Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 229kWORD 145k
Tiistai 15. tammikuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslista
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 6.Kyproksen puheenjohtajakauden arviointi (keskustelu)
 7.Komission kyselytunti
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 9.Äänestykset
  
9.1.Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Euroopan unionin hallintomenettelylaki (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.5.Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (äänestys)
  
9.6.Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (äänestys)
  
9.7.Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva keskustelu - Itävallan liittokanslerin Werner Faymannin julkilausuma (keskustelu)
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Malin tilanne (keskustelu)
 15.Luottoluokituslaitokset ***I - Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)
 16.Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (keskustelu)
 17.Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (keskustelu)
 18.Valtiontukien uudistaminen (keskustelu)
 19.Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallitut mitat ja painot (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Esityslista

Puhemies ehdotti esityslistaan seuraavia muutoksia työjärjestyksen 140 artiklan 2 kohdan mukaisesti:

- tämän iltapäivän esityslistaan klo 16.30 sisällytetään Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) julkilausuma Malin tilanteesta ja keskustelu, jonka jälkeen ei jätetä päätöslauselmaesityksiä;

- keskustelu suullisesti vastattavasta kysymyksestä ”Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä” (esityslistan kohta 128) sisällytetään ensimmäiseksi kohdaksi torstain istunnon esityslistaan.

Puhemies totesi, että näitä ehdotuksia ei vastustettu.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 56/2012 - Pääluokka III - Komissio (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puitesopimusta Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Armenian tasavallan puitesopimusta Armenian tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 muuttamisesta (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 artiklan mukaisesti tarvittaessa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laivavarusteista ja direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, JURI, CONT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista kahden vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, JURI, IMCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä annetun asetuksen (EY) N:o 723/2009 muuttamisesta (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Erityiskertomus nro 19/2012 (vastuuvapaus 2011) – Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksiin liittyvä seurantakertomus vuodelta 2011 (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, AGRI, ITRE


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013)

- Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann ja Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013)

- Charles Tannock ja Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi ja Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.   Ihmisoikeustilanne Bahrainissa

- Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013)

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013)

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeustilanteesta Bahrainissa (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.   Keski-Afrikan tasavallan tilanne

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013)

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler ja Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013)

- Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja humanitaarisia oikeuksia koskevasta tilanteesta Keski-Afrikan tasavallassa (2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser ja Ricardo Cortés Lastra Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


5. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 42 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6.12.2012)

JURI-valiokunta

- Kansainvälisen yksityisoikeuden eurooppalainen säännöstö (2012/2317(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6.12.2012)

AFET-valiokunta

- EU:n sotilaalliset rakenteet: nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (2012/2319(INI))

- Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellinen ulottuvuus (2012/2318(INI))

IMCO-valiokunta

- Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla – COM(2012)0596 - 2012/2322(INI)
(lausuntoa varten: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

INTA-valiokunta

- Komission ensimmäinen vuosikertomus Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta (2012/2320(INI))

ITRE-valiokunta

- Osuuskuntien panos kriisin voittamisessa (2012/2321(INI))

JURI-valiokunta

- Säädösvallan siirron seuranta ja komission täytäntöönpanovallan käytön valvonta jäsenvaltioissa (2012/2323(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 6.12.2012)

AFET-valiokunta

- Aseiden vienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (2012/2303(INI))

ECON-valiokunta

- Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus – COM(2012)0253 - 2012/2306(INI)
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

- Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2011 (2012/2304(INI))

Menettelyn muuttaminen (työjärjestyksen 48 ja 42 artikla)

IMCO-valiokunta

- Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantaminen – COM(2012)0259 - (2012/2260 (INI))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

(lausuntoa varten: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI)


6. Kyproksen puheenjohtajakauden arviointi (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kyproksen puheenjohtajakauden arviointi

Demetris Christofias (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Takis Hadjigeorgiou ja Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Cecilia Wikström, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Trevor Colman, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons ja András Gyürk.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann ja Sophocles Sophocleous.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Demetris Christofias.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

7. Komission kyselytunti

Innovointi, tutkimus ja kehitys, erityisesti Horisontti 2020 -ohjelmassa

Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja), Máire Geoghegan-Quinn ja Androulla Vassiliou (komission jäsenet)

Puhemies muistutti lyhyesti komission kyselytunnilla noudatettavasta menettelystä.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn ja Androulla Vassiliou vastasivat kysymyksiin, joita esittivät seuraavat jäsenet: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati ja Izaskun Bilbao Barandica.

Komission kyselytunti päättyi.


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

8. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta (IMCO) on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2012 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (P7_TA-PROV(2012)0425) (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö kaupunkialueiden uudelleensuunnittelusta talouskasvun tukijana EU:n koheesiopolitiikassa [2011/2311(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0001)


9.2. Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö aluekehityksen roolin optimoinnista koheesiopolitiikassa [2011/2312(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0002)


9.3. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, sen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta [2012/2075(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0003)


9.4. Euroopan unionin hallintomenettelylaki (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle Euroopan unionin hallintomenettelylaista [2012/2024(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0004)


9.5. Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista [2012/2061(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(määräenemmistö päätöslauselmaesityksen hyväksymiseksi)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0005)


9.6. Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (äänestys)

Mietintö Afrikan sarvea koskevasta EU:n strategiasta [2012/2026(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0006)


9.7. Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (äänestys)

Mietintö geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa [2012/2135(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0007)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall ja Mojca Kleva Kekuš

Mietintö Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei ja Seán Kelly

Mietintö Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre ja Mitro Repo

Mietintö Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská ja Frank Vanhecke

Mietintö Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini ja Monika Smolková.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.55 ja sitä jatkettiin klo 15.10.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

12. Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva keskustelu - Itävallan liittokanslerin Werner Faymannin julkilausuma (keskustelu)

Itävallan liittokanslerin Werner Faymannin julkilausuma.

Puhemies toivotti liittokanslerin tervetulleeksi ja antoi lyhyen julkilausuman keskustelun johdannoksi.

Itävallan liittokansleri Werner Faymann antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Hans-Peter Martin.

Werner Faymann käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski ja Elmar Brok.

Werner Faymann käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Malin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Malin tilanne

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok ja Santiago Fisas Ayxela.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer ja Ioan Mircea Paşcu.

Catherine Ashton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Luottoluokituslaitokset ***I - Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici esitteli mietinnöt.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Cecilia Wikström (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès ja Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson ja Saïd El Khadraoui.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Leonardo Domenici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.5 ja istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.6.


16. Vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuus (keskustelu)

Mietintö vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta [2012/2028(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Sylvie Goulard esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: António Fernando Correia de Campos (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Raffaele Baldassarre (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Diogo Feio PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere ja Bendt Bendtsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Sylvie Goulard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.12.


17. Julkinen talous EMUssa - 2011 ja 2012 (keskustelu)

Mietintö julkisesta taloudesta EMUssa - 2011 ja 2012 [2011/2274(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone esitteli laatimansa mietinnön.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Anni Podimata S&D-ryhmän puolesta ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Thomas Händel GUE/NGL-ryhmän puolesta, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš ja Derk Jan Eppink.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Alfredo Pallone.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2013, kohta 8.4.


18. Valtiontukien uudistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000213/2012) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Valtiontukien uudistaminen (B7-0102/2013)

Antolín Sánchez Presedo (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta ja Andreas Schwab.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška ja Erik Bánki.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.5.


19. Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallitut mitat ja painot (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000221/2012) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen sallittuja mittoja ja painoja koskevan direktiivin 96/53/EY tarkistaminen (B7-0104/2013)

Brian Simpson esitteli kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger ja Silvia-Adriana Ţicău.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ismail Ertug, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, ja Inés Ayala Sender.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 500.369/OJME).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö