Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0007(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0391/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0391/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2013 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

8.1. Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (αναδιατύπωση) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0008)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου