Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0361(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0221/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0221/2012

Συζήτηση :

PV 15/01/2013 - 15
CRE 15/01/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2013 - 8.5
CRE 16/01/2013 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

8.5. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0012)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0012)

Παρεμβάσεις

Οι Sharon Bowles (πρόεδρος της επιτροπής ECON), σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, Godfrey Bloom, για τα αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση που υποβλήθηκαν από την Ομάδα του, και Hannes Swoboda για να ζητήσει η επιτροπή AFCO να αποφανθεί όσον αφορά την ακυρότητα των αρχικών τροπολογιών της αρμόδιας επιτροπής όταν έχει υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου