at høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Særberetning nr. 19/2012 (decharge 2011): "Beretning 2011 om opfølgning af Den Europæiske Revisionsrets særberetninger" (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, AFET, AGRI, ITRE


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Vold mod kvinder i Indien

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013)

- Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann og Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013)

- Charles Tannock og Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi og Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.   Menneskerettighedssituationen i Bahrain

- Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013)

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013)

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari og Mitro Repo for S&D-Gruppen om menneskerettighedssituationen i Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.   Situationen i Den Centralafrikanske Republik

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep og Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013)

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler og Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik (2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013)

- Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen om situationen i Den Centralafrikanske Republik for så vidt angår menneskerettigheder og humanitær ret (2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser og Ricardo Cortés Lastra om situationen i Den Centralafrikanske Republik (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


5. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 42)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6.12.2012)

JURI

- Det europæiske regelsæt om international privatret (2012/2317(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6.12.2012)

AFET

- EU's militære strukturer: status og fremtidsperspektiver (2012/2319(INI))

- Den maritime dimension af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (2012/2318(INI))

IMCO

- Onlinespil i det indre marked (COM(2012)0596 - (2012/2322(INI))
(rådg.udv.: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

INTA

- Første årsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet om aktiviteterne i medlemsstaternes eksportkreditagenturer (2012/2320(INI))

ITRE

- Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (2012/2321(INI))

JURI

- Opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (2012/2323(INI))
(rådg.udv.: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN, ITRE)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 119, stk. 1)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6.12.2012)

AFET

- Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/PESC (2012/2303(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 119, stk. 1)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 6.12.2012)

ECON

- Årsberetning om konkurrencepolitikken – COM(2012)0253 (2012/2306(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

- Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2011 (2012/2304(INI))

Ændring af proceduren (fra forretningsordenens artikel 48 til artikel 42)

IMCO

- Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen ”Bedre forvaltning af det indre marked” - (COM(2012)0259- 2012/2260 (INI))

henvist til: kor.udv.: IMCO

(rådg.udv.: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI)


6. Gennemgang af det cypriotiske formandskab (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gennemgang af det cypriotiske formandskab

Demetris Christofias (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra hhv. Paul Rübig, Takis Hadjigeorgiou og Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra hhv. Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Cecilia Wikström, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Trevor Colman, løsgænger, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons og András Gyürk.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann og Sophocles Sophocleous.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Demetris Christofias.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

7. Spørgetid til Kommissionen

Innovation, forskning og udvikling, navnlig inden for rammerne af Horizont 2020

Neelie Kroes (næstformand i Kommissionen), Máire Geoghegan-Quinn og Androulla Vassiliou (medlemmer af Kommissionen)

Formanden mindede kort om reglerne for afviklingen af spørgetiden til Kommissionen.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn og Androulla Vassiliou besvarede spørgsmålene, som følgende medlemmer havde stillet: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati og Izaskun Bilbao Barandica.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg (IMCO) havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (P7_TA-PROV(2012)0425) (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen forelå på websiden ”Séance en direct”.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


9.1. Byfornyelse som bidrag til økonomisk vækst (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om byfornyelse som bidrag til økonomisk vækst inden for rammerne af EU's samhørighedspolitik [2011/2311(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0001)


9.2. Den territoriale udviklings rolle i samhørighedspolitikken (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om optimering af den territoriale udviklings rolle i samhørighedspolitikken [2011/2312(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0002)


9.3. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse [2012/2075(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0003)


9.4. Den Europæiske Unions forvaltningslov (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om Den Europæiske Unions forvaltningslov [2012/2024(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0004)


9.5. Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer [2012/2061(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0005)


9.6. EU's strategi for Afrikas Horn (afstemning)

Betænkning om EU's strategi for Afrikas Horn [2012/2026(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (stillet af GUE/NGL-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0006)


9.7. Udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer (afstemning)

Betænkning om udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer: indvirkning på fattigdomsbekæmpelse i udviklingslande [2012/2135(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0007)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall og Mojca Kleva Kekuš

Betænkning: Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei og Seán Kelly

Betænkning: Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre og Mitro Repo

Betænkning: Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská og Frank Vanhecke

Betænkning: Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini og Monika Smolková.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.55 og genoptaget kl. 15.10)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

12. Forhandling om Den Europæiske Unions fremtid - Erklæring ved Werner Faymann, Østrigs forbundskansler (forhandling)

Erklæring ved Werner Faymann, Østrigs forbundskansler.

Formanden bød kansleren velkommen og gav en kort introduktion til forhandlingen.

Werner Faymann, Østrigs forbundskansler, afgav sin erklæring.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Roger Helmer for EFD-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen og Hans-Peter Martin, løsgænger.

Werner Faymann tog ordet.

Talere: Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski og Elmar Brok

Werner Faymann tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Situationen i Mali (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Mali

Catherine Ashton (næstformanden i Kommissionen og højtstående repræsentant) (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok og Santiago Fisas Ayxela.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer og Ioan Mircea Paşcu.

Catherine Ashton tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Kreditvurderingsbureauer ***I - Visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og forvaltere af alternative investeringsfonde ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici .

Talere: Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Sebastian Valentin Bodu (ordfører for udtalelse fra JURI) tog ordet.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Cecilia Wikström (ordfører for udtalelse fra JURI), Ildikó Gáll-Pelcz for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra hhv. Pervenche Berès og Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson og Saïd El Khadraoui.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts og João Ferreira.

Talere: Michel Barnier og Lucinda Creighton.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Leonardo Domenici tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 16.1.2013 og punkt 8.6 i protokollen af 16.1.2013.


16. Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (forhandling)

Betænkning om muligheden for at indføre stabilitetsobligationer [2012/2028(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Sylvie Goulard forelagde sin betænkning.

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: António Fernando Correia de Campos (ordfører for udtalelse fra IMCO), Raffaele Baldassarre (ordfører for udtalelse fra JURI), Diogo Feio for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Werner Langen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere og Bendt Bendtsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland og João Ferreira.

Talere: Olli Rehn og Sylvie Goulard.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 16.1.2013.


17. Offentlige finanser i ØMU – 2011 og 2012 (forhandling)

Betænkning om offentlige finanser i ØMU – 2011 og 2012 [2011/2274(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone forelagde sin betænkning.

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Anni Podimata for S&D-Gruppen og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Ivo Strejček for ECR-Gruppen, Thomas Händel for GUE/NGL-Gruppen, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš og Derk Jan Eppink.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber og Jaroslav Paška.

Talere: Olli Rehn og Alfredo Pallone.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 16.1.2013.


18. Modernisering af EU's statsstøttepolitik (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000213/2012) af Sharon Bowles for ECON til Kommissionen: Modernisering af EU's statsstøttepolitik (B7-0102/2013)

Antolín Sánchez Presedo (for stilleren) begrundede forespørgslen.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede forespørgslen.

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen og Andreas Schwab.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška og Erik Bánki.

Siim Kallas tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 108, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 17.1.2013.


19. Visse vejkøretøjers dimensioner og vægt (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000221/2012) af Brian Simpson, for TRAN, til Kommissionen: Ændring af direktiv 96/53/EF om dimension og vægt for visse vejkøretøjer (B7-0104/2013)

Brian Simpson begrundede spørgsmålet.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Georges Bach for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ismail Ertug, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, og Inés Ayala Sender.

Siim Kallas tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 500.369/OJME).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik