Indekss 
Protokols
PDF 234kWORD 204k
Otrdiena, 2013. gada 15. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtība
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 5.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 6.Kipras prezidentūras pārskats (debates)
 7.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 8.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Pilsētvides atjaunošanas ieguldījums ekonomikas izaugsmē (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.2.Teritoriālās attīstības nozīme kohēzijas politikā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonds — īstenošana un piemērošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.4.Administratīvā procesa likums (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
9.5.Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība (balsošana)
  
9.6.ES stratēģija attiecībā uz Āfrikas ragu (balsošana)
  
9.7.Intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspekti (balsošana)
 10.Balsojuma skaidrojumi
 11.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 12.Debates par Eiropas Savienības nākotni - Austrijas federālā kanclera Werner Faymann paziņojums (debates)
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Stāvoklis Mali (debates)
 15.Kredītreitingu aģentūras ***I - Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki ***I (debates)
 16.Stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamība (debates)
 17.Publiskās finanses Ekonomikas un monetārajā savienībā 2011. un 2012. gadā (debates)
 18.Valsts atbalsta modernizācija (debates)
 19.Noteiktu transportlīdzekļu pieļaujamie gabarīti un masa (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Darba kārtība

Saskaņā ar Reglamenta 140. panta 2. punktu priekšsēdētājs darba kārtībā ierosināja izdarīt šādus grozījumus:

- šīs pēcpusdienas darba kārtībā plkst. 16.30 iekļaut Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) paziņojumu ar tam sekojošām debatēm par stāvokli Mali, neiesniedzot rezolūcijas priekšlikumus;

- kā pirmo punktu ceturtdienas sēdes darba kārtībā iekļaut debates par mutisko jautājumu: Dažu aviolīniju piemērotais noteikums attiecībā uz vienu rokas bagāžas vienību (darba kārtības 128. punkts).

Priekšsēdētājs konstatēja, ka pret šiem priekšlikumiem iebildumu nav.


3. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 56/2012 – III iedaļa – Komisija (N7-0003/2013 – C7-0003/2013 – 2013/2002(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93.panta piemērošanai (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Padomes 1998.gada 7.maija Regulu (EK) Nr.994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93.pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Regulu (EK) Nr.1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus (COM(2012)0730 – C7-0005/2013 – 2012/0344(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku (13501/2012 – C7-0007/2013 – 2012/0215(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par vispārējiem principiem Jordānijas Hāšimītu Karalistes līdzdalībai Savienības programmās (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vispārējiem principiem Armēnijas Republikas līdzdalībai Savienības programmās (16469/2012 – C7-0009/2013 – 2012/0247(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)).
Atbilstoši Līguma 304. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu brīvprātīgi apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu aprīkojumu un Direktīvas 96/98/EK atcelšanu (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru uz diviem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku (15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu brīvprātīgi apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu(EK) Nr.723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC) (COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Īpašais ziņojums Nr. 19/2012 (2011. gada budžeta izpildes apstiprināšana) “2011. gada pārskats par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu pēcpārbaudi” (N7-0137/2012 – C7-0422/2012 – 2012/2328(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, AFET, AGRI, ITRE


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Vardarbība pret sievietēm Indijā

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter un Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā – par vardarbību pret sievietēm Indijā (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013).

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā – par vardarbību pret sievietēm Indijā (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā – par vardarbību pret sievietēm Indijā (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013).

- Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann un Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā – par vardarbību pret sievietēm Indijā (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013).

- Charles Tannock un Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā – par vardarbību pret sievietēm Indijā (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013).

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi un Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā – par vardarbību pret sievietēm Indijā (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.   Stāvoklis cilvēktiesību jomā Bahreinā

- Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību jomā Bahreinā (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013).

- Charles Tannock ECR grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību jomā Bahreinā (2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013).

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību jomā Bahreinā (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību jomā Bahreinā (2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013).

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību jomā Bahreinā (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013).

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari un Mitro Repo S&D grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību jomā Bahreinā (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.   Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Centrālāfrikas Republikā (2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013).

- Charles Tannock ECR grupas vārdā – par stāvokli Centrālāfrikas Republikā (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/).

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Centrālāfrikas Republikā (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013).

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā – par stāvokli Centrālāfrikas Republikā (2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013).

- Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību un humanitāro tiesību jomā Centrālāfrikas Republikā (2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013).

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser un Ricardo Cortés Lastra – par stāvokli Centrālāfrikas Republikā (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


5. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 42. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 6. decembra lēmumu)

JURI komiteja

- Eiropas starptautisko privāttiesību kodekss (2012/2317(INI))

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 6. decembra lēmumu)

AFET komiteja

- ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (2012/2319(INI))

- Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti (2012/2318(INI))

IMCO komiteja

- Tiešsaistes azartspēles iekšējā tirgū (COM(2012)05962012/2322(INI))
(atzinums: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

INTA komiteja

- Komisijas pirmais ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par dalībvalstu eksporta kredīta aģentūru veiktajām darbībām (2012/2320(INI))

ITRE komiteja

- Kooperatīvu ieguldījums krīzes pārvarēšanā (2012/2321(INI))

JURI komiteja

- Pasākumi, kas veikti saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalībvalstu kontroles mehānismiem, kurus Komisija piemēro, izmantojot savas īstenošanas pilnvaras (2012/2323(INI))
(atzinums: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 119. panta 1. punkts)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2012. gada 6. decembra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieroču eksports: Padomes kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (2012/2303(INI))

ECON komiteja

- Ikgadējais ziņojums par konkurences politiku – COM(2012)0253 (2012/2306(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

- Eiropas Centrālās bankas 2011. gada pārskats (2012/2304(INI))

Izmaiņas procedūrā (Reglamenta 48. pantā vietā Reglamenta 42. pants)

IMCO komiteja

- Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Vienotā tirgus labāka pārvaldība” – COM(2012)0259 (2012/2260(INI))

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

(atzinums: ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI)


6. Kipras prezidentūras pārskats (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Kipras prezidentūras pārskats.

Demetris Christofias (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trijiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Paul Rübig, Takis Hadjigeorgiou un Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Róża Gräfin von Thun und Hohenstein un Cecilia Wikström, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Trevor Colman, pie grupām nepiederošs deputāts, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons un András Gyürk.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann un Sophocles Sophocleous.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Demetris Christofias.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Inovācijas, pētniecība un izstrāde, jo īpaši saistībā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

Neelie Kroes (Komisijas priekšsēdētāja vietniece), Máire Geoghegan-Quinn un Androulla Vassiliou (Komisijas locekļi)

Sēdes vadītājs īsumā atgādināja Komisijai adresēto jautājumu laika norises kārtību.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn un Androulla Vassiliou atbildēja uz jautājumiem, kurus uzdeva deputāti: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati un Izaskun Bilbao Barandica.

Komisijai adresēto jautājumu laiks bija beidzies.


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Atbildīgā komiteja (IMCO) ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

Kļūdu labojums (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 20. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu (P7_TA-PROV(2012)0425) (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Pilsētvides atjaunošanas ieguldījums ekonomikas izaugsmē (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pilsētvides atjaunošanas ieguldījumu ekonomikas izaugsmē, īstenojot ES kohēzijas politiku [2011/2311(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0001).


9.2. Teritoriālās attīstības nozīme kohēzijas politikā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par optimālu teritoriālās attīstības nozīmi kohēzijas politikā [2011/2312(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Derek Vaughan (A7-0421/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0002).


9.3. Eiropas Savienības Solidaritātes fonds — īstenošana un piemērošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu — īstenošana un piemērošana [2012/2075(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0003).


9.4. Administratīvā procesa likums (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā [2012/2024(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0004).


9.5. Darbinieku informēšana un uzklausīšana un pārstrukturēšanas paredzēšana un pārvaldība (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību [2012/2061(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Alejandro Cercas (A7-0390/2012).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0005).


9.6. ES stratēģija attiecībā uz Āfrikas ragu (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Āfrikas ragu [2012/2026(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A7-0408/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0006).


9.7. Intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspekti (balsošana)

Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesību uz ģenētiskajiem resursiem pilnveidošanas aspektiem: ietekme uz nabadzības mazināšanu jaunattīstības valstīs [2012/2135(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Catherine Grèze (A7-0423/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0007).


10. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Andrea Cozzolino ziņojums - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan un Syed Kamall

Derek Vaughan ziņojums - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan un Syed Kamall

Rosa Estaràs Ferragut ziņojums - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall un Mojca Kleva Kekuš

Luigi Berlinguer ziņojums - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei un Seán Kelly

Alejandro Cercas ziņojums - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre un Mitro Repo

Charles Tannock ziņojums - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská un Frank Vanhecke

Catherine Grèze ziņojums - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini un Monika Smolková


11. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.55 un atsākta plkst. 15.10.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

12. Debates par Eiropas Savienības nākotni - Austrijas federālā kanclera Werner Faymann paziņojums (debates)

Austrijas federālā kanclera Werner Faymann paziņojums.

Priekšsēdētājs sveica kancleru un uzstājās ar īsu runu, ievadot debates.

Austrijas federālais kanclers Werner Faymann sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Roger Helmer EFD grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā un Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Werner Faymann.

Uzstājās Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski un Elmar Brok.

Uzstājās Werner Faymann.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Stāvoklis Mali (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Mali.

Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok un Santiago Fisas Ayxela.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer un Ioan Mircea Paşcu.

Uzstājās Catherine Ashton.

Debates tika slēgtas.


15. Kredītreitingu aģentūras ***I - Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Leonardo Domenici (A7-0221/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem saistībā ar pārāk lielu paļaušanos uz kredītreitingiem [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Leonardo Domenici (A7-0220/2012).

Leonardo Domenici iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sebastian Valentin Bodu (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Cecilia Wikström (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Ildikó Gáll-Pelcz PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Pervenche Berès un Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson un Saïd El Khadraoui.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts un João Ferreira.

Uzstājās Michel Barnier un Lucinda Creighton.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Leonardo Domenici.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 16. janvāra sēdes protokola 8.5. punkts un 2013. gada 16. janvāra sēdes protokola 8.6. punkts.


16. Stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamība (debates)

Ziņojums par stabilitātes obligāciju ieviešanas iespējamību [2012/2028(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A7-0402/2012).

Sylvie Goulard iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās António Fernando Correia de Campos (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Raffaele Baldassarre (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Diogo Feio PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Sampo Terho EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere un Bendt Bendtsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland un João Ferreira.

Uzstājās Olli Rehn un Sylvie Goulard.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 16. janvāra sēdes protokola 8.12. punkts.


17. Publiskās finanses Ekonomikas un monetārajā savienībā 2011. un 2012. gadā (debates)

Ziņojums par publiskajām finansēm Ekonomikas un monetārajā savienībā 2011. un 2012. gadā [2011/2274(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Alfredo Pallone (A7-0425/2012).

Alfredo Pallone iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Anni Podimata S&D grupas vārdā un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Thomas Händel GUE/NGL grupas vārdā, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš un Derk Jan Eppink.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber un Jaroslav Paška.

Uzstājās Olli Rehn un Alfredo Pallone.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 16. janvāra sēdes protokola 8.4. punkts.


18. Valsts atbalsta modernizācija (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000213/2012) un kuru uzdeva Sharon Bowles ECON komitejas vārdā Komisijai: Valsts atbalsta modernizācija (B7-0102/2013).

Antolín Sánchez Presedo (aizstājot autoru) izvērsa jautājumu.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā un Andreas Schwab.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška un Erik Bánki.

Uzstājās Siim Kallas.

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 17. janvāra sēdes protokola 12.5. punkts.


19. Noteiktu transportlīdzekļu pieļaujamie gabarīti un masa (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000221/2012) un kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Direktīvas 96/53/EK par atsevišķu transportlīdzekļu atļautajiem gabarītiem un masu pārskatīšana (B7-0104/2013).

Brian Simpson izvērsa jautājumu.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Georges Bach PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ismail Ertug, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, un Inés Ayala Sender.

Uzstājās Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 500.369/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika