Indeks 
Protokół
PDF 239kWORD 209k
Wtorek, 15 stycznia 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek dnia
 3.Składanie dokumentów
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 6.Podsumowanie prezydencji cypryjskiej (debata)
 7.Tura pytań do Komisji
 8.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 9.Głosowanie
  
9.1.Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.3.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.4.Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.5.Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (głosowanie)
  
9.6.Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (głosowanie)
  
9.7.Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej - Oświadczenie kanclerza Austrii Wernera Faymanna (debata)
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Sytuacja w Mali (debata)
 15.Agencje ratingowe ***I - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (debata)
 16.Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (debata)
 17.Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (debata)
 18.Modernizacja pomocy państwa (debata)
 19.Maksymalne dopuszczalne wymiary oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia dla niektórych pojazdów drogowych (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Porządek dnia

Zgodnie z art. 140 ust. 2 Regulaminu Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w porządku dziennym:

- wpisanie do porządku dziennego na dzień dzisiejszy po południu o godz. 16.30 oświadczenia Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) w sprawie sytuacji w Mali, po którym nastąpi debata, bez przedstawiania projektów rezolucji;

- wpisanie debaty na temat pytania ustnego, które brzmi: Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (punkt 128 porządku dziennego) jako pierwszego punktu porządku obrad w czwartek.

Przewodniczący stwierdził brak sprzeciwu w odniesieniu do tych zmian.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 56/2012 - Sekcja III - Komisja (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa oraz rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Armenii dotyczącej zasad udziału Republiki Armenii w programach unijnych (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę 96/98/WE (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014–2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))
Zgodnie z art. 304 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym
Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 723/2009 w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Sprawozdanie specjalne nr 19/2012 (absolutorium za 2011 r.) pt. „Sprawozdanie za 2011 r. dotyczące działań następczych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, AFET, AGRI, ITRE


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Przemoc wobec kobiet w Indiach

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann i Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE,w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013);

- Charles Tannock i Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi i Daciana Octavia Sârbu w imieniu grupy S&D w sprawie przemocy wobec kobiet w Indiach (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie

- Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie 2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie 2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.   Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej 2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler i Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej 2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w odniesieniu do praw człowieka i prawa humanitarnego w Republice Środkowoafrykańskiej 2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser i Ricardo Cortés Lastra w sprawie sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


5. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 42 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 6.12.2012 r.)

komisja JURI

- Europejski kodeks prawa prywatnego międzynarodowego (2012/2317(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 6.12.2012 r.)

komisja AFET

- Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (2012/2319(INI))

- Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2012/2318(INI))

komisja IMCO

- Hazard online na rynku wewnętrznym – COM(2012)0596 (2012/2322(INI))
(opinia: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

komisja INTA

- Pierwsze sprawozdanie roczne Komisji dla Parlamentu Europejskiego w sprawie działalności agencji kredytów eksportowych państw członkowskich (2012/2320(INI))

komisja ITRE

- Wkład spółdzielni w przezwyciężenie kryzysu (2012/2321(INI))

komisja JURI

- Monitorowanie przekazywania uprawnień ustawodawczych i nadzór państw członkowskich nad korzystaniem przez Komisję z uprawnień wykonawczych (2012/2323(INI))
(opinia: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 119 ust. 1 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 6.12.2012 r.)

komisja AFET

- Wywóz broni: stosowanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (2012/2303(INI))

komisja ECON

- Roczne sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji – COM(2012)0253 (2012/2306(INI))

(opinia: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

- Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Centralnego za rok 2011 (2012/2304(INI))

Zmiany procedury (od art. 48 do art. 42 Regulaminu)

komisja IMCO

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Lepsze zarządzanie jednolitym rynkiem - COM(2012)0259- 2012/2260 (INI)

odesłany przedm. właśc.: IMCO

opinia : ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI


6. Podsumowanie prezydencji cypryjskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie prezydencji cypryjskiej

Demetris Christofias (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrały: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Takis Hadjigeorgiou i Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein i Cecilię Wikström, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Trevor Colman niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons i András Gyürk.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann i Sophocles Sophocleous.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Demetris Christofias.

Debata została zamknięta.


PRZYWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

7. Tura pytań do Komisji

Innowacje, badania i rozwój, w szczególności w ramach programu Horyzont 2020

Neelie Kroes (wiceprzewodnicząca Komisji), Máire Geoghegan-Quinn i Androulla Vassiliou (członkinie Komisji)

Przewodniczący przypomniał pokrótce zasady dotyczące tury pytań do Komisji.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn i Androulla Vassiliou odpowiedziały na pytania zadane przez następujących posłów: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati i Izaskun Bilbao Barandica.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

8. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa (IMCO) przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

Sprostowanie (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 20 lilstopada 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 w sprawie homologaci i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (P7_TA-PROV(2012)0425) (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

Zgodnie z art. 216 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Ponowny rozwój obszarów miejskich jako wkład we wzrost gospodarczy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ponownego rozwoju obszarów miejskich jako wkładu we wzrost gospodarczy w ramach polityki spójności UE [2011/2311(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0001)


9.2. Rola rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji roli rozwoju terytorialnego w ramach polityki spójności [2011/2312(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0002)


9.3. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenie i stosowanie (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - wdrożenia i stosowania [2012/2075(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0003)


9.4. Prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego w UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej [2012/2024(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0004)


9.5. Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi [2012/2061(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana do przyjęcia projektu rezolucji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0005)


9.6. Strategia UE na rzecz Rogu Afryki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE na rzecz Rogu Afryki [2012/2026(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0006)


9.7. Wymiar rozwojowy praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wymiaru rozwojowego praw własności intelektualnej w dziedzinie zasobów genetycznych: wpływ na walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się [2012/2135(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0007)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall i Mojca Kleva Kekuš

Sprawozdanie Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei i Seán Kelly

Sprawozdanie Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre i Mitro Repo

Sprawozdanie Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská i Frank Vanhecke

Sprawozdanie Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini i Monika Smolková


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.55 i wznowione o 15.10.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

12. Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej - Oświadczenie kanclerza Austrii Wernera Faymanna (debata)

Oświadczenie Wernera Faymanna, kanclerza federalnego Austrii.

Przewodniczący przywitał kanclerza i wygłosił krótkie oświadczenie na rozpoczęcie debaty.

Werner Faymann, kanclerz federalny Austrii, wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Roger Helmer w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, i Hans-Peter Martin niezrzeszony.

Głos zabrał Werner Faymann.

Głos zabrali: Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski i Elmar Brok.

Głos zabrał Werner Faymann.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Sytuacja w Mali (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Mali

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok i Santiago Fisas Ayxela.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer i Ioan Mircea Paşcu.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Debata została zamknięta.


15. Agencje ratingowe ***I - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici przedstawił sprawozdania.

Głos zabrali: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrał Sebastian Valentin Bodu (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Ildikó Gáll-Pelcz w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Pervenche Berès i Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson i Saïd El Khadraoui.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts i João Ferreira.

Głos zabrali: Michel Barnier i Lucinda Creighton.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Leonardo Domenici.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 16.1.2013 i pkt 8.6 protokołu z dnia 16.1.2013.


16. Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie możliwości wprowadzenia obligacji stabilnościowych [2012/2028(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Sylvie Goulard przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: António Fernando Correia de Campos (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Raffaele Baldassarre (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Diogo Feio w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Philippe'a Lambertsa, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere i Bendt Bendtsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland i João Ferreira.

Głos zabrali: Olli Rehn i Sylvie Goulard.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 16.1.2013.


17. Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w unii gospodarczej i walutowej (UGW) w latach 2011–2012 [2011/2274(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Anni Podimata w imieniu grupy S&D i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Thomas Händel w imieniu grupy GUE/NGL, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš i Derk Jan Eppink.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Olli Rehn i Alfredo Pallone.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 16.1.2013.


18. Modernizacja pomocy państwa (debata)

Pytanie ustne (O-000213/2012), które zadała Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (B7-0102/2013)

Antolín Sánchez Presedo (zastępca autora) rozwinął pytanie.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Sergio Gaetano Cofferati w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, i Andreas Schwab.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška i Erik Bánki.

Głos zabrał Siim Kallas.

Projekt rezolucji, który ma zostać złożony zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 17.1.2013.


19. Maksymalne dopuszczalne wymiary oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia dla niektórych pojazdów drogowych (debata)

Pytanie ustne (O-000221/2012), które zadał Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Przegląd dyrektywy 96/53/WE dotyczącej maksymalnych dopuszczalnych wymiarów oraz maksymalnych dopuszczalnych obciążeń dla niektórych pojazdów drogowych (B7-0104/2013)

Brian Simpson rozwinął pytanie.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Georges Bach w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger i Silvia-Adriana Ţicău.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ismail Ertug, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Michaela Cramera, i Inés Ayala Sender.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 500.369/OJME).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22:50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności