Index 
Proces-verbal
PDF 236kWORD 216k
Marţi, 15 ianuarie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Ordinea de zi
 3.Depunere de documente
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 5.Decizii privind anumite documente
 6.Revizuirea Preşedinţiei cipriote (dezbatere)
 7.Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei
 8.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 9.Votare
  9.1.Contribuţia reamenajării urbane la creşterea economică în cadrul politicii de coeziune a UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Dreptul de procedură administrativă al UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor (vot)
  9.6.Strategia UE pentru Cornul Africii (vot)
  9.7.Drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Dezbatere privind viitorul Uniunii Europene - declarație de dl Werner Faymann, Cancelarul Federal al Austriei (dezbatere)
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 14.Situaţia din Mali (dezbatere)
 15.Agențiile de rating de credit ***I - Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorii fondurilor de investiții alternative ***I (dezbatere)
 16.Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate (dezbatere)
 17.Finanţele publice în UEM - 2011 și 2012 (dezbatere)
 18.Modernizarea ajutorului de stat (dezbatere)
 19.Dimensiunile și greutățile autorizate pentru anumite tipuri de autovehicule (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 21.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Ordinea de zi

În conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, Președintele a propus următoarele modificări ale ordinii de zi:

- înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei din această după-amiază, la ora 16.30, a unei declaraţii a lui Catherine Ashton (Vicepreşedintă a Comisiei şi Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) privind situaţia din Mali, urmată de o dezbatere, fără să se prezinte propuneri de rezoluţie;

- înscrierea dezbaterii pe marginea întrebării cu solicitare de răspuns oral: Regula bagajului de mână unic impusă de anumite linii aeriene (punctul 128 al ordinii de zi) ca prim punct de pe ordinea de zi a şedinţei de joi.

Preşedintele a constatat că nu s-au formulat obiecţiuni la adresa acestor propuneri.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC 56 /2012 - Secţiunea III - Comisie (N7-0003/2013 - C7-0003/2013 - 2013/2002(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale și a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

CULT, PECH, AGRI, ENVI, ITRE, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius (13501/2012 - C7-0007/2013 - 2012/0215(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind principiile generale de participare a Regatului Haşemit al Iordaniei la programele Uniunii (12138/2012 - C7-0008/2013 - 2012/0108(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, CULT, PECH, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii (16469/2012 - C7-0009/2013 - 2012/0247(NLE))

retrimis

fond :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD))
În conformitate cu articolul 304 din tratat, Preşedintele va consulta în mod facultativ Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ECON, LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE (COM(2012)0772 - C7-0414/2012 - 2012/0358(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020 (COM(2012)0782 - C7-0417/2012 - 2012/0364(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, JURI, CONT

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de doi ani (15777/2012 - C7-0419/2012 - 2012/0258(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente (COM(2012)0788 - C7-0420/2012 - 2012/0366(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 307 din tratat, Preşedintele va consulta în mod facultativ Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 723/2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE))

retrimis

fond :

ITRE

- Raportul special nr. 19/2012 (Descărcarea de gestiune pe 2011) : „Raportul din 2011 privind situația acțiunilor întreprinse în urma rapoartelor speciale ale Curții de Conturi Europene” (N7-0137/2012 - C7-0422/2012 - 2012/2328(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, AFET, AGRI, ITRE


4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Violenţa împotriva femeilor în India

- Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la violenţa împotriva femeilor în India (2013/2512(RSP)) (B7-0028/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la violenţa împotriva femeilor în India (2013/2512(RSP)) (B7-0033/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka şi Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, referitoare la violenţa împotriva femeilor în India (2013/2512(RSP)) (B7-0034/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, referitoare la violenţa împotriva femeilor în India (2013/2512(RSP)) (B7-0035/2013);

- Charles Tannock şi Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, referitoare la violenţa împotriva femeilor în India (2013/2512(RSP)) (B7-0036/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi şi Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D, referitoare la violenţa împotriva femeilor în India (2013/2512(RSP)) (B7-0037/2013).

II.   Situaţia drepturilor omului în Bahrain

- Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia drepturilor omului în Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0029/2013);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia drepturilor omului în Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0030/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia drepturilor omului în Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0038/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka şi Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia drepturilor omului în Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0039/2013);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, sreferitoare la situaţia drepturilor omului în Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0040/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia drepturilor omului în Bahrain (2013/2513(RSP)) (B7-0042/2013).

III.   Situaţia din Republica Centrafricană

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia din Republica Centrafricană (2013/2514(RSP)) (B7-0031/2013);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Republica Centrafricană (2013/2514(RSP)) (B7-0032/2013/);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Republica Centrafricană (2013/2514(RSP)) (B7-0041/2013);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler şi Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Republica Centrafricană (2013/2514(RSP)) (B7-0043/2013);

- Louis Michel, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia privind drepturile omului şi dreptul umanitar din Republica Centrafricană (2013/2514(RSP)) (B7-0044/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser şi Ricardo Cortés Lastra, referitoare la situaţia din Republica Centrafricană (2013/2514(RSP)) (B7-0045/2013).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.


5. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 42 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 6.12.2012)

JURI

- Codul european al dreptului internaţional privat (2012/2317(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 6.12.2012)

AFET

- Structurile militare ale UE: situaţia actuală şi perspective (2012/2319(INI))

- Dimensiunea maritimă a politicii de securitate şi apărare comune (2012/2318(INI))

IMCO

- Jocurile de noroc online în cadrul pieţei interne – COM(2012)0596 (2012/2322(INI))
(aviz: CULT, ITRE, JURI, ECON, LIBE)

INTA

- Primul raport anual al Comisiei către Parlamentul European referitor la activităţile agenţiilor de credit la export din statele membre (2012/2320(INI))

ITRE

- Contribuţia cooperativelor la depăşirea crizei (2012/2321(INI))

JURI

- Măsurile luate în urma delegării competenţelor legislative şi a controlului de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (2012/2323(INI))
(aviz: AFCO, DEVE, PECH, ENVI, LIBE, TRAN)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 6.12.2012)

AFET

- Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziţiei comune a Consiliului 2008/944/PESC (2012/2303(INI))

ECON

- Raportul anual privind politica din domeniul concurenţei – COM(2012)0253 (2012/2306(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)

- Raportul anual pe 2011 al Băncii Centrale Europene (2012/2304(INI))

Modificări aduse procedurii (de la articolul 48 la articolul 42 din Regulamentul de procedură)

IMCO

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O guvernanță mai bună pentru piața unică - COM(2012)0259- (2012/2260 (INI))

retrimis fond : IMCO

(aviz : ECON, EMPL, ITRE, TRAN, REGI, JURI)


6. Revizuirea Preşedinţiei cipriote (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Revizuirea Preşedinţiei cipriote

Demetris Christofias (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, şi Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la trei întrebări adresate în conformitate cu procedura cartonaşului albastru de către Paul Rübig, Takis Hadjigeorgiou şi Antigoni Papadopoulou, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Cecilia Wikström, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Trevor Colman, neafiliat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Antigoni Papadopoulou, Graham Watson, Oreste Rossi, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons şi András Gyürk.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann şi Sophocles Sophocleous.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Demetris Christofias.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

7. Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei

Inovare, cercetare şi dezvoltare, îndeosebi în cadrul Orizont 2020

Neelie Kroes (vicepreşedintă a Comisiei), Máire Geoghegan-Quinn şi Androulla Vassiliou (membri ai Comisiei)

Preşedintele a reamintit pe scurt modalităţile de desfăşurare a timpului afectat întrebărilor adresate Comisiei.

Neelie Kroes, Máire Geoghegan-Quinn şi Androulla Vassiliou au răspuns la întrebări adresate de deputaţii: Christian Ehler, Judith A. Merkies, Liam Aylward, Vicky Ford, Paul Murphy, Lambert van Nistelrooij, Francesco De Angelis, Kent Johansson, Romana Jordan, Teresa Riera Madurell, Martina Anderson, Ildikó Gáll-Pelcz, Sergio Gaetano Cofferati şi Izaskun Bilbao Barandica.

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

8. Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă (IMCO) a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare (P7_TA-PROV(2012)0425(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (P7_TA-PROV(2012)0425 - (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Séance en direct.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Contribuţia reamenajării urbane la creşterea economică în cadrul politicii de coeziune a UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la contribuția reamenajării urbane la creșterea economică în cadrul politicii de coeziune a UE [2011/2311(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0001)


9.2. Optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la optimizarea rolului dezvoltării teritoriale în cadrul politicii de coeziune [2011/2312(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0002)


9.3. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare [2012/2075(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0003)


9.4. Dreptul de procedură administrativă al UE (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de procedură administrativă al Uniunii Europene [2012/2024(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0004)


9.5. Informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor [2012/2061(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

(Majoritate calificată necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluţie)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0005)


9.6. Strategia UE pentru Cornul Africii (vot)

Raport referitor la Strategia UE pentru Cornul Africii [2012/2026(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A7-0408/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0006)


9.7. Drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare (vot)

Raport referitor la drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare: impactul reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare [2012/2135(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0007)


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Andrea Cozzolino - A7-0406/2012

Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Petru Constantin Luhan, Morten Messerschmidt, Erminia Mazzoni, Anna Záborská, Charles Tannock, Emer Costello, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Mitro Repo, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Derek Vaughan - A7-0421/2012

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Lara Comi, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Morten Messerschmidt, Charles Tannock, Peter Jahr, Monika Smolková, Mojca Kleva Kekuš, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Rosa Estaràs Ferragut - A7-0398/2012

Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini, Monika Smolková, Seán Kelly, Syed Kamall şi Mojca Kleva Kekuš

Raport Luigi Berlinguer - A7-0369/2012

Lara Comi, Monica Luisa Macovei şi Seán Kelly

Raport Alejandro Cercas - A7-0390/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Monica Luisa Macovei, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Emer Costello, Anthea McIntyre şi Mitro Repo

Raport Charles Tannock - A7-0408/2012

Nirj Deva, Mitro Repo, Izaskun Bilbao Barandica, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská şi Frank Vanhecke

Raport Catherine Grèze - A7-0423/2012

Monica Luisa Macovei, Nirj Deva, Ewald Stadler, Anna Záborská, Julie Girling, Charles Tannock, Elisabetta Gardini şi Monika Smolková


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.55, a fost reluată la 15.10.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

12. Dezbatere privind viitorul Uniunii Europene - declarație de dl Werner Faymann, Cancelarul Federal al Austriei (dezbatere)

Declaraţia lui Werner Faymann, Cancelarul Federal al Austriei.

Preşedintele i-a urat bun venit Cancelarului şi a pronunţat o alocuţiune succintă în introducerea dezbaterii.

Werner Faymann, Cancelarul Federal al Austriei, a făcut declaraţia.

A intervenit José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Roger Helmer, în numele Grupului EFD, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, şi Hans-Peter Martin, neafiliat.

A intervenit Werner Faymann.

Au intervenit: Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Angelika Werthmann, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Andreas Mölzer, Tunne Kelam, Pervenche Berès, Ewald Stadler, Francisco José Millán Mon, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski şi Elmar Brok

A intervenit Werner Faymann.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

13. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


14. Situaţia din Mali (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintei Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Mali

Catherine Ashton (Vicepreședintă a Comisiei și Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) a făcut declaraţia.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Michael Gahler, Norbert Neuser, Gay Mitchell, Elmar Brok şi Santiago Fisas Ayxela.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Gurmai, Catherine Trautmann, Pier Antonio Panzeri, Ivo Vajgl, Charalampos Angourakis, Andreas Mölzer şi Ioan Mircea Paşcu.

A intervenit Catherine Ashton.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Agențiile de rating de credit ***I - Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și administratorii fondurilor de investiții alternative ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Leonardo Domenici .

Au intervenit: Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

A intervenit Sebastian Valentin Bodu (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI).

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Cecilia Wikström (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Ildikó Gáll-Pelcz, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Diogo Feio, Peter Simon, Olle Schmidt, Vicky Ford, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Pervenche Berès şi Astrid Lulling, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Auke Zijlstra, Pervenche Berès, Ramon Tremosa i Balcells, Evžen Tošenovský, Marta Andreasen, Franz Obermayr, Antolín Sánchez Presedo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către: William (The Earl of) Dartmouth, Theodoros Skylakakis, Dimitar Stoyanov, Mojca Kleva Kekuš, George Sabin Cutaş, Olle Ludvigsson şi Saïd El Khadraoui.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Philippe Lamberts şi João Ferreira.

Au intervenit: Michel Barnier şi Lucinda Creighton.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

A intervenit Leonardo Domenici.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 16.1.2013 şi punctul 8.6 al PV din 16.1.2013.


16. Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate (dezbatere)

Raport referitor la fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate [2012/2028(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Sylvie Goulard şi-a prezentat raportul.

A intervenit Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: António Fernando Correia de Campos (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Raffaele Baldassarre (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Diogo Feio, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Sampo Terho, în numele Grupului EFD, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, neafiliat, Werner Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Philippe Lamberts, Antolín Sánchez Presedo, Nils Torvalds, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Derk Jan Eppink, Jaroslav Paška, Astrid Lulling, Liem Hoang Ngoc, Bastiaan Belder, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Sławomir Nitras, Alfredo Pallone, Sirpa Pietikäinen, Zofija Mazej Kukovič, Inese Vaidere şi Bendt Bendtsen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Kristiina Ojuland şi João Ferreira.

Au intervenit: Olli Rehn şi Sylvie Goulard.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 16.1.2013.


17. Finanţele publice în UEM - 2011 și 2012 (dezbatere)

Raport referitor la finanțele publice în UEM - 2011 și 2012 [2011/2274(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Alfredo Pallone şi-a prezentat raportul.

A intervenit Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Anni Podimata, în numele Grupului S&D şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA

Vicepreşedintă

Au intervenit: Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Ivo Strejček, în numele Grupului ECR, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, Theodor Dumitru Stolojan, Liem Hoang Ngoc, Nils Torvalds, Kay Swinburne, Mojca Kleva Kekuš şi Derk Jan Eppink.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Erik Bánki, Inês Cristina Zuber şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: Olli Rehn şi Alfredo Pallone.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 16.1.2013.


18. Modernizarea ajutorului de stat (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000213/2012) adresată de Sharon Bowles, în numele Comisiei ECON, adresată Comisiei: Modernizarea ajutorului de stat (B7-0102/2013)

Antolín Sánchez Presedo (supleant al autorului) a dezvoltat întrebarea.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, şi Andreas Schwab.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Ţicău, Jaroslav Paška şi Erik Bánki.

A intervenit Siim Kallas.

Propunerea de rezoluţie, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, va fi anunţată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.5 al PV din 17.1.2013.


19. Dimensiunile și greutățile autorizate pentru anumite tipuri de autovehicule (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000221/2012) adresată de Brian Simpson, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Revizuirea Directivei 96/53/CE de stabilire a dimensiunilor și a greutății autorizate pentru anumite tipuri de autovehicule (B7-0104/2013)

Brian Simpson a dezvoltat întrebarea.

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Georges Bach, în numele Grupului PPE, Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Gesine Meissner, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ismail Ertug, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michael Cramer şi Inés Ayala Sender.

A intervenit Siim Kallas.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 500.369/OJME).


21. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate